Kompetansekartlegging og karriereveiledning bidrar til god integrering

Kartlegging av flyktningers kompetanse og målrettet karriereveiledning er viktig for å etablere et effektivt og godt opplæringsarbeid for nyankomne flyktninger, viser ny rapport.

På oppdrag fra IMDi og Kompetanse Norge har Fafo undersøkt to tiltak som skal bidra til å integrere flyktninger; kompetansekartlegging av flyktninger før bosetting og kompetansekartlegging og karriereveiledning av flyktninger etter bosetting.

– Rapporten fra Fafo viser at kompetanseoverføring og godt samarbeid mellom karrieresentrene og kommunene er svært viktig for at nyankomne flyktninger skal få et best mulig kartleggings- og karriereveiledningstilbud, sier avdelingsleder i Kompetanse Norge, Ingjerd Gaarder.

Fire karrieresentre i Viken, Troms og Finnmark, og i Innlandet og 13 bosettingskommuner har i 2019 deltatt i utprøving av kompetansekartlegging og karriereveiledning for nyankomne flyktninger i kommunene.

Formålet med tilbudet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, slik at de kan komme raskere i arbeid og forsørge seg selv og sin familie. Ambisjonen er også at utprøvingen skal bidra til at målgruppen raskere kommer i gang med individuelt tilpasset kvalifiseringsløp i introduksjonsprogrammet.

I utprøvingen har karrieresenterne samarbeidet tett med bosettingskommunene. Mens kommunen hadde ansvaret for at flyktningene registrerte kompetansen sin i kartleggingsverktøyet Kompass, har karriersenteret stått for karriereveiledningstilbudet til målgruppen. To av karrieresentrene har også vektlagt kompetanseoverføring til kommunene i utprøvingen.

– I den nye integreringsloven er det foreslått at nyankomne flyktninger skal få en lovfestet rett og plikt til karriereveiledning. Dette vil kreve ett godt samarbeidsklima og gode strukturer for informasjonsutveksling mellom karrieresentre og bosettingskommunene fremover, påpeker Gaarder.

I rapporten anbefaler Fafo blant annet at:

  • Karriereveiledningen bør tilbys som en prosess, som gjerne kan starte tidlig (før/ved bosetting) men som må følges opp jevnlig.
  • Karriereveiledningen bør være fleksibel og ivareta flyktninger med ulike egenskaper og forutsetninger
  • Det er behov for tydelig ansvarsfordeling og gode strukturer for informasjonsutvekslingen mellom aktørene
  • Karrieresentrene bør overføre relevant kompetanse til bosettingskommunene.

Les mer om rapporten på Veilederforum

Last ned rapporten