Tilskudd til universitet og høgskoler til utvikling og oppstart av nye videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere

Utlysningen gjelder tilskudd til utvikling og oppstart av nye videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Søknadsfrist er 8. april.

Videreutdanningstilbudene skal utvikles i løpet av 2019 med oppstart vår/høst 2020.

Tilskuddet kan søkes av institusjoner i UH-sektoren. Søknadsfrist er 8. april 2019. Kompetanse Norge behandler innkomne søknader kort tid etter fristen.

Formålet med tilskuddet

I Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) fremheves viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæring. I denne satsingen er etablering av etter- og videreutdanningsordninger som bidrar til bedre kvalitet i tilbudet og som treffer kompetansebehovene, et viktig tiltak.

Et annet tiltak er etableringen av en stipendordning for lærere som underviser i norsk etter introduksjonsloven som kan benyttes for å ta videreutdanning.

Kompetanse Norge utlyser med dette tilskudd til UH-sektoren for å utvikle og tilby relevante studier i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Vilkår og kriterier for tilskudd

Videreutdanningstilbudene skal oppfylle følgende kriterier:

Innhold

Målgruppe

 • Hovedmålgruppen for videreutdanningstilbudene skal være lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Disse skal prioriteres ved opptak til studiene. Ved ledig kapasitet, kan videreutdanningstilbudene også være åpne for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskole, videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund og Kompetansepluss.
 • Søkere til videreutdanningstilbudene som ikke oppfyller opptakskravene til studiene, skal kunne tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Struktur og organisering

 • Videreutdanningstilbudene skal være nettbaserte eller samlingsbaserte, kunne gjennomføres på deltid og være på inntil 30 studiepoeng.
 • Videreutdanningstilbudene skal som utgangspunkt forutsette minimum 10 studenter.
 • Videreutdanningstilbudene skal ikke ha studieavgift.

Prioriteringskriterier for tildeling

Søknadene prioriteres etter videreutdanningstilbudets oppfyllelse av tilskuddsordningens formål og kriterier. Tilskudd gis etter en helhetlig vurdering av videreutdanningstilbudets kvalitet, herunder beskrivelsen av det planlagte studietilbudet og fagkompetanse.

Kompetanse Norge ønsker å oppnå geografisk spredning av videreutdanningstilbud til målgruppen. Videreutdanningstilbud som utvikles i Norland, Troms og Finnmark vil bli prioritert i denne utlysningen.

Om tilskuddet

Kompetanse Norge kan gi tilskudd på kr. 150 000–200 000 for å utvikle samlingsbaserte studietilbud, og inntil kr. 500 000 for utvikling av nettbaserte studietilbud basert på innsendt budsjett.

Tilskuddet kan også dekke utgifter knyttet til gjennomføring av videreutdanningene som settes i gang. De økonomiske rammene for å gjennomføre videreutdanningstilbudene, vil tilsvare den gjeldende refusjonsordningen i den nasjonale strategien for videreutdanning Kompetanse for kvalitet. For studieåret 2018/2019 ble det tildelt inntil kr. 720 000 i grunntilskudd for gjennomføring av studietilbud i henhold til ovennevnte kriterier og vilkår. Dersom studentmassen er større enn ti studenter, ytes i tillegg et hodetilskudd per student. Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av de årlige statsbudsjettene.

Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer i eiendom, utstyr, inventar eller lignende.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • Navn på institusjonen og kontaktperson
 • En kort beskrivelse av det planlagte faglige innholdet i videreutdanningstilbudet med begrunnelse for valgt profil
 • Beskrivelse av hvordan videreutdanningen er planlagt gjennomført, inkludert organisering, antall samlinger og oppstartdato
 • Redegjørelse for behovene for kompetanseutvikling av lærere i regionen
 • Kort beskrivelse av fagkompetansen til de som skal ha ansvar for tilbudet, eventuelt kort cv
 • Søknadssum og enkelt budsjett for hvordan tilskuddet er tenkt benyttet
 • Framdriftsplan

Oppfølging, utbetaling og rapportering

Ved tilsagn får tilskuddsmottaker 80 prosent av beløpet til utvikling av studietilbudet.

Utviklingen av videreutdanningstilbudene skal være avsluttet innen 1. desember 2019. Tilskuddsmottaker skal da levere skriftlig rapport med ferdig utviklet fagplan. Innlevering av rapporten utløser utbetalingen av resten av midlene til utvikling av studietilbudet.

Midlene til gjennomføringen av videreutdanningstilbudene vil utbetales i flere delutbetalinger når tilbudsmottaker svarer på rapporteringskravene med bestemte frister.

Kompetanse Norge vil følge opp utviklingen og kvaliteten av videreutdanningstilbudene underveis.

Avsluttende rapport med evaluering av gjennomføringen skal leveres senest 30. september 2021.

Vi ber om at søknaden blir merket med «utvikling videreutdanning NOA 2019».

Søknaden sendes til postmottak@kompetansenorge.no innen 8. april 2019.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen, kan du kontakte seniorrådgiver Elena Tkachenko elena.tkachenko@kompetansenorge.no med kopi til postmottak@kompetansenorge.no