Rettigheter

Om rettigheter til realkompetansevurdering

Grunnskole

Kommunen har ansvaret for vurdering av realkompetanse i grunnskolen.

Kommunen kan velge å gjennomføre vurderingen på andre språk enn norsk og samisk.

Se forskrift til opplæringslova §§ 4-13, 6-13

Videregående opplæring

Voksne over 25 år uten fullført videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert mot læreplaner i videregående opplæring.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har rett til videregående opplæring for voksne.

Voksne som ikke har rett til videregående opplæring, kan få realkompetansevurdering dersom de er henvist fra offentlige instanser som kommune eller Nav.

Voksne uten rett til videregående opplæring og som ikke er henvist av annen offentlig instans, kan søke fylkeskommunen om å få vurdert realkompetansen sin. Fylkeskommunen avtaler i så fall pris for realkompetansevurderinga med den enkelte voksne.

Fylkeskommunen kan velge å gjennomføre vurderingen på andre språk enn norsk og samisk.

De som blir realkompetansevurderte, har rett til å få utstedt kompetansebevis eller vitnemål etter gjennomført vurdering. Kompetansebeviset skal vise hvilke deler av læreplanen som er godkjent.

I videregående opplæring gir dokumentert realkompetanse rett til et opplæringstilbud som er tilpasset kompetansen til den enkelte.

Se opplæringslova § 4A-3 og forskrift til opplæringslova §4-13

Klage

Fristen for å klage på en realkompetansevurdering er 3 uker. Klagen skal sendes til den instansen som har vurdert realkompetansen.

Behandling av klage på karakter eller realkompetansevurdering kan føre til at karakteren eller realkompetansevurderinga blir stående, eller til at denne blir endret til gunst eller ugunst for klageren. Avgjørelsen skal begrunnes. Avgjørelsen på klagen er endelig og kan ikke klaget på.

Se forskrift til opplæringslova §§ 5-3, 5-4 og 5-5

Fagskole

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Til kunstfaglige fagskoleutdanninger kan søkere som fyller spesielle faglige krav bestemt av fagskolen, tas opp på grunnlag av realkompetanse og opptaksprøve hvis søkerne er 19 år eller eldre i opptaksåret.

Se lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 16.

Realkompetansevurdering kan ikke foretas for opptak til fagskoleutdanninger der fagskolen har stilt som et opptakskrav at studenten har yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Se forskrift til lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 7.

Fagskoler kan gi fritak for emner basert på dokumentert realkompetanse.

Se lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 8.

Klage

Avgjørelse om opptak og fritak er enkeltvedtak og saksbehandlingen er underlagt forvaltningsloven.

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.

Se forvaltningsloven § 29

Høyskole og universitet

For søkere som ikke har generell studiekompetanse, kan institusjonene gi søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til enkeltstudier dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium.

Se lov om universiteter og høyskoler §3-6

Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak for deler av utdanning.

Se lov om universiteter og høyskoler §3-5

Klage

Avgjørelse om opptak og fritak er enkeltvedtak og saksbehandlingen er underlagt forvaltningsloven.

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.

Se forvaltningsloven § 29