Tilskudd til kompetanseutvikling i frisørnæringen

Kompetanse Norge lyser ut tilskudd til kompetanseutviklingstilbud i frisørnæringen. Målet er at ansatte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid. Utlysningen er en del av bransjeprogrammet for frisørnæringen.

Bransjeprogrammet er et trepartssamarbeid, der Fagforbundet Frisørenes Fagforening og Norske Frisør- og velværebedrifter sammen med LO, NHO og Kompetanse Norge samarbeider om å få i gang fleksible og relevante utdanningstilbud på fagskolenivå spesielt rettet mot frisørbransjen.

Om bransjen

Frisør- og velværebransjen er i dag en bransje i betydelig endring. Frisørbransjen kjennetegnes av arbeidstakere med svennebrev, men uten høyere utdanning. Det er behov for å gi fagutøvere en videreutvikling og karrierevei slik at de kan forbli i yrket. I dag eksisterer det ingen formelle utdanningstilbud for frisørbransjen utover videregående skole.

Bedriftene har store behov for å utvikle og omstille seg for fortsatt å kunne drive lønnsomt. Nye forretningsmodeller utfordrer rammene den etablerte bransjen forholder seg til. Det er behov for kompetanseutvikling for å utvikle bransjen videre. Fagpersonene må kunne håndtere stadig mer krevende kunder, som ofte ønsker individuelle løsninger til lav pris. Økt bruk av fargebehandling og strukturendring krever for eksempel økt kompetanse innenfor kjemifaget for å forstå de ulike virkestoffene som benyttes i produktene og hvordan de påvirker miljø og helse.

Søknadsfrist 1. september 2021 kl 1700.

Det kan søkes om tilskudd til:

Det lyses ut tilskudd på inntil 4 millioner kroner med mulighet for å tildele mer dersom det er mange relevante søknader. Det kan søkes om tilskudd til utvikling av nye opplæringstilbud og første gangs gjennomføring av dette opplæringstilbudet. Tilskuddet kan også gå til tilpasning og gjennomføring av allerede eksisterende studietilbud, slik at de kan gjøres tilgjengelig for målgruppen i bransjeprogrammet.

Tilskuddet skal gå til prosjekter innen frisørnæringen som utvikler/tilpasser fagskoleutdanning som består av korte enkeltmoduler mellom 5 og 10 studiepoeng, som kan settes sammen innenfor følgende prioriterte kompetanseområder:

 • Barberfaget, innen temaene:
  • Barbererfaget med bruk av kniv og verktøy
  • HMS/hygiene tilpasset barbererfaget
  • Relasjonskompetanse/kommunikasjon
  • Praktisk trening i barbererfaget/ HMS og kommunikasjon
 • Grunnleggende kjemikompetanse for frisører, innen temaene:
  • Vurderingskompetanse om ulike frisørprodukters innhold og virkning på helse og miljø
  • Kjemikaliehåndtering og HMS/bærekraft
  • Koloristfaget
 • Kommunikasjonsfag tilpasset frisører, innen temaene
  • Relasjonskommunikasjon (psykososiale forhold)
  • Faglig rådgivning: Formidle råd og kunnskap om produkter og tjenester i kundebehandling

Hvem kan søke?

Tilskuddsmottakere for ordningen er:

 • offentlige fagskoler og private fagskoler med offentlig støtte

Tilskuddsmottaker skal stå som hovedsøker og ha hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering.

Krav om samarbeidspartnere

Ved søknad om utvikling av nye kompetanseutviklingstilbud eller større tilpasninger av allerede eksisterende tilbud, er det krav om at dette utvikles/tilpasses med utgangspunkt i to eller flere virksomheter med et opplæringsbehov og deres behov for kompetanse. Disse virksomhetene skal inngå i prosjektet som samarbeidspartnere. Søknaden skal være forankret hos både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i virksomhetene, og dette må fremkomme tydelig i søknaden. Første gangs gjennomføring av tilbudet skal rette seg mot ansatte i virksomheter som deltar i prosjektet. Tilbudet skal også gjøres tilgjengelig for andre deltakere.

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Større tilpasninger er tilpasninger som medfører kostnader som utgjør 30 prosent eller mer av den samlede søknadssummen, mens mindre tilpasninger er tilpasninger som utgjør mindre enn 30 prosent av den samlede søknadssummen.

Ved søknad om midler til gjennomføring av allerede eksisterende tilbud (uten tilpasninger), eller mindre tilpasninger av allerede eksisterende tilbud, er det ikke krav om samarbeidspartnere, eller at søknaden er forankret hos arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Krav til kompetanseutviklingstilbudet

Tilbudene skal være korte og fleksible og kunne kombineres med tilnærmet full jobb. Opplæringen skal være gratis for deltakerne. På grunn av Covid-19-situasjonen, må tilbudet kunne distribueres digitalt hvis smittevernhensyn krever det.

Tilbudet må være arbeidsrelevant og dekke bransjens behov for kompetanseutvikling.

Utdanningstilbyder skal bidra til at informasjon om tilbudet rettes mot målgruppen, og det skal fremgå i påmeldingsinformasjonen hvem som er målgruppe for tilbudet.

Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av varig utstyr og skal normalt ikke gå til andre aktiviteter enn utvikling, tilpasning av eksisterende tilbud og første gangs gjennomføring av tilbudene. Tilskuddet kan ikke gå til vikarutgifter eller lønnsrefusjon for virksomheter. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser. Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinar eller lignende, samt noe teknisk utstyr som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt.

Det er ikke anledning til å ta egenbetaling fra deltakerne. Det er en forutsetning at tilbudet er helt eller i hovedsak finansiert av staten. Når private tilbydere driver blandet virksomhet er det en forutsetning at det ikke forekommer kryssubsidiering, slik at offentlige midler brukes til økonomisk aktivitet. Private tilbydere kan ikke bruke offentlige tilskudd til å utvikle et produkt som senere tilbys i et marked.

Tilskuddet kan ikke finansiere aktiviteter som allerede støttes av staten, herunder aktiviteter som er finansiert gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene.

Utviklingsprosjekter skal være avsluttet og rapportert senest 8.september 2023, mens øvrige prosjekter må være avsluttet og rapportert inn senest 31.12.2022. Rapporteringsfrister vil fremkomme av tilsagnsbrevet, for mer informasjon, se under om rapportering.

Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd, skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge.

Akkrediteringsprosessen tar rundt åtte uker og NOKUT vil akkreditere tilbudet dersom vilkårene for akkreditering er oppfylt. Selv om ikke alle krav vil bli vurdert i akkrediteringsprosessen, må tilbudene som akkrediteres oppfylle kravene i fagskoleregelverket (med unntak av kravene Kunnskapsdepartementet har gitt fagskolen dispensasjon fra). 

Lenke til relevante regelverk

Fagskoler som søker, må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av NOKUT. Fagskoler som er i en tilsynsprosess hvor NOKUT har pekt på mangler i systemet for kvalitetssikring/ kvalitetsarbeidet, kan ikke få tilskudd.

Søknadsfrister

Akkreditering av fagskoleutdanninger:

 1. februar og 15. september. Disse fristene gjelder for alle søkere som har akkrediterte fagskoleutdanninger fra før.

Kriterier for tildeling av midler

Ved vurdering av søknader legges kriteriene som følger til grunn. Kriteriene er ikke rangert. Det prioriteres tilbud som:

 • har høy grad av fleksibilitet
 • har tilbud som i størst mulig grad dekker bransjens kompetansebehov
 • ikke allerede er tilgjengelig for målgruppen
 • har tilbud som kan komme i gang raskt
 • har praktisk rettet opplæring
 • har søknader som har et godt opplegg for markedsføring og rekruttering rettet mot bransjeprogrammets målgruppe

Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til målet for bransjeprogrammet og kriterier som spesifisert over. Prosjektene som i størst grad oppfyller gjeldende kriterier prioriteres. Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde, både geografisk og innenfor bransjen.

Krav til innholdet i søknaden

Søker skal fylle ut søknadsskjema i tilskuddsportalen (innlogging oppe til høyre i portalen) I søknaden må det komme frem hvilke utdanningstilbydere og virksomheter som samarbeider i prosjektet.

Søk midler her

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tilbudet, inkludert en beskrivelse av det faglige innholdet og en tidsplan for prosjektet. Det skal fremgå av søknaden om tilbudet skal utvikles, tilpasses basert på allerede eksisterende tilbud ved utdanningsinstitusjonen, eller om det gjelder gjennomføring av allerede eksisterende tilbud. I søknaden skal det også legges ved ett budsjett for utvikling eller tilpasning og ett for gjennomføring. Merk at det skal være gratis for deltakerne å delta i tilbudene. Det innebærer at også ev. eksamensavgift, semesteravgift mm må dekkes av tilbyder og legges inn i budsjettet. Budsjettene må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse.

Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Prosjekter som får tilskudd, må utvikle et detaljert undervisningsopplegg. Nærmere informasjon og krav til dette vil komme frem av tilsagnsbrev.

Både utdanningsinstitusjoner og virksomheter som er part i prosjektet, er forpliktet til å bidra i en eventuell evaluering.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering, både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, deltakerinformasjon, deltakerevaluering, annen måloppnåelse og regnskapet. Det skal også rapporteres på antall påmeldte ved oppstart og antall deltakere som fortsatt følger opplæringen underveis. Rapporteringsfrister vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Ved tilskudd på over kr 200 000 skal det leveres revisorattestert regnskap. Denne kostnaden kan inngå i budsjettet

Om ordningen

Tilskuddsordningen er en del av Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram og inngår i Programområde 2: Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Opprettelsen av bransjeprogram er et av flere tiltak under regjeringens kompetansereform «Lære hele livet».  Tilskuddsordningen forvaltes i henhold til retningslinjer for bransjeprogrammet fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13. desember 2019, revidert i januar 2021, og forvaltes av Kompetanse Norge. 

Bransjeprogrammene er et trepartssamarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidet på både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Partene i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og fatte vedtak. 

Målet med bransjeprogrammet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, får nødvendig kompetanse til å mestre den endringen, og dermed blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i kompetanseutvikling. 

Kontaktpersoner for utlysning i bransjeprogram frisørnæringen


Spørsmål om utlysningen kan sendes på epost til jon.albert.risahagen@hkdir.no

Spørsmål som gjelder søknadsskjemaet i tilskuddsportalen kan sendes på epost til  astri.pestalozzi@hkdir.no