Språkpraksis øker motivasjon for å lære norsk

Arbeidsrettet norskopplæring virker. Deltakerne får økt kunnskap om og bedre forståelse av norsk arbeids- og samfunnsliv, viser en ny utredning laget av ideas2evidence og Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Kompetanse Norge.

Norskopplæring på arbeidsplass

Forskere bak utredningen «Kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere» har undersøkt fem norskopplæringstilbud som jobber spesielt med arbeidsretting og flerspråklighet.

– Vi trenger mer kunnskap om hva som utgjør god norskopplæring for voksne. Gjennom denne utredningen vet vi nå mer om effekten av ulike måter å organisere opplæringen på, og hvordan ulike grep påvirker deltakernes læringsutbytte, sier Sveinung Skule, direktøren i Kompetanse Norge.

Relevans er viktig

Forskerne fant at arbeidsrettet norskopplæring kan øke deltakernes motivasjon og gi dem økt kunnskap om og bedre forståelse av norsk arbeids- og samfunnsliv. I tillegg oppgir de spurte at det er en god måte å differensiere opplæringen på.

– Norskopplæringen er nøkkelen til deltakelse i samfunns- og arbeidslivet. Kvaliteten på opplæringen kan derfor få store konsekvenser for både individer og samfunn. Denne utredningen gir oss et bredere kunnskapsgrunnlag, og vi tar med oss anbefalingene videre, blant annet i den pågående revisjonen av læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, sier Skule.

For at arbeidsrettede kvalifiseringsløp skal gi maksimal uttelling forutsetter det blant annet systematiske forberedelser til praksisutplassering, at det er et samspill mellom det som skjer på arbeidsplass og i klasserommet, samt god og tett oppfølging av deltakere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere.

– Arbeidslivet er den viktigste opplæringsarenaen vi har. Det er helt avgjørende at både deltakere og arbeidsgiverne har god forståelse av hva oppholdet med arbeidsrettet norskopplæring skal bidra til, sier Skule.

Forstår mer av undervisningen

Utredningen viser at når deltakerne kan bruke språkferdigheter de allerede har inn i opplæringen, kan dette ha positive effekter på læringen av norsk. Flerspråklige lærere, språkhjelpere og flerspråklig materiell gir deltakere mulighet til å diskutere språklige problemstillinger på et mer avansert nivå enn de har mulighet til på norsk. Samtidig får lærerne mulighet til å forklare rammene og konteksten for undervisningen på en bedre måte. Støtte i andre språk bidrar til å skape trygghet i læringssituasjonen og mer aktivitet hos deltakerne. I tillegg kan flerspråklige ansatte fungere som gode forbilder og bidra til det sosiale miljøet.

– Også tidligere undersøkelser viser at både lærere og elever har forstått mer av undervisningen når de har brukt flerspråklig opplæring. Derfor virker dette som et godt tillegg til vanlig opplæring, sier Skule.