Ledige stillinger

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Hos oss kan du bidra til at flere får muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet. Under kan du se hvilke muligheter som finnes hos oss.

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.

Jurist

Vi søker etter en jurist, med erfaring fra offentlige forvaltning. Du vil jobbe med juridiske vurderinger knyttet til avdelingens samlede portefølje, dette innebærer blant annet forvaltningsmessige spørsmål knyttet til tilskudd og tilsyn, samt regelverket knyttet til utdanningsfeltet.

Arbeidssted: Oslo

Les mer om stillingen og søk via jobbnorge.no

Sekretariatsleder Kompetansebehovsutvalget

Kompetansebehovsutvalget er oppnevnt for 6 år, og utvalgets sekretariat skal ligge i Kompetanse Norge. Utvalget har 16 medlemmer og består av forskere og representanter for partene i arbeidslivet. Utvalget ledes av direktøren for Kompetanse Norge. Utvalgets rapporter skal bygge på forskning og analyse, og på erfaringer og innspill fra partene.

Til å lede sekretariatet søker vi en sekretariatsleder. Sekretariatsleder har sammen med utvalgets leder hovedansvaret for framdriften i arbeidet og for oppfølging og drift av sekretariatet.

Arbeidssted: Oslo

Les om stillingen og søk via jobbnorge.no

Kompetansebehovsutvalget søker to til tre rågivere/seniorrådgivere

Seksjon for analyse har to-tre ledige faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver. Seksjonen gjennomfører undersøkelser, analyser og utredninger knyttet til voksenes læring, kompetanse og kompetansebehov.

Stillingenes oppgaver vil hovedsakelig være knyttet til sekretariatet for Kompetansebehovsutvalget (KBU).

Arbeidssted: Oslo

Les mer om stillingene og søk via jobbnorge.no

Seksjon for kompetanseutvikling i arbeidslivet har en til to faste ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver

Noen av oppgavene vil være å arbeide med kompetansepolitikk med hovedvekt på realkompetansefeltet. Kompetanse Norge koordinerer arbeidet på realkompetansefeltet fra nasjonalt hold. Det vil være oppfølging av Kompetansereformen. Ha oversikt over og bidra til å utvikle etter- og videreutdanningsfeltet i Norge, inkludert kompetanseutvikling i arbeidslivet og tilskuddsordninger som skal bidra til det.

Arbeidssted: Oslo

Les mer om stillingene og søk via jobbnorge.no

Vil du være med på å utvikle fremtidens nasjonale karrieretjenester på nett?

Kompetanse Norge har ansvar for å bygge opp og drifte Norges første landsdekkende digitale karriereveiledningstjeneste som lanseres høsten 2020. Her vil hele befolkningen kunne navigere blant ulike selvhjelpsressurser, ta kontakt med profesjonelle karriereveiledere på chat og telefon (e-veiledning), og finne relevant informasjon.

Vi ønsker en medarbeider som skal jobbe med innholdsutvikling på ulike redaksjonelle flater og som har kompetanse om de viktige sammenhengene mellom nettjenesters design, brukervennlighet og innhold.

Arbeidssted: Tromsø

Les om stillingen og søk via jobbnorge.no

Vil du arbeide med digital innholdsutvikling?

Til seksjon for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon, som blant annet driver Utdanning.no, søker vi nå etter en informasjonsmedarbeider/journalist som har erfaring med blant annet redaksjonelt arbeid og nettpublisering i fast stilling i Tromsø.

Stillingen inngår i innholdsteamet i seksjonen, som har 7 ansatte. Stillingen vil være tilknyttet redaksjonelt arbeid med Veilederforum.no, som er en fagressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere. Stillingen vil også omfatte redaksjonelt arbeid med Utdanning.no, med særskilt vekt på nettinnhold og tjenester for grunnopplæringen, men også oppgaver knyttet til koordinering av og kontakt med rådgivningsfeltet i skolen.

Arbeidssted: Tromsø

Les om stillingen og søk via jobbnorge.no

Leder til seksjon for prøveforvaltning

Kompetanse Norge har sitt nedslagsfelt i et voksende område med mye politisk oppmerksomhet, noe som blant annet innebærer krav til bidrag i policy- og regelverksarbeid i tilknytning til introduksjonsloven og den øvrige kompetansepolitikken.

Til å lede seksjonen søker vi en løsningsorientert, faglig sterk og engasjert leder. Seksjon for prøveforvaltning har i dag 7 ansatte og inngår i Avdeling for læreplan og prøver. Lederen av seksjonen deltar i avdelingens ledergruppe og har budsjett, fag- og personalansvar for seksjonens medarbeidere. Seksjonen samarbeider på tvers av seksjons- og avdelingsgrensene i Kompetanse Norge og har et utbredt eksternt samarbeid med andre virksomheter.

Les om stillingen og søk via jobbnorge.no

Seksjon for prøveforvaltning har ledig en fast stilling og mulig en midlertidig engasjement som rådgiver

I tillegg kan det bli aktuelt å tilsette en rådgiver i et midlertidig engasjement på ett år. Stillingen(e) er ledig omgående.

Seksjon for prøveforvaltning drifter, utvikler og kvalitetssikrer gjennomføringen av prøver i norsk og i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Et sentralt bidrag er å sikre at prøvene gjennomføres på en god måte, holder høyt faglig nivå, og at de blir kjent i samfunnet. Videre har seksjonen ansvaret for en læringsressurs i samfunnskunnskap i sammenheng med læreplan for 50 timers kurs i samfunnskunnskap.

Les om stillingen(e) og søk via jobbnorge.no