Stipend til lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk – våren 2021 og høsten 2021

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven, kan få stipend for å ta videreutdanning i norsk som andrespråk våren og høsten 2021. Lærere søker stipend via sin skoleleder. Skoleleder sender samlet søknad til kommunen. Frist 1. oktober 2020.

Frist for skoleleder å sende søknad til kommunen: 1. oktober 2020.

I forskrift til den nye integreringsloven, som trer i kraft i 2021, er det formulert krav om at lærere som underviser etter integreringsloven (som erstatter introduksjonsloven) skal ha minimum 30 studiepoeng i norsk som andrespråk.

Formålet med stipendordningen er å sørge for at lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven oppnår den kompetanse som er forskriftsfestet.

Om stipendet

Lærere kan få inntil 116 000 kroner i stipend for å ta videreutdanning i norsk som andrespråk på opptil 30 studiepoeng på høyskoler og universiteter i Norge.

Stipendbeløpet blir tilpasset det antall studiepoeng læreren trenger for å oppfylle kompetansekravet. Lærere som skal ta 15 studiepoeng i norsk som andrespråk kan få innvilget stipend på kr. 58 000, og stipendet kan tilpasses andre antall studiepoeng på samme måte. Det vil ikke gis stipend til å ta videreutdanning utover minimumskravet på til sammen 30 studiepoeng i norsk som andrespråk.

Denne utlysningen av stipendet er forbeholdt lærere som starter i videreutdanningen på vårsemesteret 2021. Det er ikke anledning til å søke stipend for studier som allerede er påbegynt.

Lærere som arbeider i kommunal voksenopplæring med undervisning av voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven, kan søke dette stipendet. Lærere kan også søke dersom de driver tilsvarende opplæring gjennom en privat tilbyder, som er godkjent som tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere gjennom Kompetanse Norges godkjenningsordning.

Hvordan søke stipend?

Offentlig ansatte lærere søker i samråd med sin skoleleder. Skoleleder sender samlet søknad til kommunen på vegne av lærerne.

Frist skoleleder for å sende samlet søknad om stipend til kommunen for oppstart i januar 2021 er 1. oktober 2020.

Lærere ansatt hos private tilbydere som er godkjent av Kompetanse Norge, søker i samråd med leder, og sender søknadsskjema direkte til Kompetanse Norge.

Søknadsskjema privat tilbyder (bokmål, Word)

Søknadsskjema sendes postmottak@kompetansenorge.no. Frist for dette er 1. oktober 2020.

Illustrasjon av følgende prosess: Lærer og skoleleder blir enige om å søke stipend for utdanning - Frist 1. oktober Skoleleder sender samlet søknad for sine ansatte lærere til kommunen - Kommunen sender prioritert liste med søkere til Kompetanse Norge innen 15. oktober - Kompetanse Norge fatter vedtak og informerer kommuner og private søkere om resultat

Vi oppfordrer til at minst to lærere ved samme opplæringssted søker om stipend slik at lærerne kan delta i kompetansehevingen sammen.

Lærer søker selv om opptak til studiet direkte ved aktuell høyskole/universitet. Lærer velger et studium i norsk som andrespråk som er spesielt rettet inn mot norskopplæring for voksne innvandrere eller generelle studier i norsk som andrespråk. Mer informasjon om aktuelle studier her. Ikke alle studiesteder har oppstart på studier i januar.

Vi gjør oppmerksom på at Høgskolen i Innlandet prioriterer søkere som mottar dette stipendet, for deres utdanning «Norsk som andrespråk for opplæring av voksne (med krav om norsk)», som har oppstart våren 2021. Søkere må selv informere Høgskolen om de mottar stipendet.

Hvem behandler søknaden?

Kommunen behandler søknadene og sender sin innstilling til Kompetanse Norge.

Kommunene skal prioritere søknader som omhandler:

  • Lærere ansatt ved skoler som ikke har noen lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk
  • Lærere som har lærerutdanning
  • Lærere som underviser i norsk etter integreringsloven i mesteparten av sin undervisningstid.

I tillegg kan kommunen prioritere ut fra sine kompetansehevingsplaner og behov.

Kompetanse Norge behandler søknader fra private undervisningsinstitusjoner etter samme kriterier.

Hvordan fordeler Kompetanse Norge stipendene?

Stipendene tildeles etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering av oppfyllelse av stipendordningens kriterier og formål. Følgende prioriteringer er førende:

  • Kompetanse Norge vil søke å oppnå geografisk spredning på kompetansehevingen.
  • Kommuner som ikke har lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk.
  • Bruk av stipendet.

Stipendet tilhører læreren som får det innvilget. Lærer og skoleleder blir sammen enige om hvordan stipendet skal brukes. Stipendet kan benyttes til finansering av vikar og til kostnader i forbindelse med videreutdanningen. Stipendet kan være skattepliktig i den utstrekning det overstiger kostnader forbundet med utdanningen, les om dette på Skatteetatens sider.

Utbetaling av stipend skjer etter at det er bekreftet at lærer har startet på studiet. Stipendet utbetales i to rater: 50 prosent etter at det er bekreftet opptak ved studiet, og 50 prosent etter at studiet er bekreftet fullført.

Lærere som mottar stipend fra Utdanningsdirektoratet (se infoboks) kan ikke motta stipend fra Kompetanse Norge for den samme perioden.

Eventuelle andre vilkår og krav til rapportering vil fremkomme av Kompetanse Norges tilsagnsbrev.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen, send spørsmålet til postmottak@kompetansenorge.no.