Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Utdanningstilbudet skal rette seg mot bedrifter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering. Søknadsfrist er 12.11.2018.

Total ramme for tildeling av tilskudd er 10 millioner kroner. Stortinget bevilget midler til ordningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Utvelgelse av prosjekter vil være konkurransebaserte, det vil si at prosjektene som vurderes høyest ut fra kriteriene, tildeles støtte. En faglig rådgivende gruppe bestående av eksperter i digitalisering og digital kompetanse vil bistå Kompetanse Norge i utvelgelse av prosjekter.

Om ordningen

Mål

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Målet med kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Mål med tiltaket er:

  • Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for bedrifter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin
  • Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner
  • Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Utdanningstilbudene skal etter planen starte opp i 2019. Det kan tildeles midler til prosjekter med en varighet på inntil to år.

Tilbudene kan være videreutdanningstilbud innenfor teknologi, eller videreutdanning som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter.

Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng og kunne kombineres med tilnærmet full jobb.

Opptakskrav til utdanningen skal være fullført videregående opplæring, ev. studiekompetanse. Søkere til utdanningstilbudet skal også kunne vurderes med grunnlag i realkompetanse.

Tilskuddsmottaker

Tilbudene skal utvikles som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom klynger eller andre sammenslutninger av bedrifter og akkrediterte universiteter/høyskoler, eller fagskoler.

Det skal være en ansvarlig søker som er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering. Både utdanningsinstitusjoner og bedrifter kan søke. Søker må være part i prosjektet. Både private og offentlige utdanningsinstitusjoner kan søke. Offentlige virksomheter kan ikke søke.

Kriterier for tildeling av midler

Følgende kriterier er grunnlag for å avgjøre om en søknad holder høy nok kvalitet til å få støtte, og til å rangere søknader dersom det er flere søknader av tilstrekkelig høy kvalitet:

  • Videreutdanningstilbudet må være arbeidsrelevant og utvikles med utgangspunkt i bedriftene og næringslivets behov.
  • Det prioriteres prosjekter som er relevant for flest mulig.
  • Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde i tilbudet, ved at både fagskole og universitet/høyskoler tildeles tilskudd etter søknad.
  • Det prioriteres kortere og fleksible videreutdanningstilbud som enkelt kan kombineres med tilnærmet full jobb.
  • Det vektlegges sannsynlighet for at tilbudet kan utvikles raskt.
  • Det vektlegges sannsynlighet for videreføring av kompetansetilbudet til nye deltakere etter testperioden

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden må forplikte både utdanningsinstitusjonen og bedriftsmiljøet. Signert samarbeidsavtale må ligge ved søknaden (wordmal).

Søknaden skal inneholde søkers navn, adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson og søknadsbeløp. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av medvirkende parter.

Målgruppen for opplæringstiltaket skal være definert og begrunnet.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av videreutdanningstilbudet, inkludert varighet, antall studiepoeng, læringsmodell og krav til opptak. På grunn av kort søknadsfrist stilles ikke krav om detaljerte undervisningsopplegg, men det skal foreligge en skisse. Ytterligere spesifisering for å konkretisere arbeidslivets behov og sikre tilstrekkelig kvalitet kan skje som en del av prosjektet.

Søknaden skal inneholde en plan for utprøving, brukerevaluering, forbedring og videreføring etter prosjektperioden. Det skal legges ved en fremdriftsplan.
Finansiering skal gå til utvikling og testing av videreutdanningstilbud. Finansiering skal ikke gå til videre drift av tilbudet. Det skal legges ved budsjett for utvikling og testing. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre.

Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Krav til fremlegging av fagplan og underveisrapportering vil fremkomme av tilsagnsbrev.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, annen måloppnåelse og regnskapet.

Tidsfrister

Tilbudene skal starte opp i løpet av 2019 med mindre det er formelle hensyn, slik som for eksempel akkreditering, som forsinker oppstarten. Frist for rapportering vil fremgå av tilsagnsbrev.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 12.11.2018 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.