Personvernerklæring for Kompetanse Norge

Personvernerklæring ved gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og/eller statsborgerprøven

1. Behandling av personopplysninger ved gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og/eller statsborgerprøven

Når du melder deg opp til og/eller tar norskprøven, samfunnskunnskapsprøven eller statsborgerprøven, behandler vi personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvorfor vi behandler personopplysninger, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig er Kompetanse Norge. Det vil si at Kompetanse Norge har ansvar for hvordan personopplysningene dine behandles i Kompetanse Norge.

2. Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Vi behandler personopplysninger om deg, også sensitive personopplysninger, når det er nødvendig for å utføre oppgaver i forbindelse med vårt formål. Vårt formål er å gi innvandrere kunnskap og ferdigheter for å kunne delta i det norske samfunnslivet, samt gjennomføre prøver for dokumentasjon av norskkunnskaper og samfunnskunnskap.

Dette gjør vi i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 e) og introduksjonsloven § 25 første ledd bokstavene b) og c), samt Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven §§ 4, 5, 10 og 11. Ved behandling av sensitive personopplysninger er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav g) og introduksjonsloven § 25 første ledd bokstavene b) og c). Når du skal ta en prøve, har vi altså en lovbestemt rett og plikt til å behandle de personopplysningene om deg som kommer frem av listen nedenfor.

Vi henter inn og bruker dine personopplysninger til å utføre disse oppgavene:

 • Kvalitetssikring og gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og/eller statsborgerprøven
 • Administrering av prøvene hos prøvestedet
 • Ivareta din rett til å påklage vedtak som gir klagerett
 • Statistikk
 • Forskning og analyse

Med grunnlag i introduksjonsloven § 25 første ledd bokstav c), benyttes det automatiserte avgjørelser for sensurering av lese- og lytteprøven i norsk, samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven.

De tre prøvene består av flervalgsoppgaver hvor kun ett svaralternativ er riktig. Terskelen for antall riktige svar for å bestå prøven, samt hvilke svar som er riktige, er forhåndsdefinert og forhåndsprogrammert i prøvesystemet. Kandidatens sluttvurdering er en poengsum kun basert på antall riktige svar, der hvert riktige svar gir ett poeng.

Det benyttes ikke automatiserte avgjørelser ved sensurering av skriftlige og muntlige prøver i norsk, da disse prøvene vurderes av fysiske eksaminatorer og sensorer.

Automatiserte beslutninger kan overvåkes manuelt av Kompetanse Norge. Hvis det foreligger mistanke/forhold som tilsier at det kan ha skjedd teknisk eller annen feil vil Kompetanse Norge manuelt gjennomgå prøvesystemet og eventuelt prøveresultatet.  

3. Hvor henter vi personopplysningene fra?

Vi får personopplysningene både fra deg og fra andre offentlige myndigheter. Disse offentlige myndighetene er for eksempel:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kommunene/prøvestedene
 • Fylkesmannen (ved klagebehandling i siste instans)
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Kunnskapsdepartementet
 • Folkeregisteret

4. Hvilke personopplysninger om deg behandler vi?

Vi samler inn og behandler disse personopplysningene om deg:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Fødselsdato
 • Fødselsnummer
 • DUF-nummer
 • D-nummer
 • Passnummer
 • Kandidatnummer
 • Kjønn
 • Opprinnelsesland*
 • Morsmål*
 • Undervisningsspor
 • Antatt nivå lesing/lytting
 • Prøvebesvarelser
 • Prøveresultat
 • Prøvetype
 • Tidspunkt for prøvegjennomføring
 • Målform/språk på prøven*
 • Prøvested
 • Klage
 • Avvik
 • Fusk

* Disse kategoriene personopplysninger regnes her som sensitive personopplysninger.

5. Utlevering av personopplysninger til andre

Kompetanse Norge utleverer ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil være en lovhjemmel som pålegger oss å gi ut informasjonen.

For de med fødselsnummer vil prøveresultat og tilhørende personopplysninger bli gjort tilgjengelig via Vitnemålsportalen.

Eksempler på aktører Kompetanse Norge har lovlig grunnlag til å utlevere dine personopplysninger til er:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kommunene/prøvestedene
 • Fylkesmannen (ved klagebehandling i siste instans)
 • Statistisk sentralbyrå
 • Samordna Opptak
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Kunnskapsdepartementet
 • Høyere utdanningsinstitusjoner
 • Unit

Kompetanse Norge bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Enovate AS

All behandling av personopplysninger vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

6. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for formålene i introduksjonsloven § 25 første ledd. Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 16 bestemmer at personopplysninger om person som tar prøver kan lagres i inntil 20 år beregnet fra det tidspunkt prøven ble tatt. Vi kan derfor lagre dine personopplysninger i inntil 20 år. Etter denne tid vil personopplysningene dine bli slettet.

7. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn og/eller retting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også i visse tilfeller kreve begrenset behandling og rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside

For å bruke dine rettigheter må du sende oss en e-post på proveadministrasjon@hkdir.no. Vi vil svare deg så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan komme til å be deg om å bekrefte identiteten din eller å gi oss mer informasjon før vi besvarer henvendelsen din. Dette gjør vi for å være sikre på at vi ikke gir tilgang til dine personopplysninger til andre enn deg – og ikke til noen som utgir seg for å være deg.

8. Personvernombud

Kompetanse Norge har et eget personvernombud. Personvernombudet er Espen Bakjord, og hans e-postadresse er espen[@]vaar.law.

9. Klager

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.

10. Endringer

Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringer i informasjonen du har fått her. Denne personvernerklæringen vil være oppdatert og tilgjengelig på vår nettside.

11. Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen til Kompetanse Norge er:
Adresse: Karl Johans gt. 7, 0154 Oslo
E-post: proveadministrasjon@hkdir.no
Telefon: 23 38 13 03
Organisasjonsnummer: 974 788 985

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du sende e-post til proveadministrasjon@hkdir.no.