Samfunnskunnskapsprøva

Informasjon til vaksne innvandrarar om samfunnskunnskapsprøva.

Oppmelding

Dersom du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap, må du kontakte vaksenopplæringssenteret der du bur for å melde deg opp til gratis prøve.

Dersom du ikkje har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap eller du har teke prøva før, kan du melde deg opp til prøva her.

Er du usikker på om du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap? Sjå reglar om rett og plikt til opplæring på IMDI sine nettsider.

Prøva skal avslutte opplæring i 50 timar samfunnskunnskap. På samfunnskunnskap.no finn du tekstar og filmar som dekkjer pensum til faget.

Prøva varer i maksimalt 60 minutt. Prøva skal vere på eit språk du forstår godt. Du får 38 spørsmål med tre svaralternativ, der berre eitt svar er rett. Du må ha minst 29 riktige svar for å klare prøva. Du kan ta prøva på eit av desse språka:

 • albansk
 • amharisk
 • arabisk
 • bosnisk
 • burmesisk
 • dari
 • engelsk
 • fransk
 • kinesisk (mandarin)
 • kroatisk
 • kurdisk (sorani)
 • norsk (bokmål og nynorsk)
 • pastho
 • persisk (farsi)
 • portugisisk
 • russisk
 • serbisk
 • somali
 • spansk
 • swahili
 • tagalog
 • tamil
 • thai
 • tigrinja
 • tyrkisk
 • uigur
 • urdu
 • vietnamesisk

For språka arabisk, dari, somali, sorani, tigrinja, fransk og engelsk kan du få høyre spørsmåla opplesne ved hjelp av ei lydfil.

Dersom ikkje prøva er tilgjengeleg på eit språk du forstår godt, kan du søkje om å ta prøva munnleg eller ved hjelp av tolk. Du må sende søknaden til prøvestaden din.

Vi har laga eksempeloppgåver som viser korleis oppgåvene i prøva ser ut.

Kven må ta prøva?

 • Dersom du har fått eit opphaldsløyve som gir rett og plikt til opplæring i 50 timar samfunnskunnskap etter 1. september 2013, skal du avslutte opplæringa med ein prøve. Dersom du fekk eit opphaldsløyve som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013, kan du velje om du vil ta prøva.
 • Dersom du har berre plikt eller berre rett til opplæring, kan du velje om du vil ta prøva.
 • Dersom du er i Noreg etter EØS-reglementet, kan du velje om du vil ta prøva.
 • Dersom du er asylsøkjar, kan du velje om du vil ta prøva.

Prøvebevis

Resultatet på prøva er «bestått» eller «ikkje bestått».

Prøvestaden sender deg prøvebeviset ditt i posten seinast to veker etter at du har teke prøva. Det er derfor viktig at du gir opp riktig adresse når du melder deg opp til prøva.

Du kan ikkje klage på resultatet på prøva.

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøva. Formelle feil kan for eksempel vere tekniske feil på prøvedagen som du meiner kan ha påverka resultatet ditt. Du må klage til prøvestaden. Klagefristen er tre veker etter at du tok prøva.

Kvar enkelt kommune fastset kva prøva skal koste. Dersom du har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan du ta prøva gratis éin gong. Dersom du vil ta prøva på nytt, eller dersom du ikkje har rett til gratis prøve, må du betale sjølv.