Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ut på høring

Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere sendes ut på høring. Kompetanse Norge håper på mange gode innspill.

Lærer sitter på kateteret og ser mot klasserommet hvor det sitter fem voksne personer ved hver sin pult, foto.

For over ett år siden startet arbeidet med å revidere læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Nå er de ut på offentlig høring i sektoren.

– God involvering er viktig for god forankring av de nye læreplanene. En åpen og involverende prosess der sektoren kan sende sine innspill, ideer og forslag til justeringer er avgjørende for å lage så gode læreplaner som mulig, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

De gjeldende læreplanene ble skrevet i 2005 og gjennomgikk en mindre revisjon i 2012. I januar trer den nye integreringsloven i kraft. Formålet med loven er at flere innvandrere skal få formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet.

– Den nye integreringsloven medfører mange endringer, også for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Det var derfor viktig å ta en grundig revisjon av læreplanene. Vi håper at det kommer gode innspill vi kan ta med videre, slik at de endelige læreplanene vil bidra til økt kvalitet i opplæringen, sier Skule.

Læreplanene skal legge til rette for økt fleksibilitet i opplæringen og skal lettere kunne brukes integrert med annen formell opplæring. Noen skal lære norsk mens de er i jobb eller praksis, andre skal lære norsk for å kunne bruke medbrakt kompetanse, mens atter andre skal få formell opplæring, for eksempel i videregående skole.

Dette er nytt i planene:

  • gå fra å telle antall gjennomførte timer til et krav om oppnådd kompetanse i norsk
  • språklæring skjer alltid i en kontekst; i læreplanene er derfor begrepene mediering og samhandling tatt inn
  • samfunnskunnskap øker fra 50 til 75 timer, og temaer fra kurset Norsk kultur og norske verdier er tatt inn i faget
  • det innføres en frist på ett år for opplæring og avsluttende prøve i samfunnskunnskap, som skal sikre at opplæringen gjennomføres tidlig og på et språk den enkelte forstår.
  • læreplanene er knyttet tettere til læreplanverket i grunnopplæringen, ved at de i stor grad er bygget over samme lest. Brukere av planene vil kjenne igjen elementer som tverrfaglige tema, grunnleggende ferdigheter og kjerneelement.

Alle høringsdokumentene finner dere her.