Tilskudd til kompetanseløft for utsatte industriklynger

I samarbeid med partene i arbeidslivet lyser Kompetanse Norge ut 20 millioner kroner til kompetanseløft for utsatte industriklynger. Kompetanseutviklingen skal skje gjennom korte kurs på universitets- og høyskolenivå. Vi prioriterer klynger innenfor eksport- og importkonkurrerende industri.

Søknadsfrist 15. september kl 17:00.

Søknadsskjema vil bli lagt ut medio august. Prosjektet skal være igangsatt i løpet av 2021 og ferdig innen 15. desember 2022.

Om ordningen

Tilskuddet er del av Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram. Dette er ett av flere tiltak under regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Gjennom kompetanseprogrammet skal det utvikles utdanningstilbud som kan kombineres med arbeid og som arbeidslivet trenger.

Målgruppen for denne utlysningen er utsatte industriklynger, og utdanningstilbudene skal bidra til å dekke klyngenes behov for kompetanse. Med industriklynge forstår vi her gruppe av minimum tre samarbeidende virksomheter innenfor industrien. Det må være en viss informasjonsflyt og samhandling mellom virksomhetene, og de må ha en nytte av å samarbeide om kompetanseutvikling. Det kan for eksempel være næringsklynger, men også andre konstellasjoner av virksomheter innen industrien.

Virksomhetene som deltar i prosjektet, må ha et opplæringsbehov. Kompetanseutvikling av medarbeidere i virksomhetene skal bidra til at klyngen oppleves som mindre utsatt.

Hvem kan søke?

Ansvarlige søker/tilskuddsmottaker i ordningen skal være:

 • akkrediterte universiteter
 • akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte

Søker/tilskuddsmottaker skal være hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering.

For å sikre at innholdet i opplæringen blir mest mulig relevant og sikre effektiv gjennomføring, skal tilbudet utvikles/tilpasses som et samarbeid mellom virksomheter i klyngen og universiteter og/eller høyskoler. Søknaden skal være forankret hos både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Både utdanningsinstitusjonene og virksomhetene skal bidra aktivt i utvikling/tilpasning av tilbudet. Det skal legges ved søknaden en signert samarbeidsavtale mellom utdanningstilbyder og deltakende virksomheter i industriklyngen.

Søknaden skal kort redegjøre for rollene til virksomhetene, fagforeningene og utdanningstilbyder.

Søkeren skal beskrive på hvilken måte industriklyngen er utsatt, og om den er i en konkurransesituasjon innen eksport-/importkonkurrerende industri. Behov for kompetanseheving for omstilling skal begrunnes, og det skal synliggjøres hvordan den ønskede kompetanseutviklingen vil bidra til å avhjelpe situasjonen.

Last ned mal for samarbeidsavtale (Word)

Mål

Tilskuddet skal bidra til å:

 • bedre konkurransesituasjonen for industriklynger gjennom tilgang på korte og fleksible emner innenfor UH-sektoren
 • behovstilpassede etter- og videreutdanningsemner innenfor UH-sektoren for utsatte industriklynger

Innhold i tilbudet

Utdanningstilbudene skal bidra til å dekke konkrete kompetansebehov i de utsatte industriklyngene som er med i prosjektet. Det prioriteres tilbud som gir studiepoeng på høgskole eller universitetsnivå. Tilbudene må kunne kombineres med full eller tilnærmet full jobb. Utdanningstilbudet må være arbeidsrelevant og ta utgangspunkt i de utsatte klyngenes behov.

Studietilbudene skal ikke være lenger enn 10 studiepoeng per emne. En søknad kan inneholde flere studietilbud.

Prosjektene må være avsluttet innen 15. desember 2022. Dette omfatter både en eventuell utviklingsfase og gjennomføring av tilbudet.

Tilskuddet kan ikke gå til innkjøp av varig utstyr. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser. Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinarer eller liknende som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt. Hvis det er behov for nye lisenser for gjennomføring av studietilbudet, må behovet begrunnes i søknaden.

Studietilbudene publiseres i samarbeid med klyngene.

Kriterier for tildeling av midler

Ved vurdering av søknader legges kriteriene som følger til grunn. Kriteriene er ikke rangert. Det prioriteres:

 • søknader der utdanningstilbudet svarer på et reelt og klart definert kompetansebehov i de utsatte industriklyngene som er involvert i prosjektet
 • prosjekter som inkluderer et stort antall virksomheter med et opplæringsbehov
 • klynger innenfor eksport- og importkonkurrerende industri
 • utdanningstilbud med korte moduler og som har høy grad av fleksibilitet
 • kompetansen bidrar til å sikre arbeidsplasser i den aktuelle klyngen
 • søknader som begrunner godt hvordan utdanningstilbudet vil bidra til å gjøre klyngen mindre utsatt
 • kompetansen bidrar til at ansatte kan stå flere år i arbeid

Innkomne søknader vurderes etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til mål og kriterier.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden må forplikte både utdanningsinstitusjonen og virksomhetene i industriklyngen(e). Signert samarbeidsavtale må legges ved søknaden (Word-mal kommer). Søker skal benytte søknadsskjema.

Søk midler her

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av utdanningstilbudet og hvilke kompetansebehov det skal dekke. Den skal også gi et anslag på antall deltakere per virksomhet som skal delta i utdanningstilbudet.

Det skal legges ved en fremdriftsplan.

Det skal legges ved et spesifisert budsjett for utvikling / tilpasning og gjennomføring av utdanningstilbudene. Det må framgå tydelig av budsjettet hva som er kostnader knyttet til utvikling / tilpasning til de deltakende virksomhetenes behov og hva som er kostnader knyttet til gjennomføring av utdanningstilbudet. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse. Budsjettet skal synliggjøre eventuell egeninnsats.

Kontaktperson: 

Jon Albert Risahagen: 93 49 53 94

E-post: jon.albert.risahagen@hkdir.no