Kven gjer kva på realkompetansefeltet?

Oversikt over kven som har ansvar for realkompetanse innan forskjellige sektorar og kva dei ulike aktørane jobbar med.

Realkompetansevurdering blir tilboden i alle utdanningsnivå og ansvaret er plassar i dei respektive ansvarlege instansane.

Kompetanse Noreg

Kompetanse Noreg koordinerer arbeidet frå nasjonalt hald. Vi har ansvar for å leggje til rette for samarbeid mellom dei ulike aktørane, halde oversikt over fagområdet nasjonalt og internasjonalt og hjelpe med kompetansepolitiske innspel.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har ansvar for realkompetansevurderinga i grunnopplæringa, det vil seie grunnskole og vidaregåande skole. Ansvaret inneber tolking og implementering av Opplæringslova med forskrift og kvalitetssikring av tilbodet.

Fylkeskommunane

Fylkeskommunane har ansvar for å tilby og gjennomføre realkompetansevurdering inn mot læreplanar i vidaregåande opplæring. Alle fylkeskommunar har oppretta einingar som organiserer og gjennomfører vurderingane.

Kommunane

Kommunane har ansvar for å tilby og gjennomføre realkompetansevurdering inn mot læreplanar i grunnskolen. Ta kontakt med utdanningsdirektoratet for nærmare detaljar.

Fagskolen

Fagskolane har ansvar for gjennomføring av realkompetansevurdering mot opptak og fritak til fagskoleutdanning.

Samordna opptak

Samordna opptak har ansvar for å motta og formidle søknadar i det sentraliserte opptaket til høgare utdanning, dette gjeld også realkompetansesøkjarar. Dei informerer om søknadsprosedyrar og krav til dokumentasjon for alle søkjarar og formildar relevante søknadsskjema. Samordna opptak og sender innkomne søknadar til søkte institusjon der sjølve realkompetansevurderinga skjer.

Kontakt