Tilskudd til kompetanseutvikling i industri- og byggenæring

Kompetanse Norge lyser ut tilskudd til kompetansetilbud i industri og byggenæringen. Tilbudene skal bidra til at fagarbeidere og arbeidstakere med lang erfaring får nødvendig kompetanse for å møte omstillinger i bransjen. Tiltaket er en del av bransjeprogram for industri- og byggenæringen. Dette er et trepartssamarbeid, og er et spleiselag mellom partene i arbeidslivet og staten. Målet er at ansatte i bransjer med særlig behov får nødvendig kompetanse for å mestre omstilling og bli stående i arbeid. Tidligere frister har vært 5. mai og 1. september. Ny frist for å søke er 1. november.

Legg merke endringer i søknadsfristene for utlysningen «Tilskudd til kompetanseutvikling rettet mot industri og byggenæring». Les om endringene her. (oppdatert 13.10.2020)

Det kan søkes om tilskudd til:

  1. utvikling og utprøving av fagskolemoduler for industri- og byggenæring. Tilbudene kan være nye utdanningstilbud eller bygge på eksisterende fagskoletilbud.
  2. utvikling av forkurs til fagskoleutdanning tilpasset deltakere i bransjeprogrammet i industri- og/eller byggenæringen.

Kompetanseutviklingstilbudene skal utvikles som et samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i bedrifter innen industri- og/eller byggenæring og utdanningstilbyder. Vi oppfordrer også til å utvikle studietilbud som også kan tilbys digitalt. Utdanningstilbudet skal kunne kombineres med tilnærmet full jobb.

Det gis ikke tilskudd til studietilbud som allerede har fått støtte gjennom Kompetanseprogrammet. Du finner oversikt over tidligere tildelinger her.

Hvem kan søke?

Det er tilbyder som søker og er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering. Tilbydere i 2020 kan kun være offentlige og private fagskoler med offentlig støtte.

Søknadsfrist

På grunn av korona-situasjonen, vil det i 2020 være tre søknadsfrister:

Opprinnelige søknadsfrist: 5. mai 2020

Ekstra søknadsfrist: 1. september 2020

Ekstra søknadsfrist 1. november 2020

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 1. november 2020 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.

Om ordningen

Tilskuddsordningen inngår i Programområde 2: Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13.12.2019 og er en del av Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram. Dette er et av flere tiltak under regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Tilskuddsordningen forvaltes iht til Retningslinjer for Kompetanse Norges forvaltning av tilskuddsordninger i Kompetanseprogrammet.

Mål

Målet med kompetanseprogrammet er at ansatte i bransjer og bedrifter med særlig behov, får nødvendig kompetanse for å mestre omstilling, og blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.

Krav til innhold i kompetanseutviklingstilbudet

Det kan søkes om tilskudd til kompetanseutviklingstilbud rettet mot industri- og/eller byggenæring. Tilbudet må være arbeidsrelevant og utvikles med utgangspunkt i én eller flere bedrifter og deres behov for kompetanse. Både utdanningsinstitusjonene og bedriften skal bidra aktivt i utvikling av tilbudet. Det kreves at både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i bedriften er involvert, og dette må fremgå av søknaden.

Det kan tildeles midler til prosjekter som går over inntil to sammenhengende år fra tildelingstidspunktet.

Kompetanseutviklingstilbudet skal rette seg mot ansatte i bedrifter som deltar i prosjektet, men kan også gjøres tilgjengelig for ansatte i andre bedrifter som er interesserte.

Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av varig utstyr og skal normalt ikke gå til andre aktiviteter enn utvikling og utprøving/pilotering av tilbudet. Tilskuddet kan ikke finansiere aktiviteter som allerede støttes av staten, herunder aktiviteter som er finansiert gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene.  Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser.

Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinar eller lignende, samt noe teknisk utstyr som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt. For at det skal være mulig å dele og gjenbruke godt læringsinnhold på tvers av fagskoler må studietilbud som tilbys digitalt distribueres på offentlig tilgjengelige plattformer med åpen tilgang. Slike kostnader må begrunnes.

Om akkreditering
Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd, skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge.

Akkrediteringsprosessen tar rundt åtte uker og NOKUT vil akkreditere tilbudet dersom vilkårene for akkreditering er oppfylt. Selv om ikke alle krav vil bli vurdert i akkrediteringsprosessen, må tilbudene som akkrediteres oppfylle kravene i fagskoleregelverket (med unntak av kravene Kunnskapsdepartementet har gitt fagskolen dispensasjon fra). Lenke til relevante regelverk

Fagskoler som søker, må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av NOKUT. Fagskoler som er i en tilsynsprosess hvor NOKUT har pekt på mangler i systemet for kvalitetssikring/ kvalitetsarbeidet, kan ikke få tilskudd.

På grunn av korona-situasjonen, er det nye frister for å søke NOKUT om akkreditering:

15. september 2020 (ordinær frist)

1. november 2020 (ekstraordinær frist for søknader i kompetanseprogrammet)

10. februar 2021 (ordinær frist) (endret fra 1. mars)

15. september 2021 (ordinær frist)

Kriterier for tildeling av midler

Ved vurdering av søknader vektlegges følgende kriterier:

  • kompetanseutviklingstilbud som har høy grad av fleksibilitet. Dette gjelder eksempelvis valg av undervisningsformer, organisering, vurderingsform (hvis aktuelt), varighet, progresjon, tid og sted
  • Kompetanseutviklingstilbud som tilbys digitalt
  • kompetanseutviklingstilbud som dekker et kompetansebehov for et større antall virksomheter og arbeidstakere
  • kompetanseutviklingstilbud som ikke allerede er tilgjengelig for målgruppen
  • kompetanseutviklingstilbud som med høy grad av sannsynlighet blir videreført til nye deltakere etter prosjektperioden
  • kompetanseutviklingstilbud som legger til rette for læring på arbeidsplassen

Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til mål og kriterier. Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde både når det gjelder geografi og bransjer. Det skal tildeles midler til prosjekter både innenfor industri og bygg.

Krav til innholdet i søknaden

I søknaden må det fremgå hvilke utdanningstilbydere og  bedrift/bedrifter som samarbeider i prosjektet. Signert samarbeidsavtale må ligge ved søknaden (wordmal). Søker skal benytte søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema bokmål (word) NB ny
Last ned søknadsskjema nynorsk (word) NB ny

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av kompetanseutviklingstilbudet. I tillegg til beskrivelse, søknadsskjema og samarbeidsavtale skal søknaden inneholde en tidsplan for prosjektet. Det skal legges ved ett budsjett for utvikling og ett for utprøving. Budsjettene må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Prosjekter som får tildeling må utvikle et detaljert undervisningsopplegg. Nærmere informasjon og krav til dette vil komme frem av tilsagnsbrev.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, deltakerevaluering, annen måloppnåelse og regnskapet.

Tidsfrister

Vi oppfordrer også til å utvikle studietilbud som også kan tilbys digitalt. Utdanningstilbudet skal være ferdig gjennomført innen utgangen av 2022. Frist for sluttrapportering blir i første kvartal 2023. Frister vil komme frem av tilsagnsbrev.