Karriereveiledning – et viktig integreringstiltak

Karriereveiledning anbefales for nyankomne flyktninger i en ny evaluering av Integreringsmottak.

To kvinner sitter på hver sin side av en kontorpult og har en samtale
Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge

I en nylig publisert sluttrapport fra Rambøll trekkes yrkes- og karriereveiledning frem som et viktig tilbud ved integreringsmottakene. Karriereveiledning anbefales her som et tiltak det bør bygges videre på.

Yrkes- og karriereveiledning fører til at beboerne er mer bosettingsklare, kommer raskere i gang med godkjenning av utdanning og med yrkes- og utdanningsrettede aktiviteter i introduksjonsprogrammet ifølge rapporten.

Ifølge Rambøll er karriereveiledningen viktig fordi «den gir kunnskap om hva det vil si å leve og arbeide i Norge, og fordi den stimulerer til refleksjon om egne ønsker, behov og muligheter. Gjennom yrkes- og karriereveiledningen er det lagt vekt på å skape forståelse for hvordan det norske velferdssamfunnet fungerer og hvorfor det er høye forventninger til å delta i det norske arbeidsmarkedet.»

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og omfatter perioden februar 2017 til november 2019. Du kan lese mer fra rapporten Evaluering av integreringsmottak (pdf)

God effekt

– Vi er svært glade for at tilbudet ser ut til å gi så god effekt på integreringsmottakene. Å ha tilgang til karriereveiledning tidlig er viktig for at den enkelte lykkes med overgangen til det norske samfunn og arbeidsliv, sier fungerende avdelingsleder Ingjerd Gaarder.

IMDi, UDI, Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet har samarbeidet om utprøving av Integreringsmottak siden 2016. Ulike modeller for integreringsmottak er prøvd ut i Oslo, Bodø, Steinkjer, Larvik og Kristiansand.

Kompetanse Norge har hatt ansvar for den delen av oppdraget som legger til rette for karriereveiledning for beboere i integreringsmottakene. Tilbudet om karriereveiledning har vært organisert ulikt i mottakene, men felles er at nyankomne får muligheten til å kartlegge egen kompetansen, reflektere rundt egne interesser, behov og ønsker og bli kjent med muligheter og begrensninger i det norske samfunnet.

I 2020 videreføres utprøvingen av karriereveiledning på integreringsmottakene i Bodø, Kristiansand, Steinkjer og Stord. I tillegg prøves karriereveiledning for nyankomne flyktninger ut på asylmottaket i Stord og i en rekke kommuner i Viken, Finnmark-Troms og Innlandet, avslutter Gaarder.