Ny integreringslov og ny fagressurs for introduksjonsprogrammet

Stortinget har vedtatt en ny integreringslov. Loven gjelder fra 1. januar 2021 og har fått tittelen lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid. Loven legger rammene for arbeidet med kvalifisering av nyankomne innvandrere, som blant annet opplæring i norsk og samfunnskunnskap, prøver, karriereveiledning og introduksjonsprogrammet.

To menn sitter ved et bord hvor den ene har en mobil i hånda og papir foran seg. Foto.

Ny integreringslov

Formålet med den nye loven er å bidra til at innvandrere får gode norskferdigheter, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. Innvandrere skal tidlig integreres i det norske samfunnet og bli økonomisk selvstendige.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har laget en informasjonsfilm om den nye integreringsloven.

IMDi har utfyllende informasjon om den nye integreringsloven og integrerings-forskriften på sine nettsider. IMDi har også på oppdrag fra Kunnskaps-departementet laget en juridisk veileder til integreringsloven. IMDi omtaler også hvem som omfattes av den nye loven.

Noen sentrale punkter i integreringsloven

 • Personer med rett og plikt til introduksjonsprogram skal gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning, jf. §§ 6, 10 og 11.
 • Kravet om å ha gjennomført et visst antall timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap erstattes med et krav om at den enkelte skal oppnå et minimumsnivå i norsk, jf. § 31. De veiledende minimumsnivåene er regulert i forskriften.
 • Det innføres differensiert varighet for rett til norskopplæring avhengig av den enkeltes utdanningsbakgrunn, jf. § 32.
 • Det innføres krav til faglig og pedagogisk kompetanse for lærere som skal gi opplæring i norsk i kommunen, jf. § 39. Kompetansekravene og overgangs-ordningen er fastsatt i forskriften.
 • Opplæring og prøven i samfunnskunnskap skal gjennomføres innen ett år etter at retten og plikten inntrådte, jf. § 33.
 • Nedre aldersgrense for plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap heves fra 16 til 18 år, jf. § 26.
 • Kravet for å få fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap heves, jf. § 29. Hva som er godkjent dokumentasjon, er forankret i forskriften.
 • Det lovfestes at kommunen skal sørge for at deltakere med plikt til å avlegge prøve, får gjennomført prøvene, jf. § 37. Bestemmelser om gjennomføring av prøvene i norsk og samfunnskunnskap er regulert i integreringsforskriften kapittel 8.
 • Det innføres differensiert programtid i introduksjonsprogrammet og veiledende sluttmål for kvalifiseringsløpet, jf. § 13. Varighet avhenger av utdanningsbakgrunn, alder og sluttmål. Flere skal få formell kompetanse i introduksjonsprogrammet.
 • Livsmestring og foreldreveiledning blir nytt obligatorisk innhold i introduksjons­programmet, mens opplæring i norsk og samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettede tiltak videreføres som i dag, jf. § 14.
 • Fylkeskommunen får et større ansvar for integreringsarbeidet og skal blant annet sørge for karriereveiledning til målgruppen og opplæring i norsk til deltakere som går fulltid i videregående opplæring, jf. §§ 4, 11 og 30.

Les hele integreringsloven og -forskriften:

Ny fagressurs for introduksjonsprogrammet

IMDi og Kompetanse Norge har samarbeidet om å utvikle en ny fagressurs for introduksjonsprogrammet. Innholdet på ressursen er nyttig for planlegging og gjennomføring av et kvalifiseringsløp for nyankomne innvandrere. På fagressursen er det samlet faglige anbefalinger for innhold, standardiserte elementer, regelverk, verktøy og informasjon om relaterte tema.

Målgruppen for ressursen er lærere, programrådgivere og deres ledere, i tillegg til andre ansatte i kommunen, fylkeskommunen, Nav, arbeidsgivere og øvrige samarbeidspartnere.

Fagressursen finner du på introduksjonsprogrammet.no.

Nye kompetansekrav til lærere som underviser i norskopplæringen

Den nye integreringsloven setter krav til kompetanse for lærere som gir opplæring i norsk etter integreringsloven i kommunen. Kravene er forankret i § 67 i integreringsforskriften, der det er presisert at den som skal undervise i norsk i kommunen må ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk og oppfylle kravene for tilsetting i undervisningsstilling i kapittel 14 i forskrift til opplæringslova.

Kompetanse Norge støtter flere universiteter og høgskoler slik at de kan tilby relevant videreutdanning til lærerne og forvalter også en stipendordning for lærere. Utlysning av stipender kommer i starten av februar 2021. Mer informasjon om dette kommer i nyhetsbrev.

Ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap

En ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er under utarbeidelse og trer i kraft 1. august 2021. Læreplanen er en forskrift til den nye integreringsloven. Læreplanen er på offentlig høring frem til 7. mars 2021.
Les mer om læreplanarbeidet og den offentlige høringen.