Stipend- og vikarordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk – høst 2021 og vår 2022

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter den nye integreringsloven skal nå ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Kompetanse Norge tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet.

 1. I stipendordningen kan du få 120 000 kroner for å ta 30 studiepoeng. Stipendet kommer i tillegg til vanlig inntekt.
 2. I vikarordningen skal du frigjøres fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver, slik at du får tid til å studere uten at du går ned i lønn. Vikartilskuddet er på kr. 211 000.

Lærere søker stipend eller vikarordning i samarbeid med sin leder.

Søknadsfrist utsatt til 16.03. kl. 17:00.
Endelig søknadsfrist for registrering av søknader om stipend og vikartilskudd i Kompetanse Norges søkerportal har blitt flyttet til tirsdag 16. mars, klokken 17.00.

Formål med støtteordningen

I forskrift til den nye integreringsloven som trådte i kraft i 2021, er det et krav at lærere som underviser i norsk etter integreringsloven (som erstatter introduksjonsloven) skal ha minimum 30 studiepoeng i norsk som andrespråk.

Formålet med støtteordningene er å sørge for at lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven oppnår denne kompetansen.

Hvem kan søke?

Lærere som arbeider i kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring med undervisning av voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven, kan søke.

Det vil si:

 • Lærere som underviser voksne i norsk etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap  
 • Lærere som underviser i faget norsk for språklige minoriteter i FVO og kombinasjonsforsøket  

Lærere som arbeider for en privat opplæringstilbyder med undervisning av voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven, kan også søke i samarbeid med sin arbeidsgiver. Opplæringstilbyderen må være godkjent gjennom Kompetanse Norges godkjenningsordning. Lærere ansatt hos private tilbydere må være fast ansatt.

Lærere som arbeider ved private tilbydere som ikke er godkjent av Kompetanse Norges godkjenningsordning, men som på oppdrag fra en kommune gir opplæring etter integreringsloven, kan også søke. I så fall skal det legges ved en skriftlig erklæring fra kommunen om at opplæringstilbyderen har dette oppdraget.

En lærer som skal ta videreutdanning kan søke enten stipend eller vikarordning i samarbeid med sin skoleleder ut fra hva som best dekker deres behov. Man kan ikke søke begge deler for samme lærer og samme videreutdanning.

Hva slags utdanning støttes?

Lærer velger et studium i norsk som andrespråk som er spesielt rettet inn mot norskopplæring for voksne innvandrere eller generelle studier i norsk som andrespråk. Lærer søker selv om opptak til studiet direkte ved aktuell høyskole eller universitet.  Mer informasjon om aktuelle studier her.

Ved søknad om stipend, blir beløpet tilpasset det antall studiepoeng læreren trenger for å oppfylle kompetansekravet, med maksimum kr. 120 000 for 30 studiepoeng. Lærere som skal ta 15 studiepoeng i norsk som andrespråk kan få innvilget stipend på kr. 60 000, og stipendet kan tilpasses andre antall studiepoeng på samme måte. Det vil ikke gis stipend til å ta videreutdanning utover minimumskravet på til sammen 30 studiepoeng i norsk som andrespråk.

Søknader til vikarordningen forutsetter at læreren som søker skal ta 30 studiepoeng.

Denne utlysningen av stipend- og vikarordning er forbeholdt lærere som starter i videreutdanningen høstsemesteret 2021, og som planlegger å avslutte senest vårsemesteret 2022. Det er ikke anledning til å søke midler for studier som allerede er påbegynt.

Hvordan søke?

Offentlig ansatte lærere søker i samråd med sin skoleleder. De fyller sammen ut søknadskjema, og sender det til sin kommune. Kommunen vil prioritere søknader, og sende dem inn til Kompetanse Norge gjennom vår søknadsportal.

Fast ansatte lærere hos private tilbydere som er godkjent av Kompetanse Norge, eller hos private tilbydere som har erklæring om oppdrag fra en kommune, søker i samråd med sin leder. Private tilbydere skal ikke sende sin søknad til en kommune, men laster den opp selv i Kompetanse Norges søknadsportal.

Søknadsfrist utsatt til 16.03. kl. 17:00.
Endelig søknadsfrist for registrering av søknader om stipend og vikartilskudd i Kompetanse Norges søkerportal har blitt flyttet til tirsdag 16. mars, klokka 17:00. Frist for å laste opp søknader i portalen er 16. mars 2021 kl. 17:00.

Søknadsskjemaer

Søknadsskjema fra kommunale skoler skal fylles ut og sendes inn til kommunen som skoleeier. Kommunen skal prioritere mottatte søknader. De kan bruke dette skjemaet (Word).

Kompetanse Norges søknadsportal. Her skal kommuner og private opplæringstilbyder laste opp søknadsskjemaene innen 15. mars.

Det oppfordres til at minst to lærere ved samme opplæringssted søker om støtte slik at lærerne kan delta i kompetansehevingen sammen.

Søknadsprosess for lærere ved offentlige tilbydere:

Lærer og skoleleder blir enige om å søke stipend for utdanning Frist 1. mars. Skoleleder søker samlet for sine ansatte lærere ved å fylle ut skjema og sende det til sin kommune. Kommunen prioriterer søknadene de har fått, og laster dem opp i Kompetanse Norges søknadsportal innen 15. mars. Kompetanse Norge fatter vedtak og informerer kommuner og private søkere om resultat innen utgangen av april.

Hvordan behandles søknadene?

Kommunen prioriterer søknadene fra sine skoler. Etter at kommunen har prioritert søknadene, sendes disse til Kompetanse Norge og Kompetanse Norge gjør den avsluttende behandlingen og fatter vedtak.

Kommunene skal prioritere søknader etter følgende kriterier:

 • lærere ansatt ved skoler som ikke har noen lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk
 • lærere som ikke har noen studiepoeng i norsk som andrespråk
 • lærere som har lærerutdanning
 • lærere som underviser i norsk etter integreringsloven i mesteparten av sin undervisningstid

I tillegg kan kommunen prioritere ut fra sine kompetansehevingsplaner og behov.
Søknader fra private opplæringstilbydere behandles av Kompetanse Norge etter de samme kriteriene.

Hvordan fordeler Kompetanse Norge stipendene?

Støtten tildeles etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering av oppfyllelse av ordningens kriterier og formål. Kompetanse Norge følger kommunenes prioriteringer av kvalifiserte søknader. Utover dette er følgende prioriteringer førende:

 • Kompetanse Norge prioriterer for å oppnå geografisk spredning på kompetansehevingen.
 • Kompetanse Norge prioriterer kommuner uten lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk.

Hvordan skal stipendet brukes?

Disse vilkårene gjelder for søknader om stipend.

Stipendet tilhører læreren som får det innvilget. Lærer og skoleleder blir sammen enige om hvordan stipendet skal brukes. Stipendet kan benyttes til finansering av vikar og til kostnader i forbindelse med videreutdanningen. Stipendet kan være skattepliktig i den utstrekning det overstiger kostnader forbundet med utdanningen. Les mer om skattereglene her.

Læreren får utbetalt stipend fra kommunen eller opplæringstilbyder etter at læreren har startet på studiet. Stipendet utbetales i to rater: 50 prosent etter bekreftet opptak ved studiet, og 50 prosent etter at studiet er bekreftet fullført.

Læreren har krav på fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom læreren trenger ytterligere fri for å gjennomføre studiet, må det avtales lokalt om læreren skal innvilges permisjon med eller uten lønn.

Lærere som mottar stipend fra Utdanningsdirektoratet (se infoboks) kan ikke motta stipend fra Kompetanse Norge for den samme perioden.

Hvordan skal vikarordningen brukes?

Disse vilkårene gjelder for søknader om vikarordning.

Tilskuddet utbetales i sin helhet til skoleeier, som skal bruke midlene til å dekke kostnader til vikar for læreren som skal ta videreutdanning.

Lærere som deltar i vikarordningen og tar 30 studiepoeng, skal totalt frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 prosent av full stilling. Hvordan denne tiden fordeles i løpet av studieåret, avtales lokalt.

Læreren har krav på fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Eventuelle andre vilkår og krav til rapportering vil fremkomme av Kompetanse Norges tilsagnsbrev.

Dersom du har spørsmål om utlysningen, send spørsmålet til postmottak@kompetansenorge.no