Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Utdanningstilbudet skal rette seg mot virksomheter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering og andre krav til omstilling. Søknadsfrist er 6. mai 2019.

Total ramme for tilskuddsordningen er 35 millioner kroner.

Tilskuddsordningen forvaltes iht til Retningslinjer for tilskudd til «Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse», vedtatt av Kunnskapsdepartementet, 13. mars 2019.

Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier.

Om ordningen

Mål

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Målet med en ny kompetansereform er at ingen skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse.

Mål med tiltaket er:

 • Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin
 • Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner
 • Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Utdanningstilbudene skal etter planen starte senest i 2020. Det kan tildeles midler til prosjekter med en varighet på inntil to år. Tilskuddet kan ikke gå til innkjøp av varig utstyr, lisenser etc. og skal normalt ikke gå til ordinær drift av tilbudet.

Tilbudene kan være videreutdanningstilbud innenfor teknologi, eller videreutdanning som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter.

Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng og kunne kombineres med full eller tilnærmet full jobb. Det kan gis dispensasjon for omfang på fagskolestudier, slik at det kan utvikles fagskoletilbud som gir mindre enn 30 studiepoeng.

Opptakskrav til utdanningen skal være fullført videregående opplæring, ev. studiekompetanse. Søkere til utdanningstilbudet skal også kunne vurderes med grunnlag i realkompetanse.

Tilskuddsmottaker

Videreutdanningstilbudene skal utvikles som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom klynger eller andre sammenslutninger av private virksomheter (minimum to virksomheter) som har behov for videreutdanning og universiteter, høyskoler eller fagskoler. Offentlige virksomheter kan også inngå i en klynge eller sammenslutning med private virksomheter.

Det skal være en ansvarlig søker som er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering. Både utdanningsinstitusjoner, private virksomheter med et beskrevet kompetansebehov, klynger og næringsforeninger kan stå som ansvarlig søker. Søker må være part i prosjektet. Utdanningsinstitusjonene må være akkrediterte høgskoler/universiteter, eller fagskoler.

Kriterier for tildeling av midler

Følgende kriterier er grunnlag for å avgjøre om en søknad holder høy nok kvalitet til å få støtte, og til å rangere søknader dersom det er flere søknader av tilstrekkelig høy kvalitet:

 • Videreutdanningstilbudet må være arbeidsrelevant og utvikles med utgangspunkt i virksomhetene og deres behov.
 • Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde i tilbudet, ved at både fagskole og universitet/høyskoler tildeles tilskudd etter søknad.
 • Det prioriteres korte videreutdanningstilbud som enkelt kan kombineres med tilnærmet full jobb.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som dekker et kompetansebehov for et stort antall virksomheter og arbeidstakere.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som har en fleksibel organisering slik at flest mulig kan delta.
 • Det vektlegges sannsynlighet for videreføring av kompetansetilbudet til nye deltakere etter prosjektperioden.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som ikke finnes fra før.
 • Det prioriteres prosjekter der både utdanningsinstitusjonene og virksomhetene bidrar aktivt i utvikling av tilbudet.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden må forplikte både utdanningsinstitusjonen og virksomhetsmiljøet. Signert samarbeidsavtale må ligge ved søknaden (wordmal). Søker skal benytte søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema bokmål (pdf)
Last ned søknadsskjema nynorsk (pdf)

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av videreutdanningstilbudet. Prosjekter som får tildeling må utvikle et detaljert undervisningsopplegg med fagplan. Ytterligere spesifisering for å konkretisere arbeidslivets behov og sikre tilstrekkelig kvalitet kan skje som en del av prosjektet.

I tillegg skal søknaden inneholde en plan for utprøving, brukerevaluering, forbedring og videreføring etter prosjektperioden. Det skal legges ved en fremdriftsplan. I søknaden skal det sannsynliggjøres videreføring etter prosjektperioden.

Det skal legges ved budsjett for utvikling og testing. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse. Finansiering skal gå til utvikling og testing av videreutdanningstilbud. Finansiering skal ikke gå til videre drift av tilbudet.
Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Krav til fremlegging av fagplan og underveisrapportering vil fremkomme av tilsagnsbrev.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, annen måloppnåelse og regnskapet.

Tidsfrister

Videreutdanningstilbudet skal være ferdig gjennomført innen 2021. Frist for rapportering blir i første kvartal 2022. Frister vil fremgå av tilsagnsbrev.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 6. mai 2019 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.