Verden møtes i Tromsø for å diskutere karriereveiledning

17.–20. juni møtes deltakere fra fem kontinenter, til sammen 160 mennesker fra 33 land i Tromsø for å diskutere karriereveiledning.

Gruppebilde av alle som deltar på symposiumet i en konferansesal

Ledere, politikkutviklere og forskere møtes til et internasjonalt arrangement, et såkalt policy symposium. Kompetanse Norge arrangerer dette i samarbeid med International Centre for Career Development and Public Policy (ICCDPP).

Utvikle nye løsninger og lære av hverandre

ICCDPP er et nettverk som jobber for å fremme internasjonalt samarbeid om og utvikling av karriereveiledning. Nettverket jobber på policynivå og legger til rette for erfaringsdeling og kunnskapsutveksling mellom land.

Hvert andre år initierer og bidrar nettverket til å arrangere et symposium i samarbeid med et vertsland. I 2017 var Sør-Korea vertsland for symposiet. I år er det Norge. Norge har deltatt på ICCDPP-symposiet tre ganger tidligere, senest i Seoul i 2017.

Symposiet er et arrangement med inviterte deltakere i form av landdelegasjoner. Sammen skal de utvikle nye løsninger, lære av hverandre og drive erfaringsutveksling. Symposiet i Tromsø vil bli det niende i rekken. Det har aldri tidligere vært så mange land og deltakere representert.

Fire karrierveiledningstemaer

Tittelen på symposiet i 2019 er Leading career development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation.

Fire definerte undertemaer skal behandles:

Tema #1 – Context and challenges for career development policy
Tema #2 – Aims for, and access to, career development
Tema #3 – Integrating career development into wider society
Tema #4 – Leading innovative change for the future

Det er en egen nettside for symposiet. Her er temaene som skal diskuteres beskrevet mer i detalj. Følg også Facebook-siden.

Mer om arrangementet

Landdelegasjonene har i forkant levert hver sin landrapport (Country papers). Landrapportene er sammenstilt og oppsummert i henhold til symposiets temaer (Synthesis papers). Dette kunnskapsgrunnlaget er utgangspunkt for diskusjonene på symposiet og for sluttrapporten kommunikeet som utarbeides til slutt. Kommunikeet er et viktig utbytte av arrangementet.

Symposiumformatet innebærer at programmet i stor grad består av tematiske diskusjoner i mindre grupper med tilbakemeldinger i plenum. I tillegg kommer innlegg fra sentrale fagpersoner og personer fra policynivå. Norske erfaringer og løsninger vil også bli presentert. Se programmet med oversikt over innledere (Agenda) her.