Realkompetansevurdering i grunnskole og vidaregåande

Utdanningsdirektoratet har ansvar for realkompetansevurdering i grunnopplæringa. Dei fastsett forskrifter til opplæringslova og har ansvar for tolking og oppfølging av regelverket.

Informasjon frå Utdanningsdirektoratet om vaksenopplæring

Retningslinjer

Utdanningsdirektoratet har utarbeidt nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering i grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne.

Retningslinjer for realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen (pdf)

Retningslinjer for realkompetansevurdering i vidaregåande opplæring (pdf)

Om realkompetanse i opplæring for vaksne (Utdanningsdirektoratet)

Informasjonsmateriell

Utdanningsdirektoratet har laga informasjonsmateriell om vaksenopplæring og vaksne sine rettar. Her er også realkompetansevurdering nemnd.

Informasjonsmateriell frå Utdanningsdirektoratet

Grunnskole

Realkompetansevurdering blei introdusert i grunnskolen i opplæringslovane i august 2009. 

Rundskriv om grunnskoleopplæring av voksne, Udir-3-2012

Vidaregåande opplæring

Personar over 25 år som har fullført norsk grunnskole, eller tilsvarande, og som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har rett på realkompetansevurdering og opplæring opp mot ønskt sluttkompetanse. Realkompetansevurderinga og eventuell opplæring er gratis for personar med slik rett. Fylkeskommunen er ansvarleg tilbydar.

Desse vurderer realkompetanse i kvart fylkje

Informasjon frå fylka om realkompetansevurdering

Tolking av regelverket finn du i rundskriv frå Utdanningsdirektoratet:

Rundskriv 2-2008 inneheld informasjon om forståing av reglar for realkompetansevurdering.

Realkompetansevurdering i kriminalomsorga

Realkompetansevurdering av innsette og domfelte kan føre til individuelt tilrettelagt opplæring.

Sjå anbefalingar frå prosjektet Realkompetansevurdering i opplæringa innanfor kriminalomsorga

Statistikk og publikasjonar

Sjå oversiktsside med statistikk og publikasjonar om realkompetanse frå Kompetanse Noreg og andre aktørar.