Tilskudd til kompetanseutvikling i detalj-/faghandelen

Kompetanse Norge lyser ut inntil 3,5 millioner kroner til kompetanseutviklingstilbud i detalj-/faghandelen. Målet er at ansatte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid. Utlysningen er en del av bransjeprogrammet for detalj-/faghandelen. Dette er et trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling. Dersom det er blir mange søknader som dekker kompetansebehovet i bransjen kan vi tildele mer.

Søknadsfrist 9. september 2021 kl 1700.

Om bransjen

Detalj- og faghandelen har behov for at flere ansatte kan få relevante kompetanseutviklingstilbud når det stilles nye krav til kompetanse i bransjen som følge av utvikling og omstilling. Tilbudene skal nå ut til både medarbeidere i arbeid, permitterte og arbeidssøkende. Det er behov for å utvikle opplæringstilbud spesielt rettet mot de små og mellomstore bedriftene. Bransjen etterspør opplæringstilbud på alle utdanningsnivåer, både formell og ikke-formell opplæring som skal kunne kombineres med jobb.

I detalj-/faghandelen har tilgang på ny teknologi gitt muligheter for økt digitalisering og netthandel. Denne trenden skjøt fart gjennom pandemien og vi forventer at trenden fortsetter framover. Det vil derfor være behov for mer spesialisert digital kompetanse. Dette gjelder ikke bare for de største retailaktørene, men også for de små og mellomstore aktørene. Ny kompetanse kreves for å markedsføre og legge til rette for enkelt salg via nett.

I tillegg er miljø og bærekraft fremtredende for alle innen bransjen. For å kunne omstille til en grønnere næring er det behov for å utvikle kompetanse innen bærekraftig handel (sirkulærøkonomi). Mange har også behov for grunnleggende kunnskap om butikkøkonomi.

Målgruppen er den enkelte butikk med butikkeier, butikksjef og medarbeidere i små og mellomstore virksomheter innen faghandel (NACE-kode 47.5-47.7). Både heltids- og deltidsansatte skal omfattes. Mange i målgruppen har lite erfaring med deltakelse i kompetanseutvikling/studiesituasjon, og kan trenge tett oppfølging og veiledning underveis.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det lyses ut tilskudd på inntil 3,5 millioner kroner med mulighet for å tildele mer dersom det er mange relevante søknader. Bransjen etterspør opplæringstilbud på alle utdanningsnivåer, både formell og ikke-formell opplæring. Det er ønskelig med korte og fleksible kurs og moduliserte utdanninger som kan tas ved siden av full jobb, dvs. små moduler på 2-7 studiepoeng eller korte kurs på inntil 50 timer. Tilbud på mer enn 10 studiepoeng må kunne deles i mindre moduler for å bli vurdert. Det kan søkes om tilskudd til utvikling av nye tilbud og første gangs gjennomføring av dette opplæringstilbudet rettet mot detalj-/faghandelen. Det kan også søkes om midler til tilpasning og gjennomføring av eksisterende tilbud.

Tilskuddet skal gå til tilbud innenfor disse prioriterte områdene:

 • Oppbygging og implementering av netthandel (etablering, innhold, samspill mellom ulike salgskanaler og markedsføring) (1-2 tilbud)
 • Videreutvikling av netthandel (innhold, samspill mellom ulike salgskanaler og markedsføring) (1-2 tilbud)
 • Kompetanse om sirkulærøkonomi og bærekraftig handel. (Kunnskap om produkter, gjenbruk osv) (1-2 tilbud)
 • Butikkøkonomi (1-2 tilbud)
 • Salgsfaget praksiskandidatopplæring (1-2 tilbud)

Vi ønsker normalt et tilbud på minimum 15 og opp til 40 deltakere innenfor hvert kompetanseutviklingstilbud. Det er begrensning på 1-2 tilbud per område, men dersom det er mange gode søknader, kan programområdestyret vurdere om de ønsker å sette opp flere tilbud. Se vedlegg for eksempler på kompetansebehov rettet mot målgruppen.

 • Netthandel: Kompetanse om samspill mellom ulike salgskanaler og mellom fysisk butikksalg og nettsalg.
 • Butikkøkonomi: Sammenheng mellom omsetning, bruttoprosent og bruttokroner, kalkulasjoner av fortjeneste og rabatter – sett i sammenheng med faste kostnader.
 • Bærekraftig handel:
  • Kompetanse om sirkulærøkonomi, modeller for utvikling av sirkulærøkonomi og hvordan tilrettelegge bedre for bærekraftig handel.
  • Kompetanse om grunnleggende forståelse for miljøbelastning i eksisterende driftsmåte i butikk. Hvordan drives butikken i dag, og hvordan kan vi iverksette tiltak for å bedre butikkens miljøbelastning. Hvilke sertifiseringer finnes og hva bør man velge når man driver butikk. Fokus på butikknivå.

Hvem kan søke?

Tilskuddsmottakere for ordningen er:

 • akkrediterte universiteter
 • akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte
 • offentlige fagskoler og private fagskoler med offentlig støtte
 • fylkeskommuner
 • studieforbund som ligger inn under Kunnskapsdepartementets tilskuddsordning
 • andre private tilbydere

Tilskuddsmottaker skal stå som hovedsøker og ha hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering.

Krav om samarbeidspartnere

Ved søknad om utvikling av nye kompetanseutviklingstilbud eller større tilpasninger av allerede eksisterende tilbud, er det krav om at dette utvikles/tilpasses med utgangspunkt i to eller flere virksomheter med et opplæringsbehov og deres behov for kompetanse. Disse virksomhetene skal inngå i prosjektet som samarbeidspartnere. Søknaden skal være forankret hos både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i virksomhetene, og dette må fremkomme tydelig i søknaden. Første gangs gjennomføring av tilbudet skal rette seg mot ansatte i virksomheter som deltar i prosjektet. Tilbudet skal også gjøres tilgjengelig for andre deltakere.

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Større tilpasninger er tilpasninger som medfører kostnader som utgjør 30 prosent eller mer av den samlede søknadssummen, mens mindre tilpasninger er tilpasninger som utgjør mindre enn 30 prosent av den samlede søknadssummen.

Ved søknad om midler til gjennomføring av allerede eksisterende tilbud (uten tilpasninger), eller mindre tilpasninger av allerede eksisterende tilbud, er det ikke krav om samarbeidspartnere, eller at søknaden er forankret hos arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Krav til kompetanseutviklingstilbudet

Tilbudene skal være korte og fleksible og kunne kombineres med tilnærmet full jobb. Opplæringen skal være gratis for deltakerne. På grunn av Covid-19-situasjonen, må tilbudet kunne distribueres digitalt hvis smittevernhensyn krever det.

Tilbudet må være arbeidsrelevant og dekke bransjens behov for kompetanseutvikling.

Utdanningstilbyder skal bidra til at informasjon om tilbudet rettes mot målgruppen, og det skal fremgå i påmeldingsinformasjonen hvem som er målgruppe for tilbudet.

Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av varig utstyr og skal normalt ikke gå til andre aktiviteter enn utvikling, tilpasning av eksisterende tilbud og første gangs gjennomføring av tilbudene. Tilskuddet kan ikke gå til vikarutgifter eller lønnsrefusjon for virksomheter. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser. Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinar eller lignende, samt noe teknisk utstyr som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt.

Det er ikke anledning til å ta egenbetaling fra deltakerne. Det kan ikke kreves at deltakerne må kjøpe lisenser til e-handelssystemer for å delta i opplæringen. Det er en forutsetning at tilbudet er helt eller i hovedsak finansiert av staten. Når private tilbydere driver blandet virksomhet er det en forutsetning at det ikke forekommer kryssubsidiering, slik at offentlige midler brukes til økonomisk aktivitet. Private tilbydere kan ikke bruke offentlige tilskudd til å utvikle et produkt som senere tilbys i et marked.

Tilskuddet kan ikke finansiere aktiviteter som allerede støttes av staten, herunder aktiviteter som er finansiert gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene.

Utviklingsprosjekter skal være avsluttet og rapportert senest 8.september 2023, men øvrige prosjekter må være avsluttet og rapportert inn senest 31.12.2022. Rapporteringsfrister vil fremkomme av tilsagnsbrevet, for mer informasjon, se under om rapportering.

Om akkreditering
Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd, skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge.

Akkrediteringsprosessen tar rundt åtte uker og NOKUT vil akkreditere tilbudet dersom vilkårene for akkreditering er oppfylt. Selv om ikke alle krav vil bli vurdert i akkrediteringsprosessen, må tilbudene som akkrediteres oppfylle kravene i fagskoleregelverket (med unntak av kravene Kunnskapsdepartementet har gitt fagskolen dispensasjon fra). 

Lenke til relevante regelverk

Fagskoler som søker, må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av NOKUT. Fagskoler som er i en tilsynsprosess hvor NOKUT har pekt på mangler i systemet for kvalitetssikring/ kvalitetsarbeidet, kan ikke få tilskudd.

Søknadsfrister

Akkreditering av fagskoleutdanninger:
10. februar og 15. september. Disse fristene gjelder for alle søkere som har akkrediterte fagskoleutdanninger fra før

Kriterier for tildeling av midler

Ved vurdering av søknader legges følgende kriteriene til grunn. Kriteriene er ikke rangert. Det prioriteres tilbud som:

 • i størst mulig grad dekker kompetansebehovene for bransjen og retter seg mot målgruppen som er beskrevet over
 • har høy grad av fleksibilitet
 • ikke allerede er tilgjengelig for målgruppen
 • har et godt opplegg for markedsføring og rekruttering rettet mot bransjeprogrammets målgruppe
 • benytter seg av praksisnær læring

Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til målet for bransjeprogrammet og kriteriene som er spesifisert over. Prosjektene som i størst grad oppfyller gjeldende kriterier prioriteres. Det etterstrebes en fordeling av midler til tilbud som sikrer bredde, både geografisk og innenfor bransjen.

Krav til innholdet i søknaden

Søker skal fylle ut søknadsskjema i tilskuddsportalen (innlogging oppe til høyre i portalen) I søknaden må det komme frem hvilke utdanningstilbydere og virksomheter som samarbeider i prosjektet.

Søk midler her

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tilbudet, inkludert en beskrivelse av det faglige innholdet og en tidsplan for prosjektet. Det skal fremgå av søknaden om tilbudet skal utvikles, tilpasses basert på allerede eksisterende tilbud ved utdanningsinstitusjonen, eller om det gjelder gjennomføring av allerede eksisterende tilbud. I søknaden skal det også legges ved ett budsjett for utvikling eller tilpasning og ett for gjennomføring. Merk at det skal være gratis for deltakerne å delta i tilbudene. Det innebærer at også ev. eksamensavgift, semesteravgift mm må dekkes av tilbyder og legges inn i budsjettet. Budsjettene må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse. Dersom regnskapet viser at prosjektet ble gjennomført med mindre kostnader, blir tildelte midler avkortet.

Deltakere i opplæring for praksiskandidater gjennom bransjeprogram skal få tilbud om gratis teoretisk prøve og gratis fag-/svenneprøve. Vi ber om at opplæringstilbydere administrerer refusjon av oppmeldingsavgiften til deltakerne. Dette skal ikke inkluderes i budsjettet, mer info vil fremkomme i et ev tilsagnsbrev.

Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Prosjekter som får tilskudd, må utvikle et detaljert undervisningsopplegg. Nærmere informasjon og krav til dette vil komme frem av tilsagnsbrev.

Både utdanningsinstitusjoner og virksomheter som er part i prosjektet, er forpliktet til å bidra i en eventuell evaluering.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering, både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, deltakerinformasjon, deltakerevaluering, annen måloppnåelse og regnskapet. Det skal også rapporteres på antall påmeldte ved oppstart og antall deltakere som fortsatt følger opplæringen underveis. Rapporteringsfrister vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Ved tilskudd på over kr 200 000 skal det leveres revisorattestert regnskap. Denne kostnaden kan inngå i budsjettet. 

Om ordningen

Tilskuddsordningen er en del av Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram og inngår i Programområde 2: Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Opprettelsen av bransjeprogram er et av flere tiltak under regjeringens kompetansereform «Lære hele livet». Tilskuddsordningen forvaltes i henhold til retningslinjer for bransjeprogrammet fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13. desember 2019, revidert i januar 2021, og forvaltes av Kompetanse Norge.

Bransjeprogrammene er et trepartssamarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidet på både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Partene i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og fatte vedtak.

Målet med bransjeprogrammet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, får nødvendig kompetanse til å mestre den endringen, og dermed blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.

Kontaktpersoner for utlysning i bransjeprogram detalj-/faghandelen


Spørsmål om utlysningen kan sendes på epost til
siri.stokkeland@hkdir.no

Spørsmål som gjelder søknadsskjemaet i tilskuddsportalenkan sendes på epost til astri.pestalozzi@hkdir.no