Norskprøven

Nokre prøvestader er stengd på grunn av covid-19. Prøvestaden din vil kontakte deg på SMS og e-post, for å gi deg meir informasjon. Få svar på dei vanlegaste spørsmåla om prøvene.

Neste gong:

Du kan melde deg på prøven om: 30 dagar

Du kan melde deg på norskprøven haust (A1-A2, A2-B1, B1-B2) frå måndag 23. august kl 09:00 til og med fredag 27. august klokka 23:59. 

Du kan melde deg på prøven 4 gongar i året (vinter, vår, sommer og haust). 

Neste norskprøve arrangerast i perioden frå måndag 20. september til og med fredag 1. oktober.

Du vil få informasjon om dato for delprøven seinast to veker før prøven, frå prøvestaden.

Er du ikkje busatt i Noreg? 
Trondheim Voksenopplæring tar i mot påmeldingar om du er busatt i utlandet og ikkje høyrer til ein kommune i Norge.

Informasjon om påmelding

Du vel sjølv om du vil melde deg på alle delprøvane samtidig eller berre til éin av dei (les, lytt, munnleg og skriftleg framstilling). Du vel kva nivå du skal ta (A1-A2, A2-B1, B1-B2) når du melder på prøven. Påmeldinga er bindande.

Det er ikkje lov å ta same delprøve fleire gongar i same prøveperiode. Dersom du tar same delprøve fleire gongar i same prøveperiode, vil berre resultatet frå den fyrste gjennomføringa vere gyldig.
 

Det er veldig viktig at du fullfører påmeldinga. Du er ikkje påmeld til prøven før du har valt korleis du vil betale, og har fått ei stadfesting på sms og e-post.

Du må skrive rett adresse når du melder deg på prøven. Dersom du har flytta og fått ny adresse, må du seie frå til prøvestaden.

Norskprøven måler språkferdigheiter på nivå A1, A2, B1 og B2.

Til delprøven i skriftleg framstilling og til delprøven i munnleg kommunikasjon melder du deg opp til ein prøve på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Eigenvurdering og vurderingsskjema kan vere til hjelp for å velje riktig prøve.

Dette er ei enkel forklaring på kva nivåa betyr:

A1

Du kan forstå og bruke kjende, daglegdagse ord og uttrykk. Du kan delta i ein samtale på ein enkel måte dersom samtalepartnaren snakkar langsamt og tydeleg og hjelper deg.

A2

Du kan delta i enkle samtalar om vanlege og praktiske aktivitetar som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle tekstar knytte til arbeidet ditt. Du kan skrive korte, enkle meldingar og fortelje om opplevingar og hendingar med enkle frasar og setningar.

B1

Du kan forstå hovudpunkta i klar tekst og tale om kjende emne som du ofte møter i samband med arbeid, skule og fritid. Du kan klare deg i dei fleste situasjonar som kan oppstå, og kan skrive enkle tekstar om kjende emne og kort forklare og grunngi meiningar og planar.

B2

Du kan forstå hovudinnhaldet i komplekse eller akademiske tekstar, også faglege drøftingar innanfor ditt eige fagområde og kan delta i samtalar med eit relativt spontant og flytande språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterande tekstar om eit vidt spekter av emne.

Kva må eg gjere for å få betre resultat?

For å nå eit høgare nivå, må du forbetre språket på mange måtar:

  • Du må kunne bruke språket meir fleksibelt og meir presist, i fleire (uvant) situasjonar, og om fleire emne.
  • På høgare nivå forstår ein talespråk også når det er bakgrunnslyd eller fleire som snakkar samtidig. Ein kan lese lange tekstar, også når strukturen ikkje er så klar.

Ein lærar kan forklare og gi råd om kva du skal gjere for å bli enda betre og kome til neste nivå.

Kva kostar prøven?

Det er kommunen som bestemmer kva prøven skal koste. Prisen kan variere mellom 300,- og 2 200,- kroner. Du finn prisane i påmeldingsportalen.

Du kan òg ta kontakt med prøvestaden for å få vite kva prøvane kostar.

Det er prøvestaden som har ansvaret for betalingen. Vanlege måtar å betale er med bankkort (når du fyller ut skjemaet i påmeldingsportalen), i nettbank, faktura eller etter avtale med prøvestaden. Påmeldinga er ikkje gyldig før du har betalt.

Når kjem innkallinga til prøven?

Du vil få eit innkallingsbrev/-e-post frå prøvestaden seinast to veker før du skal ta prøven.
I brevet får du vite dato, klokkeslett og oppmøtestad. Det er vanleg at den skriftlege prøven og den munnlege prøven er på to forskjellige datoar.

Dersom du har spørsmål om datoen for prøven, må du kontakte prøvestaden.

Vil du melde deg av prøven?

Påmeldinga til prøven er bindande. Det vil seie at når du har meldt deg på prøven, må du betale for han sjølv om du ikkje kan ta han.

Har du rett til éin gratis prøve, men ikkje kan ta prøven, må du betale for den neste prøven. Sjukmelding blir det rekna som gyldig fråvær, og du kan ta prøven seinare.

Du må ta kontakt med prøvestaden din for å melde deg av.

Kven kan ta norskprøven?

Fleire prøvestader arrangerer prøven berre for innbyggjarane i sin eigen kommune.Høyrer du ikkje til i nokon kommune, eller bur du i utlandet? Då må du ta kontakt med ein prøvestad i ein kommune for å sjekke om du kan ta prøven hos dei. Det må du gjere FØR du melder deg på prøven.

Det er ingen prøvar som blir arrangerte i utlandet.

Dersom du ikkje har rett til gratis opplæring, må du betale for prøven.
Tek du prøven på nytt, må du betale for han.

Du må melde deg opp til prøven sjølv. Det gjer du øvst på denne sida når påmeldinga er open.

Dersom du har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk, kan du ta alle delprøvane gratis éin gong. Det er prøvestaden som melder deg opp til gratis prøve.

Her finn du alle framtidige prøvedatoar (periode, resultat) Ønsker du å øve på prøvene? (eksempeloppgaver)