Økt satsing på kompetanseheving for lærerne i norskopplæringen

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er potten til kompetansehevingstiltak for lærerne i norskopplæringen doblet.

En lærer står i klasserommet hvor en mann skriver på noe og en annen har en samtale med læreren

Tiltaket for kompetanseheving for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er foreslått til 32 millioner kroner og er ett av flere tiltak som inngår i Integreringsløftet i Statsbudsjettet. Vi vil, med forbehold om at budsjettet vedtas, styrke det videre arbeidet med kompetanseheving.

I 2020 vil lærere som underviser etter introduksjonsloven kunne søke om stipend for å ta videreutdanning i norsk som andrespråk. I tillegg støtter vi videreutdanningstilbud som er spesielt rettet mot denne målgruppen lærere.

Frist for lærere å søke stipend vil bli 1. mars 2020 og mer informasjon om dette følger. Tilskudd til videreutdanninger lyses ut i desember 2019.