Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til utvikling og utprøving/pilotering av fleksible videreutdanningstilbud som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter og/eller møte de utfordringer og muligheter digitalisering gir. I denne utlysningen vil vi særlig prioritere videreutdanningstilbud innen ikt-sikkerhet og digital kompetanse for det grønne skiftet. Søknadsfrist var 1. september 2020.

Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til mål og kriterier. Det vil legges vekt på å oppnå faglig og geografisk bredde i prosjektene. Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde i tilbudet, ved at både fagskole og universitet/høyskoler tildeles tilskudd etter søknad.

Hvem kan søke?

Søkere og tilskuddsmottakere i ordningen er:

 • akkrediterte universiteter
 • akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte
 • offentlige og private fagskoler med offentlig støtte.

Søker/tilskuddsmottaker er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering.

Videreutdanningstilbudet skal utvikles som et samarbeid mellom klynger/andre sammenslutninger av virksomheter (minimum to virksomheter) og universiteter, høyskoler eller fagskoler. Vi oppfordrer også til å utvikle studietilbud som kan tilbys digitalt. Både utdanningsinstitusjonene og virksomhetene skal bidra aktivt i utvikling av tilbudet.

Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd, skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge. Akkrediteringsprosessen tar rundt åtte uker og NOKUT vil akkreditere tilbudet dersom vilkårene for akkreditering er oppfylt. Selv om ikke alle krav vil bli vurdert i akkrediteringsprosessen, må tilbudene som akkrediteres oppfylle kravene i fagskoleregelverket (med unntak av kravene Kunnskapsdepartementet har gitt fagskolen dispensasjon fra). Lenke til relevante regelverk: https://www.nokut.no/om-nokut/lover-og-forskrifter/

Fagskoler som søker, må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av NOKUT. Fagskoler som er i en tilsynsprosess hvor NOKUT har pekt på mangler i systemet for kvalitetssikring/ kvalitetsarbeidet, kan ikke få tilskudd.

Frister for å søke NOKUT om akkreditering er satt til 15. september og 10. februar 2021. I Tillegg kommer ekstraordinær frist 1. november 2020 for søknader til denne- og andre tilskuddsordninger i kompetanseprogrammet.

Om ordningen

Tilskuddsordningen er del av Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram. Dette er ett av flere tiltak under regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Gjennom kompetanseprogrammet skal det utvikles videreutdanningstilbud som kan kombineres med arbeid og som arbeidslivet trenger. Tilskuddsordningen forvaltes iht til Retningslinjer for Kompetanse Norges forvaltning av tilskuddsordninger i Kompetanseprogrammet, Programområde 1: Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13.12.2019.

Mål

Tilskuddsordningen skal bidra til:

 • at det utvikles fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter med behov for å utvikle sin kompetanse
 • bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud for enkeltpersoner
 • økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv om å utvikle videreutdanningstilbud

Innhold i tilbudet

Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng, på enten fagskole-, høgskole eller universitetsnivå. Tilbudene må kunne kombineres med full eller tilnærmet full jobb. Videreutdanningstilbudet må være arbeidsrelevant og utvikles med utgangspunkt i virksomhetene og deres behov.

Opptakskrav til utdanningen skal minimum være videregående opplæring. Det kan settes høyere opptakskrav. Søkere til utdanningstilbudet skal også kunne vurderes med grunnlag i realkompetanse.

Tilskuddet kan gå til prosjekter som foregår i inntil to sammenhengende år fra tildelingstidspunkt. Dette omfatter både utviklingsfase og pilotering av tilbudet. Med pilotering menes første gjennomføring av tilbudet. Prosjektet skal være avsluttet innen juni 2022.

Tilskuddet kan ikke gå til innkjøp av varig utstyr. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser. Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinarer eller liknende, samt noe teknisk utstyr som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt. Hvis det er behov for nye lisenser for gjennomføring av studietilbudet, må behovet begrunnes i søknaden.

Studietilbudene må distribueres på de tilgjengelige plattformene som til vanlig brukes av utdanningsinstitusjonene.

Det gis ikke støtte til nye studietilbud innenfor temaer som anses å være godt dekket gjennom tidligere tildelinger i Kompetanseprogrammet. Oversikt over dette finner du her.

Kompetanse Norges definisjon av fleksibel opplæring innebærer at utdanningstilbud skal ha en organisering som gjør det mulig å tilpasse studiene til eget arbeids- og hverdagsliv. Utdanningstilbud kan være fleksible på flere måter, i den grad rammebetingelsene tillater det. Eksempler på dimensjoner for fleksibilitet er:

 • Tid: I hvilken grad den enkelte kan bestemme når læringsaktiviteter foregår og hvor mye tid som brukes.
 • Sted: I hvilken grad det er lagt opp til flere ulike møteplasser, for eksempel nettbaserte, stedbaserte, distribuerte stedbaserte, og i hvilken grad deltakere kan velge.
 • Innhold: I hvilken grad den enkelte kan velge mellom ulike typer av læringsaktiviteter basert på egne behov og interesser.
 • Omfang: Størrelsen på hver modul og om den er avsluttende eller tas som del av et studieløp.
 • Progresjon: I hvilken grad den enkelte kan bestemme hvor lang tid som brukes på hver enkelt modul i et studieløp.
 • Samhandling: I hvilken grad det legges opp til nettbasert og stedbasert samhandling, både med lærer og mellom studenter.
 • Vurdering: I hvilken grad det er mulig å tilby ulike vurderingsformer, og mulighet for å velge vurderingstidspunkt.

Studietilbudene må kunne distribueres digitalt

Kriterier for tildeling av midler

Ved vurdering av søknader legges kriteriene som følger til grunn. Kriteriene er ikke rangert. Det prioriteres:

 • videreutdanningstilbud som vektlegger ikt-sikkerhet eller digital kompetanse for det grønne skifte
 • videreutdanningstilbud med korte moduler
 • videreutdanningstilbud som har høy grad av fleksibilitet
 • søknader der videreutdanningstilbudet svarer på et reelt og klart definert kompetansebehov i involverte virksomheter
 • videreutdanningstilbud som dekker et kompetansebehov for et stort antall virksomheter og arbeidstakere
 • prosjekter der det er sannsynliggjort videreføring av videreutdanningstilbudet til nye deltakere etter prosjektperioden
 • prosjekter som kan vise til konkrete virksomheter som vil stille med arbeidstakere/deltakere til videreutdanningstilbudet
 • videreutdanningstilbud som kan komme i gang-, eller som starter akkrediteringsprosessen, i løpet av høsten 2020
 • videreutdanningstilbud som ikke finnes fra før

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden må forplikte både utdanningsinstitusjonen og virksomheten(e). Signert samarbeidsavtale må ligge ved søknaden (Word-mal). Søker skal benytte søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema bokmål (Word)

Last ned søknadsskjema nynorsk (Word)

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av videreutdanningstilbudet. Prosjekter som får tilskudd må utvikle et detaljert undervisningsopplegg med fagplan/studieplan og læringsutbyttebeskrivelse.

I tillegg skal søknaden inneholde en plan for utprøving, deltakerevaluering, forbedring og videreføring etter prosjektperioden. Det skal legges ved en framdriftsplan der de ulike fasene i prosjektet framgår tydelig. I søknaden skal det sannsynliggjøres videreføring etter prosjektperioden.

Det skal legges ved budsjett for utvikling og utprøving/pilotering. Det må framgå tydelig av budsjettet hva som er kostnader knyttet til utviklingsfasen og hva som er kostnader knyttet til piloteringsfasen. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse. Budsjettet skal synliggjøre eventuell egeninnsats. Finansiering skal kun gå til utvikling og pilotering av videreutdanningstilbudet. Finansiering skal ikke gå til videre drift.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Krav til underveisrapportering vil framkomme av tilsagnsbrev.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til sluttrapportering både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, annen måloppnåelse og regnskapet.

Tidsfrister

Videreutdanningstilbudet skal være ferdig utviklet og pilotert innen juni 2022. Frist for å rapportere blir høsten 2022. Frister vil framgå av tilsagnsbrev.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 1. september 2020 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.

Har du spørsmål, så kan du sende de til postmottak@kompetansenorge.no.