VISKA skal få fart på integreringen

Kompetanse Norge fått ansvaret for å koordinere Erasmus+ prosjektet VISKA (Visible Skills of Adults). Målet for den norske innsatsen er å synliggjøre og vurdere realkompetansen til asylsøkere for å bidra til raskere integrering i deres nye hjemland.

Faksimile av forsiden til Viska.eu

Gjennom VISKA-prosjektet skal asylsøkere få synliggjort kompetansen sin og dermed komme raskere i arbeid ellet utdanning.

På integreringsmottak

Den norske delen av prosjektet går ut på å prøve ut realkompetansevurdering for folk i integreringsmottak. Dette er personer som enten har fått oppholdstillatelse eller har stor sannsynlighet for å få det.

Asylsøkere skal registrere kompetansen sin elektronisk og skal deretter få karriereveiledning. Dette følges opp med realkompetansevurdering. Prosjektet ønsker å teste ut en slik prosedyre med til sammen 150 personer, der alle er 16 år eller eldre.

Gjennomføres til våren

Forsøket skal etter den foreløpige planen starte i mai/juni 2018. Aktuelle steder for utprøving kan være Oslo, Larvik og Kristiansand. Dette krever samarbeid med integreringsmottakene og bosettingskommunene, fylkeskommunene, og karrieresentrene.

Internasjonalt samarbeid

VISKA har partnere fra tre andre land; Island, Irland og Belgia. Partnerlandene vil prøve ut realkompetansevurdering i praksis for ulike grupper, og det skal gjøres forskning på denne utprøvingen.

Satsningsområdene til VISKA-prosjektet

(De ulike landene vektlegger forskjellige områder):

  • Utvikle og videreutvikle nettverk av relevante aktører
  • Utvikle eller tilpasse verktøy for realkompetansevurdering rettet mot målgruppen
  • Utvikle felles kriterier for generelle kompetanser (Transversal Skills)
  • Utvikle/bidra til opplæring av veiledere og andre fagpersoner som deltar i realkompetansevurderingsprosessen
  • Bidra til økt tilgang til og økt oppmerksomhet om realkompetansevurdering