Tilskudd til å oppdatere eksisterende nettbaserte læringsressurser til ny læreplan i norsk for voksne innvandrere

Om ordningen

Stortinget har bevilget 10 mill. kroner til økt bruk av nettbasert norskopplæring i 2021, jf. Prop. 79 S (2020-2021). Formålet med tilskuddsordningen er å øke bruken av nettbasert norskopplæring, og midlene skal i hovedsak gå til å oppdatere nettbaserte læringsressurser til ny læreplan i norsk for voksne innvandrere. Læreplanen trer i kraft 1.8.2021 og vil bli fastsatt før sommeren 2021.

Tilskuddsordningen skal også bidra til mer fleksibilitet og innovasjon i det kommunale norskopplæringstilbudet.

Hvem kan søke

Forlag og EdTech-leverandører som har eksisterende nettbaserte læringsressurser som kan oppdateres i tråd med ny læreplan i norsk for voksne innvandrere etter integreringsloven. De eksisterende nettbaserte læringsressursene må ha integrerte muligheter for kommunikasjon veileder–deltaker og deltaker–deltaker.

Dette betyr muligheter for samskriving og retting av tekster, innsending av muntlige, skriftlige og multimodale oppgaver til norsklærer eller andre tilsvarende funksjoner. Det må også være mulig å logge tiden deltakeren bruker i ressursen.

Virksomheten skal være registrert i Brønnøysundregisteret.

Kriterier for måloppnåelse

 • Læringsressursen er tilpasset den nye læreplanen slik at læreplanens deler med blant annet kjerneelement og tverrfaglige tema kommer tydelig frem
 • Læringsressursen legger godt til rette for ulike typer samhandling lærer – deltaker og/eller deltaker – deltaker
 • Læringsressursen er tatt i bruk av aktører i voksenopplæringa eller andre tilbydere i forbindelse med opplæring av voksne innvandrere etter ny læreplan.

Hva kan det søkes tilskudd til

Tilskuddet skal brukes til å oppdatere eksisterende nettbaserte læringsressurser i tråd med ny læreplan i norsk for voksne innvandrere etter integreringsloven som trer i kraft 1.8.2021.

I tillegg kan det søkes om midler til å:

 • gjøre tilgang/innlogging så enkel og brukervennlig som mulig
 • tilrettelegge og oppdatere brukergrensesnittet for bruk på alle digitale flater
 • forbedre mulighetene for kommunikasjon veileder-deltaker og deltaker-deltaker. Eksempler på dette er muligheter for samskriving og retting av tekster, innsending av muntlige, skriftlige og multimodale oppgaver til norsklærer

Forlagene og EdTech-leverandørene gis anledning til å benytte en andel av tilskuddsmidlene til markedsføring av de åpent tilgjengelige læringsressursene for å lære norsk.

Tilskuddet skal ikke dekke innkjøp av utstyr, som for eksempel datamaskiner, kameraer, mikrofoner og lignende.

Vilkår for tilskuddet

De oppdaterte nettbaserte læringsressursene skal gjøres gratis tilgjengelig for voksenopplæringssentre og godkjente tilbydere av opplæring etter integreringsloven i ett år fra datoen ressursen er ferdigstilt.

Tilskuddet kan ikke overstige grensa for bagatellmessig støtte som er totalt på 200 000 Euro (ca to millioner NOK) på tre år til samme formål.

Prioritering av søknader

Ved prioritering av søknader vil Kompetanse Norge vektlegge følgende momenter:

 • At hele eller deler av leveransen er tilgjengelig for brukere i 2021
 • At tilskuddet totalt sett gir et bredt tilbud om nettbaserte læringsressurser til flest mulig sluttbrukere sett i lys av ulike deltakeres behov for progresjon og tilrettelegging
 • Leverandøren har kompetanse i norsk som andrespråk og/eller målgruppeforståelse
 • Leverandøren har erfaring med utvikling og drift av nettbaserte tilbud

De nettbaserte læringsressursene skal oppfylle kravene til universell utforming slik de er beskrevet hos Tilsynet for universell utforming av Ikt (Digidir), eller det må begrunnes godt hvorfor ikke alle kravene der kan oppfylles. Hvis søker kan oppfylle krav til universell utforming utover de 35 kravene hos Digitaliseringsdirektoratet, vil det telle positivt.

Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til mål for tilskuddsordningen og kriterier.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Utfylt, digitalt signert søknadsskjema
 • Utfylt vedlegg til søknadsskjemaet (mal lastes ned fra portalen) om prosjektet
 • Vedlagt budsjett som viser søknadssum og hvordan tilskuddet er tenkt benyttet
 • Framdriftsplan med milepæler
 • Vedlagt bekreftelse om bagatellmessig støtte (mal lastes ned fra portalen)

Det må framkomme av søknaden hvordan resultatene eller leveransen er tenkt å bidra til økt bruk eller mer fleksibilitet og innovasjon i det kommunale norskopplæringstilbudet for voksne innvandrere.

Søk midler her

Kompetanse Norge har en ny portal hvor du kan søke, får svar på søknad og andre brev som kommer fra Kompetanse Norge. Logg inn i portalen og få oversikt over alle tilskuddene (innlogging er oppe til høyre i portalen)

All kommunikasjon med saksbehandlere går gjennom portalen.
Du kan følge egne pågående og historiske saker, også utbetalinger.
Alle dokumenter dere skal sende inn signeres i ID porten, også eventuelle samarbeidspartnere.

Du kan administrere tilganger for andre i egen virksomhet selv.

Spørsmål som gjelder søknadsskjemaet i tilskuddsportalen kan sendes på epost til astri.pestalozzi@hdir.no


Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til oppstartsmøte, underveisrapportering og sluttrapportering både når det gjelder innhold og måloppnåelse. Det skal også leveres økonomisk sluttrapport ved prosjektets slutt.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal være levert i Kompetanse Norges tilskuddsportal innen 17. august 2021 kl. 17:00. 

Eventuelle spørsmål til utlysningen kan du sende til post@hkdir.no