Tilskudd til karriereveiledning for flyktninger 2020

Kompetanse Norge tildeler 1 290 000 kroner for å prøve ut karriereveiledning for overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger i 2020.  Tilskuddet skal muliggjøre videreføring av karriereveiledningstilbudet.

Hvem tildeles tilskudd?

Tilskuddet tildeles offentlige karrieresentre som deltar i utprøving av karriereveiledning for overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger. Fylkeskommunene er eiere av karrieresentrene og står som tilskuddsmottakere.

Tilskuddet for 2020 er tildelt de fire karrieresentrene som deltar i denne prøveordningen: Karrieresenter Østfold, Veiledningssenteret i Asker og Bærum, Karrieresenter Hedmark og Karriere Troms. Fylkeskommunene som eiere av karrieresentrene er tilskuddsmottakere.

Målgruppe

Målgruppen for utprøvingen er overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger. Dette er flyktninger som blir direktebosatt i kommunene. Dersom ressurssituasjonen tillater det kan man også inkludere andre nyankomne flyktninger i kommunen (som ikke tidligere har fått tilbud om karriereveiledning). Deltakerne må være 16 år eller eldre og nylig bosatt i en kommune og i startfasen av introduksjonsprogrammet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte skal bli bedre rustet til å ta informerte valg slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Tilskuddsordningen skal også bidra til at målgruppen raskere kommer i gang med individuelt tilpasset kvalifiseringsløp i introduksjonsprogrammet.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal gjennomføres i etterkant av kompetansekartlegging, og skal også inneholde informasjon om:

 • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
 • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
 • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse
   

Karriereveiledningen skal innebære individuell veiledning. I tillegg kan det gjennomføres informasjonsmøter og gruppeveiledninger. Opplysninger fra karriereveiledningen skal registreres i karriereveiledningsnotat i IMDi-nett.

Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk registreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk. Siden 1. juli 2017 har IMDi ansvar for drift og utvikling av kartleggingsverktøyet.

Krav til samarbeid

I utprøvingen skal kommunene ha ansvar for at flyktningene registrerer kompetansen i kartleggingsverktøyet før de får tilbud om karriereveiledning fra et karrieresenter. Karrieresentrene må derfor samarbeide med flyktningetjeneste i kommunen (ansvarlig instans for introduksjonsprogram i kommunene) og eventuelt andre relevante aktører.

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av målgruppen.

Eksempler på slike utgifter kan være:

 • lønnskostnader til karriereveiledere
 • utgifter til bruk av tolk
 • reisekostnader
 • utgifter til møter og samlinger i forbindelse med det administrativ i prosjektet
 • kostnader knyttet til prosjektet
 • Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 31. januar 2021. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 15. juni 2020 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Tilskuddsmottakere må legge til rette for og stille seg til disposisjon for innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.