Færre tar etter- og videreutdanning

Andelen av den voksne befolkningen som tar formell videreutdanning, er 30 prosent lavere enn for ti år siden. For sysselsatte i 50-årene er deltakerandelen mer enn halvert.

Det viser funn fra Lærevilkårsmonitoren, som SSB publiserte i dag.

217 000 voksne har deltatt i formell videreutdanning det siste året. Mer enn halvparten har deltatt på universitets-/høgskolenivå. Den samlede deltakelsen utgjør åtte prosent av befolkningen i 2017, mot en deltakelse på elleve prosent i 2008. Uavhengig av kjønn, alder, sektor, næring og ansettelsesforhold er andelen markert lavere enn for ti år siden.

Kvinner tar fortsatt mer formell videreutdanning enn menn, men kvinneandelen har sunket noe mer enn blant mennene. Dermed har forskjellen mellom kjønnene blitt noe mindre. Blant kvinner har andelen falt fra tolv til ni prosent, mens den har falt fra åtte til sju prosent for menn.

Kraftig fall for sysselsatte i 50-årene

På ti år er andelen av sysselsatte personer i 50-årene som tar formell videreutdanning, mer enn halvert. Det siste året har om lag tre prosent av de sysselsatte mellom 50 og 59 år deltatt i formell videreutdanning, mot sju prosent i 2008. Til sammenligning er det ni prosent av dem i 30-årene som videreutdanner seg i 2017.

De med høyest utdanning videreutdanner seg mest

Sysselsatte med universitet/høyskole deltar mest i formell videreutdanning, mens de med grunnskole og videregående deltar minst. Det er i år åtte prosent av de sysselsatte med universitets-/høyskoleutdannelse som videreutdanner seg, mot seks prosent blant dem med høyeste utdannelse fra videregående eller grunnskole. Imidlertid har andelen sunket mest blant de med universitet/høyskole de siste fem årene, og forskjellen er mer enn halvert.

Ledere går oftest på kurs og seminar

Deltakelsen i ikke-formell opplæring øker også jo høyere utdannelse man har. Blant de sysselsatte med universitets- og høyskoleutdanning var det 58 prosent som deltok på blant annet kurs, konferanse og seminar med opplæring som formål. For sysselsatte med grunnskoleutdanning eller ingen fullført utdanning er tilsvarende tall 33 prosent.

Ledere og akademiske yrker deltar desidert mest på slik opplæring, mens deltakelsen er lavere for yrker som håndverkere og maskinoperatører, og lavest i yrker som renholdere og kjøkkenassistenter.

Fast ansatte har rangen

Helt siden 2008 har det også vært slik at fast ansatte deltar mer i ikke-formell opplæring enn midlertidig ansatte. I år deltar 48 prosent av de fast ansatte, mens 39 prosent av de midlertidige får gå på for eksempel kurs eller seminarer.

Her finner du hele rapporten Livslang læring 2008-2017: Resultater fra Lærevilkårsmonitoren.