Tilskudd til kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor

Kompetanse Norge lyser ut tilskudd til kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor. Kompetanseutviklingstilbudene skal utvikles som et  samarbeid mellom tilbyder av utdanning og virksomheter innen kommunal helse- og omsorgssektor. Søknadsfrist er 20. april 2020. Ekstra søknadsfrist er 1. september.

Legg merke endringer i søknadsfristene for utlysningen «Tilskudd til kompetanseutvikling i kommunale helse og omsorg». Les om endringene her.

Det kan søkes om tilskudd til:

 1. utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte som driver direkte pasient- og brukerrettet arbeid i sektoren. Tilskuddet skal gå til utvikling og utprøving/pilotering av kompetanseutviklingstilbudet. Med pilotering menes første gjennomføring av tilbudet.
 2. utvikling av tiltak som skal fremme Fagbrev på jobb-ordningen. Tilskuddet skal bidra til at flere voksne som arbeider i kommunal helse- og omsorgssektor tar fagbrev gjennom ordningen.

Kompetanseutviklingstilbudene skal utvikles som et samarbeid mellom virksomheter i kommunal helse- og omsorgssektor og utdanningstilbyder. Vi oppfordrer også til å utvikle studietilbud som også kan tilbys digitalt. Utdanningstilbudet skal kunne kombineres med tilnærmet full jobb.

Hvem kan søke?

Kompetanseutviklingstilbudene skal utvikles som et samarbeid mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste, og videregående skoler, fagskoler og universiteter og høyskoler. Det er tilbyder som søker og er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering.

Tilbydere av utdanning og ikke-formell opplæring i programmet kan være:

 • akkrediterte universiteter
 • akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte
 • offentlige og private fagskoler med offentlig støtte
 • fylkeskommuner

Det er også kun disse som kan være tilskuddsmottakere.

Midler til å fremme Fagbrev på jobb-ordningen kan kun søkes av fylkeskommuner.

Søknadsfrist 

På grunn av korona-situasjonen, vil det i 2020 være to søknadsfrister:

Opprinnelige søknadsfrist: 20. april 2020

Ekstra søknadsfrist: 1. september2020

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 20. april 2020 eller innen 1. september 2020 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no. Søknader som sendes inn etter 20. april, vil bli behandlet etter 1. september 2020

Om ordningen

Tilskuddsordningen er del av regjeringens Kompetanseprogram. Dette er et av flere tiltak under regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Tilskuddsordningen forvaltes iht. til Retningslinjer for Kompetanse Norges forvaltning av tilskuddsordninger i Kompetanseprogrammet (pdf). Denne tilskuddsordningen inngår i Programområde 2: Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13.12.2019.

Mål

Målet med kompetanseprogrammet er at ansatte i bransjer og sektorer med særlig behov, får nødvendig kompetanse for å mestre omstilling, og blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i videreutdanning og ikke-formelle opplæringstilbud.

Krav til innhold i kompetansetilbudet

Det kan søkes om tilskudd til kompetanseutviklingstilbud rettet mot kommunal helse- og omsorgstjeneste. Tilbudet må være arbeidsrelevant og utvikles med utgangspunkt i sektorens behov for kompetanse. Både utdanningsinstitusjonene og virksomhetene skal bidra aktivt i utvikling av tilbudet. Det kreves at både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i virksomheten er involvert.

Kompetanseutviklingstilbudene kan være av både formell og/eller ikke-formell art, og rettet mot heltids- og/eller deltidsansatte. De formelle tilbudene kan være på videregående, fagskole eller universitets-/høyskolenivå. Opptak skal være i tråd med krav til de enkelte utdanningene.

Det kan også søkes om tilskudd til tiltak som medfører at det gjøres en ekstra innsats for å øke bruken av Fagbrev på jobb-ordningen, slik at flere voksne i kommunal helse- og omsorgssektor får fagbrev. For tilskudd for å fremme Fagbrev på jobb-ordningen må fylkeskommunen som søker samarbeide med virksomheter innenfor kommunal helse- og omsorgssektor.

Det kan tildeles midler til prosjekter som går over inntil to sammenhengende år.

Virksomhetene fra helse- og omsorgsektoren må stille med arbeidstakere/deltakere til tilbudet.

Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av varig utstyr etc. og skal normalt ikke gå til andre aktiviteter enn utvikling og utprøving/pilotering av tilbudet. Tilskuddet kan ikke finansiere aktiviteter som allerede støttes av staten, herunder aktiviteter som er finansiert gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene. Fagbrev på jobb er en opplæringsordning i videregående opplæring, på linje med opplæring i skole og lærling i lærebedrift. Det innebærer at fylkeskommunen har finansieringsansvar innenfor de rammer som følger av tilskuddordningen til lærebedrifter. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser.

Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinar eller lignende, samt noe teknisk utstyr som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt. For at det skal være mulig å dele og gjenbruke godt læringsinnhold på tvers av fagskoler må studietilbud som tilbys digitalt distribueres på offentlig tilgjengelige plattformer med åpen tilgang.  Slike kostnader må begrunnes.

Det gis ikke tilskudd til å utvikle studietilbud innenfor emner som allerede har fått støtte gjennom Kompetanseprogrammet. Tidligere tildelinger finner du her og her.

Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd, skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge.

Akkrediteringsprosessen tar rundt åtte uker og NOKUT vil akkreditere tilbudet dersom vilkårene for akkreditering er oppfylt. Selv om ikke alle krav vil bli vurdert i akkrediteringsprosessen, må tilbudene som akkrediteres oppfylle kravene i fagskoleregelverket (med unntak av kravene Kunnskapsdepartementet har gitt fagskolen dispensasjon fra). Lenke til relevante regelverk hos NOKUT.

Fagskoler som søker, må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av NOKUT. Fagskoler som er i en tilsynsprosess hvor NOKUT har pekt på mangler i systemet for kvalitetssikring/ kvalitetsarbeidet, kan ikke få tilskudd.

På grunn av korona-situasjonen, er det nye frister for å søke NOKUT om akkreditering:

 • 15. september 2020 (ordinær frist)
 • 1. november 2020 (ekstraordinær frist for søknader i kompetanseprogrammet)
 • 10. februar 2021 (ordinær frist) (endret fra 1. mars)
 • 15. september 2021 (ordinær frist)

Prioriteringskriterier for tildeling av midler

Ved vurdering av søknader vektlegges følgende kriterier. Kriteriene er ikke rangert.

 • Kompetanseutviklingstilbud som også kan kombineres med tilnærmet full jobb
 • Kompetanseutviklingstilbud som har høy grad av fleksibilitet. Dette gjelder eksempelvis valg av undervisningsformer, organisering, vurderingsform, varighet, progresjon, tid og sted
 • Kompetanseutviklingstilbud som tilbys digitalt
 • Kompetanseutviklingstilbud som dekker et kompetansebehov for et stort antall virksomheter og arbeidstakere
 • Kompetanseutviklingstilbud som kan komme i gang, eller som starter akkrediteringsprosessen i løpet av høsten 2020
 • Kompetanseutviklingstilbud som ikke allerede er tilgjengelig for målgruppen
 • Tilbud som gir formell kompetanse
 • Kompetanseutviklingstilbud som med høy grad av sannsynlighet blir videreført til nye deltakere etter prosjektperioden
 • Kompetanseutviklingstilbud som legger til rette for læring på arbeidsplassen

Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering i henhold til krav, mål og kriterier. Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde både når det gjelder geografi og deltakernes utdanningsnivå.

Krav til innholdet i søknadene

I søknaden må det fremgå hvilke utdanningstilbydere og  virksomheter fra kommunal helse- og omsorgssektor som samarbeider i prosjektet. Signert samarbeidsavtale må ligge ved søknaden (Word-mal). Det kan benyttes egen tilpasset mal for samarbeidsavtale, om ønskelig. Søker skal benytte søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema bokmål (Word) (NB ny)

Last ned søknadsskjema nynorsk (Word) (NB ny)

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av kompetanseutviklingstilbudet. I tillegg til beskrivelse, søknadsskjema og samarbeidsavtale skal søknaden inneholde en tidsplan for prosjektet. Det skal legges ved ett budsjett for utvikling og ett for pilotering. Budsjettene må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Prosjekter som får tildeling må utvikle et detaljert undervisningsopplegg. Nærmere informasjon og krav til dette vil fremkomme av tilsagnsbrev.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, deltakerevaluering, annen måloppnåelse og regnskapet.

Tidsfrister

Utdanningstilbudet skal være ferdig gjennomført innen utgangen av juni 2022. Frist for sluttrapportering blir i første kvartal 2023. Frister vil fremgå av tilsagnsbrev.