Regelverk, lov, forskrift, retningslinjer, veiledninger

Lover, forskrifter og rundskriv om regelverket for realkompetanse.

Grunnskole og videregående skole

Utdanningsdirektoratet har ansvar for tolking av lover og forskrifter innen grunnopplæringen.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering i grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne.

Retningslinjer og maler (Utdanningsdirektoratet)

Retningslinjer for realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen (Utdanningsdirektoratet)

Retningslinjer for realkompetansevurdering i videregående opplæring (pdf)

Fagskole

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Til kunstfaglige fagskoleutdanninger kan søkere som fyller spesielle faglige krav bestemt av fagskolen, tas opp på grunnlag av realkompetanse og opptaksprøve hvis søkerne er 19 år eller eldre i opptaksåret.

Se lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 16.

Realkompetansevurdering kan ikke foretas for opptak til fagskoleutdanninger der fagskolen har stilt som et opptakskrav at studenten har yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Se forskrift til lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 7.

Fagskoler kan gi fritak for emner basert på dokumentert realkompetanse.

Se lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 8.

Avgjørelse om opptak og fritak er enkeltvedtak og saksbehandlingen er underlagt forvaltningsloven.

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.

Se forvaltningsloven § 29

Kompetanse Norge har laget to nye veiledere; en for opptak i fagskoler og en for fritak i fag på grunnlag av realkompetansevurdering. Veilederne er utviklet i samarbeid med både offentlige og private fagskoler.

Last ned veilederen om opptak (pdf)

Last ned veilederen om fritak (pdf)

Høgskole og universitet

Opptak og fritak basert på realkompetanse er hjemlet i hhv. §3-6 og §3-5 i Universitets- og høyskoleloven:

Lov om universiteter og høyskoler:

§ 3-5.Godskriving og faglig godkjenning

(1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad.

(2) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne sin praksis.

.....

§ 3-6.Krav for opptak til høyere utdanning

(1) Det generelle grunnlag for opptak som student (generell studiekompetanse) er fullført og bestått norsk videregående opplæring med de krav til fagsammensetning og timefordeling som departementet fastsetter. Departementet kan fastsette at også annen høvelig utdanning eller kombinasjon av utdanning og yrkespraksis skal være generelt opptaksgrunnlag. Institusjonen skal vurdere om søkere har kvalifikasjoner likeverdig med de fastsatte krav for opptak.

(2) Institusjonene kan gi søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til enkeltstudier dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium. Departementet kan gi nærmere regler om dokumentasjon, saksbehandling og eventuell samordning.

........

Personer som har fått plass på et studium på bakgrunn av realkompetanse og har bestått studiet, oppnår generell studiekompetanse. Studiet må ha en lengde på minst et år eller tilsvarende 60 studiepoeng og det forutsetter dokumenterte norskkunnskaper. Se § 2-3 i forskrift om opptak til høyere utdanning:

Forskrift om opptak til høgre utdanning

§ 2-3.Opptak på grunnlag av fullført høgre utdanning

(1) Søkjarar som er tekne opp til høgre utdanning på grunnlag av reglar om unntak frå kravet om generell studiekompetanse, jf. kapittel 3, og som har bestått ei slik utdanning på minst eitt år (60 studiepoeng eller to studium, kvart på 30 studiepoeng), får generell studiekompetanse såframt dei har dokumenterte norskkunnskapar.

....

Samordna opptak kan gi mer informasjon om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Voksne over 25 år uten generell studiekompetanse kan søke om opptak til universitets- og høgskoleutdanning på bakgrunn av realkompetansen sin. Høgskolen eller universitetet vurderer realkompetansen mot institusjonen sine studieplaner.

Godkjent opptak på bakgrunn av realkompetanse på en høgskole eller et universitet gjelder bare den høgskolen eller det universitetet som har godkjent realkompetansen, og bare det faget eller den studieretninga det er søkt opptak til.

Kompetanse Norge har laget en veiledning for realkompetansevurdering for fritak i høyskoler og universiteter. Veiledningen er utviklet i samarbeid med representanter fra sektoren.

Last ned veiledningen (pdf)

Arbeidslivet

Hovedavtalen mellom LO og NHO peker på at det er viktig å ha et system for dokumentasjon av erfaringa til den enkelte, kurs og praksis relaterte til arbeidsforholdet. Se § 18.4 i Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Frivillig sektor

Studieforbundene, nettskolene og folkehøgskolene er pålagte å utstede dokumentasjon til deltakarene etter gjennomført opplæring/kurs. Opplæring i studieforbund og nettskoler er regulert av voksenopplæringsloven.