Tilskudd for å øke bruken av eksisterende nettbasert norskopplæring

Om ordningen

Stortinget har i forbindelse med tiltakspakken for integrering av innvandrere, jf. Prop. 127 S (2019–2020) bevilget ti millioner kroner til etablering av en tilskuddsordning for å øke bruken av nettbasert norskopplæring.

Tilskuddsordningen skal bidra til mer fleksibilitet og innovasjon i det kommunale norskopplæringstilbudet.

Formålet med tilskuddsordningen er å øke bruken av nettbasert norskopplæring ved å gjøre nettbasert norskopplæring og øvrige nettbaserte læringsressurser gratis tilgjengelig for dagens målgruppe for opplæring i norsk etter introduksjonsloven.

Hvem kan søke

Forlag og EdTech-leverandører som har eksisterende nettbasert materiale knyttet til gjeldende læreplan i norsk for voksne innvandrere. Disse virksomheten skal være registrert i Brønnøysundregisteret.

Hva kan det søkes tilskudd til

Tilskuddet skal brukes til å

 • Frikjøpe lisenser til eksisterende nettbaserte læringsressurser til bruk i kommunal voksenopplæring etter introduksjonsloven

  • Lisensene bør være tilgjengelige så snart som mulig, og ut inneværende skoleår.
 • Tilrettelegge og oppdatere eksisterende nettbasert materiale til bruk i kommunal voksenopplæring etter introduksjonsloven. Det kan for eksempel være å:

  • gjøre tilgang/innlogging så enkel og brukervennlig som mulig
  • tilrettelegge og oppdatere brukergrensesnittet for bruk på alle digitale flater
  • tilrettelegge eller forbedre mulighet for kommunikasjon veileder-deltaker og deltaker-deltaker
  • oppdatere innhold

Det kan søkes om tilskudd til tiltak innenfor hvert enkelt av punktene eller begge. Forlagene og EdTech-leverandørene gis anledning til å benytte en andel av tilskuddsmidlene til markedsføring av de åpent tilgjengelige nettressursene for å lære norsk.

Tilskuddet dekker ikke innkjøp av utstyr, som for eksempel datamaskiner, kameraer, mikrofoner og lignende.

Prioritering av søknader

Ved prioritering av søknader vil Kompetanse Norge vektlegge følgende momenter:

 • At hele eller deler av leveransen er tilgjengelig for brukere i 2020
 • Leveransen blir tilgjengelig for flest mulig sluttbrukere
 • Leverandøren har kompetanse i norsk som andrespråk og/eller målgruppeforståelse
 • Leverandøren har erfaring med utvikling og drift av nettbaserte tilbud

Det digitale læremiddelet, læringsplattformen eller nettsiden skal oppfylle kravene til universell utforming slik de er beskrevet på uu.difi.no, eller det må begrunnes godt hvorfor ikke alle kravene der kan oppfylles. Hvis søker kan oppfylle krav til universell utforming utover de 35 hos Difi, vil det telle positivt.

Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til mål og kriterier. Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer balanse både når det gjelder frikjøp av lisenser og videreutvikling av eksisterende ressurser. Krav til innholdet i søknaden

Søknaden skal inneholde følgende:

Det må framkomme av søknaden hvordan resultatene eller leveransen er tenkt å bidra til økt bruk eller mer fleksibilitet og innovasjon i det kommunale norskopplæringstilbudet for voksne innvandrere.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til sluttrapportering både når det gjelder innholdet, annen måloppnåelse og regnskapet.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 6. oktober 2020 på e-post til vårt postmottak.

Eventuelle spørsmål kan du også sende de til postmottaket.