Tilskudd til kompetanseutvikling i anleggsbransjen

Kompetanse Norge lyser ut inntil 2 millioner kroner i tilskudd til kompetanseutviklingstilbud i anleggsbransjen. Målet er at ansatte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid. Utlysningen er en del av bransjeprogrammet for anleggsbransjen. Dette er et trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.

Om bransjen

Anleggsbransjen jobber med utbygging av vei, anlegg og infrastruktur. Den består av små, mellomstore og store entreprenører. Størstedelen av samferdselsprosjektene i Norge er offentlig finansiert. De største byggherrene er Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR, kommuner og fylkeskommuner.

Det er behov for at flere ansatte i anleggsbransjen har kompetanse innen ADK-1 og speil- og muffesveis.

Søknadsfrist 13. august 2021, kl. 17.00

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om gjennomføring av eksisterende kurstilbud i ADK-1 og speil- og muffesveis.

Målgruppen for tilbudet skal omfatte både ufaglærte og fagarbeidere i bransjen. Både ansatte, permitterte og ledige som er tilknyttet bransjen skal kunne delta i utdanningen.

Kun utdanningstilbyder kan søke.

Hvem kan søke?

Tilskuddsmottakere for ordningen er:

  • akkrediterte universiteter
  • akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte
  • offentlige fagskoler og private fagskoler med offentlig støtte
  • fylkeskommuner
  • studieforbund som ligger inn under Kunnskapsdepartementets tilskuddsordning
  • andre private tilbydere

Tilskuddsmottaker skal stå som hovedsøker og ha hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering.

Søker skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Ved søknad om midler til gjennomføring av allerede eksisterende tilbud, er det ikke krav om samarbeidspartnere.

Krav til kompetanseutviklingstilbudet

Tilbudene skal være korte og fleksible og kunne kombineres med tilnærmet full jobb. Opplæringen skal være gratis for deltakerne. På grunn av Covid-19-situasjonen, må tilbudet kunne distribueres digitalt hvis smittevernhensyn krever det.

Tilbudet må være arbeidsrelevant og dekke bransjens behov for kompetanseutvikling.

Utdanningstilbyder skal bidra til at informasjon om tilbudet rettes mot målgruppen, og det skal fremgå i påmeldingsinformasjonen hvem som er målgruppe for tilbudet.

Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av varig utstyr og skal normalt ikke gå til andre aktiviteter enn utvikling, tilpasning av eksisterende tilbud og første gangs gjennomføring av tilbudene. Tilskuddet kan ikke gå til vikarutgifter eller lønnsrefusjon for virksomheter. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser. Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinar eller lignende, samt noe teknisk utstyr som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt.

Det er ikke anledning til å ta egenbetaling fra deltakerne. Det er en forutsetning at tilbudet er helt eller i hovedsak finansiert av staten. Når private tilbydere driver blandet virksomhet er det en forutsetning at det ikke forekommer kryssubsidiering, slik at offentlige midler brukes til økonomisk aktivitet. Private tilbydere kan ikke bruke offentlige tilskudd til å utvikle et produkt som senere tilbys i et marked.

Tilskuddet kan ikke finansiere aktiviteter som allerede støttes av staten, herunder aktiviteter som er finansiert gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene og fagskoletilbud som er en del av industrifagskolen.

Prosjektene må være avsluttet og rapportert inn senest 31.12.2022. Rapporteringsfrister vil fremkomme av tilsagnsbrevet, for mer informasjon, se under om rapportering.

Om akkreditering

Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd, skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge.

Akkrediteringsprosessen tar rundt åtte  uker og NOKUT vil akkreditere tilbudet dersom vilkårene for akkreditering er oppfylt. Selv om ikke alle krav vil bli vurdert i akkrediteringsprosessen, må tilbudene som akkrediteres oppfylle kravene i fagskoleregelverket (med unntak av kravene Kunnskapsdepartementet har gitt fagskolen dispensasjon fra). 

Lenke til relevante regelverk

Fagskoler som søker, må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av NOKUT. Fagskoler som er i en tilsynsprosess hvor NOKUT har pekt på mangler i systemet for kvalitetssikring/ kvalitetsarbeidet, kan ikke få tilskudd.

Frister for å søke  NOKUT om akkreditering er: 15. september 2021 og 10. februar 2022.

Kriterier for tildeling av midler

Ved vurdering av søknader vektlegges følgende kriterier:

  • Tilbud som i størst grad treffer bransjens definerte behov for kompetanseutvikling
  • Tilbud som har høy grad av fleksibilitet. Dette gjelder eksempelvis valg av undervisningsformer, organisering, vurderingsform (hvis aktuelt), varighet, progresjon, tid og sted.
  • Søknader som har et godt opplegg for markedsføring og rekruttering rettet mot bransjeprogrammets målgruppe.

Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til målet for bransjeprogrammet og kriterier som spesifisert over. Prosjektene som i størst grad oppfyller gjeldende kriterier prioriteres. Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde, både geografisk og innenfor bransjen.

Krav til innholdet i søknaden

Søker skal fylle ut søknadsskjema i Kompetanse Norges tilskuddsportal. Etter innlogging velger du tilskuddsordningen Bransjeprogram for anlegg – Andre utlysning.

Søk midler her

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tilbudet, inkludert en beskrivelse av det faglige innholdet og en tidsplan for prosjektet. I søknaden skal det også legges ved ett budsjett for gjennomføring. Merk at det skal være gratis for deltakerne å delta i tilbudene. Det innebærer at også ev. eksamensavgift, semesteravgift mm må dekkes av tilbyder og legges inn i budsjettet. Budsjettene må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse og basert på reelle utgifter.

Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Nærmere informasjon og krav til dette vil komme frem av tilsagnsbrev.

Tilskuddsmottaker er forpliktet til å bidra i en eventuell evaluering.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering, både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, deltakerinformasjon, deltakerevaluering, annen måloppnåelse og regnskapet. Det skal også rapporteres på antall påmeldte ved oppstart og antall deltakere som fortsatt følger opplæringen underveis. Rapporteringsfrister vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Ved tilskudd på over kr 200 000 skal det leveres revisorattestert regnskap. Denne kostnaden kan inngå i budsjettet.

Dersom regnskapet viser et underforbruk etter gjennomført prosjekt, vil overskytende sum bli vurdert krevd tilbakebetalt.

Om ordningen

Tilskuddsordningen er en del av Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram og inngår i Programområde 2: Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Opprettelsen av bransjeprogram er et av flere tiltak under regjeringens kompetansereform «Lære hele livet».  Tilskuddsordningen forvaltes i henhold til retningslinjer for bransjeprogrammet fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13. desember 2019, revidert i januar 2021, og forvaltes av Kompetanse Norge. 

Bransjeprogrammene er et trepartssamarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidet på både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Partene i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og fatte vedtak. 

Målet med bransjeprogrammet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, får nødvendig kompetanse til å mestre den endringen, og dermed blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i kompetanseutvikling. 

Kontaktpersoner for utlysning i bransjeprogram for anleggsbransjen

Spørsmål om utlysningen kan sendes på epost til yvonne.kuhn@hkdir.no