Treparts bransjeprogram for industri- og byggenæringen

Bransjeprogrammet for industri- og byggenæring ble etablert i fjor, og videreføres som ny tilskuddsordning i 2020. Målet er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

To kvinner i vernetøy står foran en industri-datamaskin
Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge

Formålet er å stimulere til utvikling av opplæringstilbud som er i samsvar med behovene i industri- og byggenæringen. Tilbudene skal bidra til at ansatte får nødvendig kompetansepåfyll til å takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Bakgrunnen for satsningen er store og raskere endringene i arbeidslivet. Det handler om teknologisk utvikling, digitalisering, behovet for klimavennlig og bærekraftig produksjon, gjenbruk med mer.

Dette fører til økt behov for kompetanseutvikling på områder hvor det det i dag ikke finnes relevante tilbud som er tilpasset bedriftenes behov. Gjennom bransjeprogrammet skal det utvikles utdanning og opplæring som kan gjennomføres raskt og kombineres med jobb, gjerne i form av kortere tilbud/moduler.
Tilbudene må være relevante for arbeidslivet og utvikles gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid mellom utdanningstilbyder og bedrifter i industri- og byggenæringen. Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i bedriften må være involvert i utviklingsarbeid og utprøving (pilotering).

Prioriterte områder

Prioriteringer i 2020 er bestemt av partene:

  • Utvikling og utprøving av fagskolemoduler for industri- og byggenæring. Tilbudene kan være nye utdanningstilbud eller bygge på eksisterende fagskoletilbud.
  • Utvikling av forkurs tilpasset deltakere i bransjeprogrammet for industri og/eller byggenæringen.

Tilskuddsmottakere er offentlige og private fagskoler med offentlig støtte. Søknader behandles etter retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet.

Tilskuddsmidlene skal gå til utvikling og utprøving/pilotering av kompetanseutviklingstilbud. Mer informasjon om tilskuddsordning, tilskuddsmottakere og krav til søknadens innhold finner du her.

Bakgrunn

Treparts bransjeprogram er ett av tre tiltak under det nye Kompetanseprogrammet som inngår i kompetansereformen «Lære hele livet».