Ny direktør i Vox

Gina Lund tiltrer som ny direktør i Vox 6. januar. – Kompetanse er nøkkelen til at Norge skal klare seg i den globale konkurransen. En forutsetning for å bevare velferdsstaten er at vi evner å fylle på med rett kompetanse til voksne som trenger det, sier hun.

Gina Lund portrett

Lund mener den største utfordringen i kompetansepolitikken er å skape forståelse for nettopp dette.

– Vi er et høykostland med et velregulert arbeidsliv. For at vi ikke skal tape i den globale konkurransen, må vi, som statsministeren sier, være smartere – vi kan ikke være billigere.

Den enkelte voksne må ta ansvar for egen kompetanse, og Vox skal bidra i arbeidet med å gi alle mulighet til god og livslang læring.

– Vi må forsøke å henge med på en utvikling som stadig krever mer av oss. Skole og utdanning er ikke tilstrekkelig, vi må hele tiden oppdatere kompetansen vår, sier Gina Lund.

Tett på samarbeidspartnere

Et viktig mål er at samarbeidspartnere og andre aktører skal se Vox som en foretrukken partner når det dreier seg om kompetansepolitikk og livslang læring.

– Vi skal ha enda tettere kontakt med partene i arbeidslivet og aktører i utdanningssektoren, også den uformelle delen av den. Vi skal være et godt instrument for politiske myndigheter for å sikre at voksnes læring gir uttelling for norsk produktivitet, sier Lund.

Bedre koordinering

OECD påpeker at Norge, til tross for gode forutsetninger og god innsats på utdanningssiden, ikke får ut potensialet i befolkningen. Det skyldes i stor grad for dårlig koordinering og samordning. Resultatet er at den enkelte ikke får det kompetanseløftet som trengs for å delta i arbeids- og samfunnsliv.

– Vi har for mange som står utenfor arbeidslivet. Kompetansen er vår aller viktigste ressurs – viktigere enn oljeformuen – og det er dessuten en fornybar ressurs. Det skjer mye godt kompetansearbeid i arbeidslivet, og Vox vil være med på å utvikle det videre, sier Lund.

Tre hovedstolper for Vox sitt arbeid

Vox sin hovedoppgave er å sikre at befolkningen videreutvikler kunnskaper og ferdigheter gjennom livsløpet. Den nye direktøren ser tre hovedutfordringer for å lykkes i det arbeidet: sikre bedre samarbeid, synliggjøring og synergi.

– Vox skal være en sterk motor for tettere og mer resultatorientert samarbeid mellom skole, arbeidsliv, næringsliv og frivillig sektor. Arbeids- og næringslivet er en viktig partner for oss, og vi skal være på tilbudssiden, sier hun.

Synlighet er en forutsetning for å sikre et kompetanseløft, og en utfordring for Vox er å bli mer synlig og tydelig.

– Vi skal legge stor vekt på å nå bredere ut og på å bli en tydeligere aktør som løfter fram betydningen av livslang læring og kompetansepåfyll, sier Lund.

Synergi handler om å få ut bedre samlet resultat enn det hver enkelt aktør kan få til. I dag er det mange som bidrar til å gi kompetansepåfyll i Norge: skole, arbeidsliv og frivillige krefter. Ved å jobbe bedre sammen med klarere rolle- og oppgavefordeling kan resultatene bli bedre.

– Livslang læring er like viktig som skole og utdanning. Hver enkelt voksen har ansvar for egen kompetanse, men Vox vil bidra til at tilbud utvikles for å møte behovene. Næringslivets kompetansebehov må fylles, læring i arbeidslivet må gis status og bidragene fra frivillig sektor må anerkjennes. Gjennom godt samarbeid kan vi nå lengre, sier Lund.