Videreutdanningstilbudet må utvikles i samarbeid med næringslivet

Myndighetene bør etablere virkemidler som stimulerer til samarbeid mellom næringslivet, universitetene, høgskolen og fagskolene for å sikre et relevant etter- og videreutdanningstilbud. Anbefalingen er gitt i en fersk NIFU-rapport.

Tre personer snakker sammen mens de ser på en pc-skjerm.

NIFU har skrevet rapporten «Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge» på oppdrag fra Vox. Den ser på landskapet av utdanningstilbydere og kommer med anbefalinger for UH-sektoren, fagskolene, bransjene og videregående opplæring for voksne.

Rapporten viser et enormt mangfold av tilbydere innen alle sektorene. Bedre samarbeid og mer økonomisk forutsigbarhet er viktige faktorer for å utvikle et godt tilbud om etter- og videreutdanning (EVU).

Samarbeid og forankring

Universitets- og høgskolesektoren har et mangfoldig EVU-tilbud, men strategier for tilbudet er lite utbredt og det er varierende organisering ved lærestedene. Det er relativt lite samarbeid mellom UH-sektoren og regionalt og nasjonalt næringsliv. Å utnytte potensiale for samarbeid bedre, kan sikre relevans i utdanningene slik at næringslivet får nødvendig kompetanseheving i en tid med stadige endringer.

Å utvikle og videreføre EVU-tilbud er ressurskrevende og det er nødvendig med tverrfaglig og administrativ koordinering. For å få en målrettet satsing på utdanningen og faglig kvalitet, anbefaler rapporten at lærestedene forankrer EVU-tilbudet i strategier og handlingsplaner.

Behov for forutsigbare støtteordninger

Fagskolenes EVU-tilbud avhenger av nasjonale prioriteringer og støtteordninger. Både offentlige og private fagskoler opplever endringer i nasjonale prioriteringer som hindre for etablering av EVU-tilbud. Støtteordninger har også mye å si for å få studentene til å søke på utdanningene de tilbyr. Mangel på tid og lite økonomisk forutsigbarhet spiller inn på fagskolenes evne til å utvikle EVU-tilbud. Det kan ofte oppstå konkurransesituasjoner fagskolene imellom. Noen fagskoler opplever også konkurranse fra nettskoler, universiteter og høgskoler. Rapporten oppfordrer myndighetene til å gi fagskolene forutsigbare støtteordninger og legge til rette for samarbeid mellom fagskolene, UH-sektoren og nettskolene.

Bedre rutiner

Kartleggingen viser også hvordan næringene matproduksjon, transport og energi arbeider med etter- og videreutdanning og hva det betyr for virksomheten. Mange bedrifter mangler oversikt over omfang av kurs og deltakere, har lite oversikt over kompetanse og begrenset kunnskap om praksislæring. Rapporten anbefaler at bedriftene bedrer sine rutiner for registrering og utvikler kartleggingssystem knyttet til sine kompetanseområder. Rapporten peker også på behov for videre studier av praksislæring i alle faser av karrieren.

Last ned rapporten (pdf)