Søk om tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler på totalt 10 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Utdanningstilbudet skal rette seg mot bedrifter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering, og søknadsfrist var 12. november.

Mann står foran digital skjerm

Den kommende digitaliseringen i arbeidslivet innebærer at arbeidsoppgavene endres og at nye arbeidsoppgaver og nye jobber oppstår. Digital omstilling vil kreve ny kompetanse både hos ledere og ansatte. I dag finnes det relativt få videreutdanningstilbud innenfor digital kompetanse og tilbud som er rettet mot å støtte bedrifters digitaliseringsprosesser.

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er derfor et virkemiddel i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Målet med kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Mål med tiltaket er:

  • Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for bedrifter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin
  • Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner
  • Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Tilbudene skal utvikles som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom klynger eller andre sammenslutninger av bedrifter og akkrediterte universiteter, høyskoler, eller fagskoler. Både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, samt bedrifter kan søke. Offentlige virksomheter kan ikke søke.

Utdanningstilbudene skal etter planen starte opp i 2019. Det kan tildeles midler til prosjekter med en varighet på inntil to år. Tilbudene kan være videreutdanningstilbud innenfor teknologi, eller videreutdanning som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter. Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng og kunne kombineres med tilnærmet full jobb.

Søknadsfristen var 12.11.2018.

Les hele utlysningen