Ledige stillinger

Vi har for tida tre ledige stillinger ved kontoret i Oslo og ei i Tromsø. Vi tar ikkje imot åpne søknader.

Vil du jobbe for auka deltaking i arbeids- og samfunnsliv?

Fast stilling som kommunikasjonsrådgjevar

I Kompetanse Noreg jobbar vi mot eit felles mål; alle skal kunne lære heile livet. Nå søker vi ein initiativrik, erfaren og fagleg trygg kommunikasjonsrådgjevar som brenn for målet vårt, og som vil vere med å synleggjere kompetansepolitikken og Kompetanse Noreg. Vi søker deg som har gode idear og dokumentasjon på høg gjennomføringsevne.

Som kommunikasjonsrådgjevar hos oss vil du jobbe strategisk og operativt med samfunnsoppdraget. Du blir ein del av eit kommunikasjonsmiljø med høg kompetanse, og får bidra til å vidareutvikle kommunikasjonsarbeidet vårt, jobbe tverrfagleg med kollegaer frå andre fagområde og høve til å utvikle deg fagleg.

Arbeidsoppgåver

 • planlegge og gjennomføre interne og eksterne kommunikasjonstiltak
 • produsere innhald som tekst, presentasjonar, foto, film.
 • støtta leiinga med å skrive talepunkt og bodskapsnotat
 • forberede mediesaker og løfte fram våre bodskap
 • ivareta kommunikasjonsfagleg kompetanse i prosessar, og delta etter behov i ulike prosjekt og arbeidsgrupper
 • kontinuerleg samarbeid med avdelingar og seksjonar på tvers i direktoratet

Les meir om jobben og send søknad innan 8. desember 2019 på jobbnorge.no

Ein fast og ein midlertidig stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar i seksjon for kompetanseutvikling i arbeidslivet

Seksjon for kompetanseutvikling i arbeidslivet har ledige stillingar, ein fast og ein midlertidig i to år, som rådgjevar/seniorrådgjevar.

Seksjonen har ansvar for å halde oversikt over, og utvikle etter- og vidareutdannings feltet i Noreg, medrekna kompetanseutvikling i arbeidslivet, utvikling av tilskot til bransjeprogram, og fleksible vidareutdanningstilbod. Vi hjelper også Kunnskapsdepartementet i deler av arbeidet kring Kompetansereforma. Seksjonen har og ansvar for å følgje opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og å koordinere prosessar kring Kompetansepolitisk råd. Vidare har seksjonen ansvar for arbeid med realkompetansevurderingsfeltet og samarbeid med partane i arbeidslivet. Seksjonen er også NVL-koordinator.

Arbeidsoppgåver

 • oppfølging av Kompetansereforma
 • ha oversikt over og bidra til utvikling av etter- og vidareutdanningsfeltet i Noreg, med vekt på kompetanseutvikling i arbeidslivet
 • utvikling av tilskot som skal bidra til at fleire kan lære heile livet, slik som bransjeprogram, fleksible vidareutdanningstilbod og regionale kompetansepilotar
 • følgje opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og koordinere prosessar kring Kompetansepolitisk råd
 • arbeid knytt til regional kompetansepolitikk
 • bidra i arbeid med utgreiing av digital etter- og vidareutdanningsplattform

Les meir om jobben og send søknad innan 9. desember 2019 på jobbnorge.no

Fast stilling som seksjonsleiar for Karrieretenester


Kompetanse Noreg har nasjonalt systemansvar for karriererettleiing. Seksjonen vår i Tromsø har mellom anna ansvar for å bygge opp og drifte ei digital karriererettleiingsteneste for heile landet og bidra i utviklinga av karriererettleiingsfeltet og kompetansepolitikken. Dette inneber mellom anna fagleg utvikling, organisering og drift av den digitale tenesta i samarbeid med utdanning.no, nettverksarbeid, utgreiingsoppgåver, kommunikasjon, utvikling av kunnskapsgrunnlaget og samarbeid med andre nordiske land. Seksjon for Karrieretenester er plassert i avdeling for Karriererettleiing, og vil frå våren 2020 bestå av om lag 14 dyktige medarbeidarar med kompetanse innanfor karriererettleiing, opplæringsfeltet og arbeidsliv. For å leie arbeidet ser vi nå etter ein utviklingsorientert seksjonsleiar som kan sørge for effektiv og profesjonell drift og vidareutvikling av seksjonen.

Arbeidsoppgåver og ansvar vil mellom anna vere:

 • leiing og fagleg oppfølging av arbeidet i seksjonen, inkludert ansvar for utvikling og drift av ei nasjonal digital karriererettleiingsteneste for heile landet
 • personal-, økonomi- og budsjettansvar for seksjonen
 • styring av seksjonen sine ressursar, medrekna oppgåvefordeling mellom medarbeidarar
 • utforming av innspel til nasjonal politikk innanfor områda kompetansepolitikk og karriererettleiing
 • deltaking i vekentlege avdelingsleiarmøte, andre leiarmøte og leiarsamlingar med kollegaer frå Bergen og Oslo
 • synleggjere seksjonen på relevante arenaer og kommunisere med aktuelle avgjerdstakarar, partane i arbeidslivet og relevante fagpersonar
 • samarbeide med fylkeskommunar og med utdanning.no, som frå nyttår vert ein del av Kompetanse Noreg sitt kontor i Tromsø

Les meir om jobben og  send søknad på stillinga før 11. desember 2019 hos jobbnorge.no.