Tilskudd til bemanning av nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til deltakelse i bemanningsløsning for e-veiledningstjenesten i nasjonal digital karriereveiledningstjeneste. De som kan søke på tilskuddet, er fylkeskommuner, og det skal i søknaden tydelig tas utgangspunkt i karriereveiledningsfaglige miljøer tilknyttet karrieresentrene i fylkeskommunene. NB: Ny frist! Søknadsfrist er 27. mars 2020.

Tilskuddets varighet er fra etter tildeling og avtaleinngåelse, med tidligst oppstart 1. mai 2020, og til og med 31. desember 2022.

Mål med tilskuddet

Målet for tilskuddsordningen er at befolkningen får økt tilgang til karriereveiledning av høy kvalitet. E-veiledningstjenesten skal ta utgangspunkt i og bygge på kompetansemiljøene i de fylkesvise karrieresentrene, og tilskuddet skal gi muligheten til å delta i bemanningsløsningen uten at det lokale og fysiske karriereveiledningstilbudet forringes eller svekkes.

Tilskuddsmottakere får:

 • delta i fag- og tjenesteutvikling i en nasjonal karriereveiledningstjeneste
 • delta i opplærings- og kompetansehevingsplanen til tjenesten
 • dekket alle kostnader knyttet til deltakelse, både planlegging og drift

Om nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste består av:

 • nettsted med informasjon og selvhjelpsverktøy
 • e-veiledning med chat, telefon og e-post

Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste skal supplere det fysiske karriereveiledningstilbudet som allerede finnes, og gi økt tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning uavhengig av alder, bosted og arbeids- og utdanningssituasjon. Tjenesten har ambisjoner om å være åpen på kveldstid og etter hvert i helger.

Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste skal lanseres i september 2020.

Kompetente medarbeidere = kvalitet i tjenesten

Den viktigste faktoren i en god e-veiledningstjeneste, er menneskene som jobber i tjenesten. Disse skal hver dag tilby karriereveiledning og svar på spørsmål til mennesker i alle aldre og livssituasjoner. E-veiledningstjenesten har høye ambisjoner for kompetanseutvikling, trivsel, mestring, medarbeiderengasjement, medbestemmelse og autonomi. Kvalitet i karriereveiledningen vil ivaretas gjennom kompetanseprofiler for tjenestens ansatte, grundig opplæring, et system for kvalitetssikring, arenaer for kunnskapsdeling og kollegastøtte, rom i arbeidshverdagen for fagutvikling og kompetanseheving, og kontinuerlig forbedring av tjenestens innhold og utforming.

Lanseringstidspunktet er bare begynnelsen på et innholdsrikt og spennende utviklingsarbeid som har brukernes behov i sentrum. Innsikt og erfaringer fra tidlige faser danner grunnlaget for videreutvikling og eventuell skalering av tjenesten. For å delta i bemanningsløsningen og trives med det, bør søker:

 • like og tåle at veien på noen områder blir til mens vi går
 • motiveres av utvikling og endring
 • se løsninger foran problemer

Organisering og drift

Digital karriereveiledning er et nytt fagområde. Digital karriereveiledning til hele befolkningen er nybrottsarbeid. Løsningen med bemanning fra både Kompetanse Norge og karrieresentre i fylkeskommunene innebærer innovativ organisering av førstelinjedrift, i form av et driftssamarbeid mellom en statlig aktør og fylkeskommuner. Vi vil velge enkelte fylkeskommuner som mottar tilskudd til å være med i bemanning av tjenestens første versjon, og brukerbehov, erfaringer og innsikt fra drift vil legges til grunn for videreutvikling og eventuell oppskalering.

Ledelse, teknisk bemanning, en mindre gruppe karriereveiledere samt støtte- utviklings- og koordineringsfunksjoner vil være ansatt i Kompetanse Norge med arbeidssted Tromsø. Omfang og volum første driftsår er planlagt til totalt 23,5 årsverk, derav om lag 16-18 årsverk karriereveiledere totalt. De som deltar i bemanningsløsningen, må regne med noe reisevirksomhet forbundet med både etablering og drift.

Fylkeskommuner som tildeles tilskudd, vil måtte inngå en avtale om samarbeid og drift og en databehandleravtale med Kompetanse Norge. Disse skal ivareta begge parter i løpet av samarbeidet, og sørge for avklarte ansvarsforhold mellom partene. Kompetanse Norge anser det som nyttig for søkere å kjenne til hva en avtale vil omfatte når søknad utformes. Vi velger derfor å legge ved et notat som viser områder avtalen vil omhandle. Kompetanse Norge anbefaler søkere å lese notatet før søknad utformes.

Skissert framdriftsplan for tilskuddsmottakere for 2020

Skissert framdriftsplan fra januar til september: Utlysning 19. februar, frist 20. mars, uke 13 og 14 er det behandling og tildeling av tilskudd, uke 16 til 18 dialog om avtaler, forberedelser fra mai til august, september begynner karriereveiledere

Hva tilskuddet skal dekke

Tilskuddet skal brukes til dekning av alle kostnader forbundet med å delta, og omfatter:

 • Lønnsutgifter til e-veiledere, inkludert sosiale kostnader og andre faste kostnader som husleie, strøm og liknende
 • Utgifter til reiser og opphold i forbindelse med opplæring, kompetanseheving, møter, seminarer og liknende
 • Teknisk utstyr og lisenser til systemer, som er spesifikke for tjenesten og som ikke inngår i ordinær drift av karrieresenteret
 • Administrasjon, forberedelser og planleggingsarbeid både før lansering og i drift
 • Rekrutteringskostnader

Tilskuddet beregnes slik:

2020: tilskuddet for 2020 tar utgangspunkt i en sats per årsverk per hele år på 1,5 millioner, og beregnes ut fra den 1. i den kalendermåneden e-veilederne hos tilskuddsmottaker starter. Satsen for 2020 er noe høyere enn påfølgende år, for å dekke innkjøp av teknisk utstyr, kostnader til å etablere arbeidsstasjoner og noe ressursbruk på planlegging og koordinering i perioden april-september.

2021 og 2022: sats per hele årsverk per år er 1,4 millioner kroner inkludert sosiale kostnader, faste kostnader og reisekostnader.
Tilskuddet utbetales årlig forskuddsvis.

Tildelingskriterier og vurdering av søknadene

Kompetanse Norge vurderer søknadene ut fra en helhetsvurdering av søknadens innhold i forhold til mål og kriterier. Kriteriene omhandler relevante erfaringer, samarbeid og koordinering, samt forslag til løsninger tilknyttet bemanning:

Søknadsskjema tilskudd til bemanning av e-veiledningstjenesten (Word)

Vi ønsker geografisk spredning av tilskuddsmottakere. Vi vil se dette i sammenheng med øvrig innhold i søknadene, og legge vekt på det hvis mulig.

Oppfølging og rapportering

Tilskuddsmottakere må signere en avtale. Kompetanse Norge følger denne opp i oppfølgingsmøter med en fast frekvens fra september 2020.

I faste driftsoppfølgingsmøter diskuterer vi brukertilfredshet og volum basert på data fra tjenesten, samt forbedringer og justeringer av driftsmessige forhold.

Kompetanse Norge vil utarbeide halvårlige evalueringsrapporter basert på driftsoppfølgingsmøter.

Gjennom deltakelse i driftsmøtene og årlig levering av økonomisk rapport på bruk av tilskuddsmidlene har tilskuddsmottaker oppfylt kravet om å rapportere.

Vedlegg:

Åpent møte for tilskuddsordningen

Det avholdes et åpent møte for tilskuddsordningen den 4. mars kl. 13:00–15:00 i Kompetanse Norges lokaler i Oslo, der søkere har anledning til å stille spørsmål. Søkere kan delta gjennom fysisk tilstedeværelse eller via Teams.

Påmelding til dette møtet med navn på og antall deltakere, samt til hvilken e-postadresse(r) søker ønsker å motta Teams-lenke med møteinnkalling, sendes på e-post til kontaktperson Kristin Jensen innen 1. mars 2020.

Kontaktpersoner for tilskuddsordningen:

Søknad og frist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 27. mars 2020 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.