Tilskudd til karriereveiledning for beboere i integreringsmottak

Tilskudd til karriereveiledning for beboere i integreringsmottak, 850 000 kroner

Formålet med tilskuddet:

 • Formålet med tilskuddet er rask arbeids- og samfunnsdeltagelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn gjennom tilbud om karriereveiledning som en del av et fulltidsprogram.
 • Tilskuddet skal bidra til at beboere i integreringsmottak vil være i bedre stand til å håndtere overgangen fra eget hjemland til nytt land, og til å ta informerte og reflekterte valg knyttet til utdanning, kvalifisering og arbeid.

Hvem kan søke:

Fylkeskommuner der karrieresentre skal tilby karriereveiledning som en del av fulltidsprogrammet på integreringsmottak.

Søknadsfrist:

 1. juli 2021 kl 17:00

Målgruppe:

Målgruppen er beboere i integreringsmottak.

Kriterier for måloppnåelse:

Beboere ved integreringsmottak skal ha blitt tilbudt et individuelt tilpasset fulltidsprogram innen to uker etter ankomst til mottaket, og at dette fulltidsprogrammet inkluderer karriereveiledning.

Vilkår for å få tilskudd:

Det må foreligge en samarbeidsavtale mellom kommunen og kommunenes asylmottak, karrieresenter og NAV-kontor. Partnerskapsavtalen må tydeliggjøre deltakelse og ansvarsfordeling knyttet til integreringsmottakstjenester.

Hva det kan søkes om tilskudd til:

 • Lønnskostnader til karriereveiledere
 • Utgifter til bruk av tolk
 • Reisekostnader
 • Utgifter til møter og samlinger
 • Administrative kostnader

Satsene fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. I 2021 er gjeldende sats per plass i integreringsmottak:

 • Individuell veiledning: Kr 2 250 per beboer
 • Gruppeveiledning: Kr 2 250/5 (5 personer per gruppe)

Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger.

Hva må søknaden inneholde:

 • Det må foreligge en samarbeidsavtale mellom kommune og kommunens asylmottak. Karrieresenter og NAV-kontor. Denne avtalen må tydeliggjøre deltagelse og ansvarsfordeling knyttet til integreringsmottakstjenester.
 • Det må foreligge en plan (beskrivelse av aktiviteter) for hvordan tilskuddsmidlene skal benyttes.
 • Budsjett for bruk av tilskuddsmidler

Rapporteringskrav:

Karrieresentrene skal sende inn aktivitetsrapportering to ganger i løpet av året (juni og januar). Det er et mål at alle beboere i målgruppen skal få et tilbud om karriereveiledning. Karrieresentrene skal rapporter til Kompetanse Norge om antall veiledninger og erfaringer knyttet til arbeid med integreringsmottak hvert halvår. Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir mer informasjon om rapporteringskrav og frister.

Lenke til søknadsportal:

Søknadsfristen er 16.07.2021, og søknad skal sendes elektronisk via tilskuddsportalen

Kontakt oss:

Marie Refseth Bjerke, marie.Bjerke@hkdir.no

Rune Fenne, rune.fenne@hkdir.no