Norskprøven

Nokre prøvestader er stengd på grunn av covid-19. Prøvestaden din vil kontakte deg på SMS og e-post, for å gi deg meir informasjon. Få svar på dei vanlegaste spørsmåla om prøvene.

Resultat norskprøven 

Resultat norskprøven sommar blei sendt frå 22. juni på e-post, og prøvebeviset kommer i posten.

Dersom du ikkje har fått resultatet, kan du ta kontakt med prøvestaden (der du tok prøven). Sjekk om dei har rett e-postadresse og postadresse.Be dei sende karakterutskriften på e-post.

Er du registrert med fødselsnummer i Kompetanse Noreg sitt prøvesystem, kan du bruke ID-porten til å logge inn i Vitnemålsportalen. 

I Vitnemålsportalen kan du sjå dei siste og beste resultata dine på norskprøven, samfunnskunnskapsprøven, og Statsborgarprøven. Du kan óg dele resultata dine på ein trygg måte med andre.   

Kva er Vitnemålsportalen? 

Vitnemålsportalen er ein sikker teneste du kan bruke for å dele resultata dine frå prøvar og andre eksamenar. Du kan bruke Vitnemålsportalen til å sende ei lenke med resultata dine til for eksempel studiestader og arbeidsgjevarar. Du logger deg inn gjennom ID-porten. Då treng du MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides.  


Søkjer du opptak til høgare utdanning? 

Om du søkjer opptak til høgare utdanning gjennom Samordna opptak, må du sende lenka til deg sjølv, og laste ned det signerte PDF-dokumentet. Dette dokumentet må du laste opp i Samordna opptak sine sider når du søkjer.  

Kan du ikkje sjå resultata dine i Vitnemålsportalen? 

Kan du ikkje sjå resultata dine i Vitnemålsportalen og du er registrert med fødselsnummer i Kompetanse Norges prøvesystem, må du kontakte prøvestaden din.  

Prøvestaden kan sjekke om fødselsnummeret ditt er registrert på det kandidatnummeret du brukte då du tok prøven. Har du ikkje registrert fødselsnummeret ditt, kan du ikkje sjå resultata dine i Vitnemålsportalen. Då må du bruke prøvebeviset som blir skrive ut frå prøvestaden og sendt til deg i posten.  

Er dette det same som Min side? 

Vitnemålsportalen er ikkje det same som Min side. Min side viser berre resultata dine frå Kompetanse Noreg sine prøvar. Du kan ikkje bruke Min side for å dele resultata dine til for eksempel arbeidsgjevarar. 

Resultata får du som karakterutskrift på e-post og prøvebevis i posten. Prøvebeviset kan ta nokre ekstra dagar på grunn av postgang.

Du kan også logge inn på Min side for å sjå resultatar frå prøvene dine når dei er klare, og du kan sjå om kontaktinformasjon din er rett.

Får du ikkje logga inn, ta kontakt med prøvestaden.

Prøvebeviset fortel kva for eit nivå du har klart. Hugs å ta vare på prøvebeviset ditt!

Klageskjema stengd

Norskprøven måler språkferdigheiter på nivå A1, A2, B1 og B2.

Til delprøven i skriftleg framstilling og til delprøven i munnleg kommunikasjon melder du deg opp til ein prøve på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Eigenvurdering og vurderingsskjema kan vere til hjelp for å velje riktig prøve.

Dette er ei enkel forklaring på kva nivåa betyr:

A1

Du kan forstå og bruke kjende, daglegdagse ord og uttrykk. Du kan delta i ein samtale på ein enkel måte dersom samtalepartnaren snakkar langsamt og tydeleg og hjelper deg.

A2

Du kan delta i enkle samtalar om vanlege og praktiske aktivitetar som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle tekstar knytte til arbeidet ditt. Du kan skrive korte, enkle meldingar og fortelje om opplevingar og hendingar med enkle frasar og setningar.

B1

Du kan forstå hovudpunkta i klar tekst og tale om kjende emne som du ofte møter i samband med arbeid, skule og fritid. Du kan klare deg i dei fleste situasjonar som kan oppstå, og kan skrive enkle tekstar om kjende emne og kort forklare og grunngi meiningar og planar.

B2

Du kan forstå hovudinnhaldet i komplekse eller akademiske tekstar, også faglege drøftingar innanfor ditt eige fagområde og kan delta i samtalar med eit relativt spontant og flytande språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterande tekstar om eit vidt spekter av emne.

Kva må eg gjere for å få betre resultat?

For å nå eit høgare nivå, må du forbetre språket på mange måtar:

  • Du må kunne bruke språket meir fleksibelt og meir presist, i fleire (uvant) situasjonar, og om fleire emne.
  • På høgare nivå forstår ein talespråk også når det er bakgrunnslyd eller fleire som snakkar samtidig. Ein kan lese lange tekstar, også når strukturen ikkje er så klar.

Ein lærar kan forklare og gi råd om kva du skal gjere for å bli enda betre og kome til neste nivå.

Om du tok ein prøve etter mars 2014, må du kontakte prøvestaden og be om kopi av prøvebeviset.

Dersom du tok ein prøve før mars 2014, kan du fylle ut skjemaa nedanfor, så sender vi deg ei stadfesting på resultatet ditt. Du får svar innan tre veker. Vi har diverre ikkje moglegheit til å sende ut nytt prøvebevis.

Eg treng eit nytt prøvebevis

Hvilken prøve tok du? *
Her finn du alle framtidige prøvedatoar (periode, resultat)