Treparts bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor

Bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektor ble etablert i fjor, og videreføres som ny tilskuddsordning i 2020. Målet er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og til å stå lenger i jobb.

To kvinner står på hver sin side av en seng, og en kvinne spiller pasient i senga. Flere personer skimtes bak som tilhørere.

Formålet er å stimulere til utvikling av opplæringstilbud som svarer på behovene i sektoren. Tilbudene skal bidra til at ansatte i sektoren får nødvendig kompetansepåfyll til å takle omstillinger og stå lenger i jobb.

Bakgrunnen for satsningen er de store og raske endringene i arbeidslivet. Det fører til økt behov for kompetanseutvikling i form av kurs eller utdanninger som kan gjennomføres raskt og kombineres med jobb, gjerne i form av kortere opplæringstilbud/moduler.

Både formell og ikke-formell opplæring kan være aktuelt. Tilbudene må være relevante for arbeidslivet og utvikles gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid mellom utdanningstilbyder og virksomheter i kommunal helse- og omsorgssektor. Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i virksomheten må være involvert i utviklingsarbeid og gjennomføring.

Prioriterte områder

Prioriteringer i 2020 er bestemt av partene. Tilskuddsmottakere følger retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet:

  • Utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte med direkte pasient- og brukerrettet arbeid. Akkrediterte universiteter, akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte og offentlige og private fagskoler med offentlig kan søke og motta tilskudd.
  • Utvikling av tiltak som fremmer bruk av ordningen «Fagbrev på jobb» til å ta fagbrev som helsefagarbeider. Kun fylkeskommuner kan søke og motta tilskudd.

Tilskuddsmidlene skal gå til utvikling og utprøving/pilotering av kompetanseutviklingstilbud. Mer informasjon om tilskuddsordning, tilskuddsmottakere og krav til søknadens innhold finner du her. 

Bakgrunn

Treparts bransjeprogram er et av tre tiltak under det nye Kompetanseprogrammet som inngår i kompetansereformen «Lære hele livet».

Mer om bevilgninger til kommunal helse- og omsorgssektor i 2019