Mange fullfører nettskolestudier

Nettskolene har høy grad av gjennomstrømming, viser tall fra Vox-speilets kapittel om nettskoler. Fire av fem som startet nettstudier i 2011/2012, fullførte innen skoleåret var slutt.

En ung kvinne ser konsentrert på dataskjermen

– At en så stor andel av dem som starter på nettstudier fullfører er positivt og viser at dette er en viktig opplæringsarena for voksne, sier Anders F. Anderssen, fungerende avdelingsdirektør i Vox.

Et kurs blir regnet som fullført når personen har fått vitnemål, kursbevis eller på annen måte fyller de kravene som blir stilt til den som har gjennomgått opplæringen.

Nettbasert opplæring uten samlinger

I 2012 var det 15 godkjente nettskoler i Norge. For skoleåret 2011/2012 ble det registrert 11 572 deltakere på kurs som startet samme skoleår eller i 2010/2011. Nettskolene tilbød i all hovedsak opplæring på deltid i form av nettbasert undervisning uten samlinger. I 2011/2012 gikk tre prosent av deltakerne på heltidskurs, og de gikk på to av nettskolene.

Stor variasjon i kurstilbud og størrelse

Nettskolene er veldig ulike. De store skolene har variert kurstilbud spredd på mange fagfelt og på flere utdanningsnivåer. De minste skolene er spesialiserte mot ett fagfelt, eller tilbyr noen enkeltkurs. Kurs innen økonomiske og administrative fag hadde flest deltakere. Av de 11 572 deltakerne gikk over 4 800 på kurs innen økonomi og administrasjon. Det nest største fagfeltet, med i underkant av 1 500 deltakere, var lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk.

Flest fullfører på samferdsels- og sikkerhetsfag

Andelen som fullfører, varierer mye mellom fagfeltene. På topp ligger samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, hvor fem av seks fullfører. Deretter følger økonomiske og administrative fag, hvor tre av fire fullfører. Innen allmenne fag er det bare en av fem som fullfører.

Nye registreringer og feilkilder

Nettskolene har nye rapporteringsrutiner, og statistikk presentert fra 2012 kan ikke sammenlignes med tidligere statistikk fra nettskolene. De nye rutinene medfører enkelte feilkilder, men dette har lite innvirkning på totaltallene. Publiseringer Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort om nettskolene, kan per dags dato ikke sammenlignes med tallene i Vox-speilet. Statistikken i Vox-speilet er korrigerte tall, basert på materiale fra SSB. SSB har meldt at de vil korrigere publiseringene de har gjort.

Se statistikk om nettskoler i Statistikkbanken

Last ned kapitlet om nettskoler (pdf)