Realkompetansevurdering i utdanning

I en realkompetansevurdering vurderes din realkompetanse opp mot krav beskrevet i læreplaner eller studieplaner. Godkjent realkompetanse kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier eller fritak fra deler av et studium. Dokumentasjonen fra realkompetansevurderingen kan også brukes i arbeidslivet, som grunnlag for ny jobb eller høyere lønn.

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

En realkompetansevurdering skjer i flere trinn

Få informasjon og veiledning om tilbudet

Voksenopplæringen i grunnskole (kommuner), videregående opplæring (fylker), fagskoler, høyskoler og universiteter har ansvar for å informere om realkompetansevurdering.

Før du kan gå i gang med en realkompetansevurdering, må du vite hvilket nivå i utdanningsløpet du ønsker du skal bli vurdert opp mot. Er det mot faglige krav i grunnskolen, mot et bestemt fagbrev eller generell studiekompetanse i videregående opplæring, mot opptak til en fagskole, høyskole eller universitet eller mot fritak fra emner i et studium.

Kartlegg din kompetanse

For å få mest mulig utbytte av realkompetansevurderingen, er det viktig å få vist frem all relevant kompetanse som kan vurderes opp mot kravene i det faget du har valgt å vurderes i. Du bør samle dokumentasjon eller på annen måte å beskrive din realkompetanse.

Dokumentasjon kan være attester og kursbevis eller andre dokumenter fra ulike former for læringsaktiviteter. Dokumentasjon kan også beskrive kompetanse opparbeidet på en arbeidsplass, i form av en egenerklæring eller signert av leder. En cv kan gi nyttig oversikt over opparbeidet realkompetanse.

Her finner du eksempel på verktøy for å dokumentere kompetanse du ikke allerede har dokumentert.

Vurdere realkompetansen

En fagperson vurderer din realkompetanse opp mot de aktuelle faglige kravene ved bruk av metoder som for eksempel samtale, vurdering av dokumentasjon eller vurdering av praktisk arbeid.

I grunnskole og i videregående opplæring vurderes din realkompetanse ofte av en faglærer eller en med god kjennskap til både læreplan og yrkesutøvelse i det aktuelle yrkesfaget. Det er vanlig at du og fagpersonen møtes for å ha en samtale som en del av vurderingen. Det kan også være aktuelt med ulike former for praktiske tester eller øvelser som del av vurderingen.

I høyere utdanning er det ikke så vanlig med direkte dialog mellom deg og de som vurderer din kompetanse. Vurderingen baserer seg oftest på din innleverte dokumentasjon. Det er fagpersoner fra administrativt og vitenskapelig personale som samarbeider om vurderingen.

Dokumentasjon etter vurderingen

Etter en realkompetansevurdering mot faglige krav i grunnskole eller videregående opplæring, får du et kompetansebevis som viser hvilke faglige krav som er godkjent.

Dersom du søker opptak til fagskole, høyskole eller universitet basert på realkompetanse, er det eventuelle opptaksbrevet en dokumentasjon på godkjent vurdering.

Hvordan få en realkompetansevurdering?

Ønsker du å få godkjent grunnskole?

Ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen der du bor. Liste over kommuner finner du her

Ønsker du generell studiekompetanse eller et fagbrev (videregående opplæring)?

Ta kontakt med voksenopplæringen i ditt fylke

Ta gjerne kontakt med et karrieresenter, de kan gi veiledning

Les om ulike yrker og utdanningsveier på utdanning.no

Ønsker du opptak til høyere utdanning?

Les om opptak basert på realkompetanse på nettsidene til samordna opptak

Ta kontakt med studiestedet du ønsker å søke til, for å høre hva de krever av realkompetanse for opptak til sine studier. Kontaktinformasjon kan du finne på nettsiden til Utdanning.no.

Ønsker du fritak fra deler av et studium?

Ta kontakt med studiestedet ditt og be om informasjon om fritaksvurdering. Du kan finne informasjon om fritaksvurdering på studiestedets nettsider, som kan finnes på utdanning.no.

Ønsker du å få vurdert din realkompetanse fra arbeidslivet?

Din realkompetanse kan bare vurderes opp mot læringsmål i det formelle utdanningssystemet.

Du kan bli vurdert opp mot grunnskole i kommunen eller videregående opplæring og fagbrev i fylkeskommunen.

Dersom du har kompetanse som du mener er på nivå med høyere utdanning, er det den enkelte utdanningsinstitusjon som vurderer din kompetanse opp mot læringsmål i egne studieplaner. Da må du i tilfelle først søke opptak som student, og deretter eventuelt bli vurdert for fritak i spesifikke emner i ditt valgte studium.

Realkompetanse kan også vurderes i forbindelse med interne forhandlinger om lønn i egen virksomhet. Kriterier for intern lønnsfastsettelse er i tilfelle noe arbeidsgiver og arbeidstakere avtaler internt. Dersom du ønsker at din realkompetanse skal vurderes i forbindelse med lønnsforhandlinger internt i egen virksomhet, kan du ta opp dette med leder og tillitsvalgte.

Nyttige lenker

Ønsker du godkjenning av din utenlandske utdanning?

Ta kontakt med NOKUT

Ønsker du autorisasjon?

Det finnes flere autorisasjonskontorer for yrker som krever autorisasjon.

Autorisasjoner for helsepersonell tildeles av helsedirektoratet

Trenger du veiledning for å finne ut av hva du har av muligheter?

Ta kontakt med et karrieresenter, de kan gi veiledning