Tester karriereveiledning for flyktninger

Fire karrieresentre i Østfold, Troms, Hedmark og Akershus har fått tilskudd fra Kompetanse Norge for å prøve ut karriereveiledning for nyankomne flyktninger.

En kvinne og en mann sitter overfor hverandre, hvor hun viser fram et skjema i en samtale
Foto: Bård Gudim, for Kompetanse Norge

Tilbudet er ment for flyktninger som er direkte bosatt i kommuner.

– Vi ønsker at flyktninger får et tilbud om karriereveiledning så tidlig som mulig. Dette for at de raskere skal komme i gang med aktiviteter og utdanning som er tilpasset den enkelte, og som kan øke kompetansen deres. Dermed kan de komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie, sier avdelingsleder Torkel Nybakk Kvaal i Kompetanse Norge.

Karriereveiledning for beboere på asylmottak

Kompetanse Norge har lyst ut kr. 1 290 000 til utprøvingen. Utlysningen var rettet mot offentlige karrieresentere. Ti karrieresentere søkte og fire av dem fikk tildelt midler.

– Målet er at den enkelte flyktning skal få god informasjon og på denne måten bli bedre rustet til å ta gode og riktige valg for sin fremtid. Vi ser at deltakerne blir motivert av relasjonsbygging, informasjon om muligheter, fokus på medbrakt kompetanse og refleksjon, sier Torkel Nybakk Kvaal.

Kompetanse Norge har siden 2016 prøvd ut karriereveiledning for flyktninger på tilsammen åtte asylmottak. En tidligere rapport fra Opinion viser at karriereveiledningen fungerer etter hensikten. Flyktningene får innblikk i hvilke muligheter de har i Norge og beskriver veiledningen som nyttig, motiverende, hyggelig, interessant og lærerik.

– Funnene tyder på at flyktningene kommer raskere i gang med målrettede aktiviteter mot utdanning og arbeid enn de ville gjort uten tilbudet. Vi er derfor veldig positive til også å kunne teste ut ordningen for flyktninger som er bosatt i kommunene, sier Torkel Nybakk Kvaal.

Videreføring av utprøvingen til flere målgrupper

I 2019 har Kompetanse Norge fått i oppdrag å videreføre tilbudet på fem asylmottak og utvide utprøvingen til også omfatte overføringsflyktninger (også kalt kvoteflyktninger) og personer som har kommet gjennom familiegjenforening med flyktninger. Disse flyktninggruppene blir direkte bosatt i kommunene og er som regel ikke innom et asylmottak. Karrieresentrene skal derfor gjennomføre utprøvingen i tett samarbeid med kommuner som bosetter flyktninger.

Fakta: Slik foregår karriereveiledningen for flyktninger

  • Kompetanse Norge samarbeider tett med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi om utprøvingen som også innebærer å teste bruk av kompetansekartleggingsverktøyet Kompass i kommunene.
  • Kompass er en elektronisk registreringsløsning av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk som er utviklet av Kompetanse Norge. (Siden 1. juli 2017 har IMDi ansvar for drift og utvikling av kartleggingsverktøyet.)
  • Verktøyet ble i løpet av 2018 utrullet på alle asylmottak, men er ennå ikke prøvd ut i kommunene. Nå skal 13 kommuner teste ordningen.
  • I tillegg skal karriereveiledere registrere supplerende opplysninger fra karriereveiledningen i IMDi-nett. Dette skal gi bosettingskommunen et bedre grunnlag til å sette i gang kvalifiseringstiltak som er godt tilpasset den enkelte flyktning.