Kan tilby samfunnskunnskapskurs på 18 språk

Follo-kommunene har lykkes godt med organiseringen av 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tett samarbeid mellom lederne, gode lærere og dyktige saksbehandlere er suksessoppskriften.

virksomhetsleder Hilde Lervik ved Oppegård kvalifiseringssenter
Virksomhetsleder Hilde Lervik ved Oppegård kvalifiseringssenter (Foto: Espen Brynsrud/Vox)

Samarbeid på tvers av kommunegrenser gir flere muligheter. Andre kommuner kan ha mye å lære av erfaringene fra samarbeidet i Follo i Akershus.

Kurset 50 timer samfunnskunnskap skal gjennomføres på et språk som innvandreren forstår. Gjennom godt og målrettet arbeid greier kommunene i Follo å tilby kurset tidligere i opplæringsløpet, og på mange språk.

Kurs på 18 språk

Virksomhetsleder Hilde Lervik ved Oppegård kvalifiseringssenter– Vi har knyttet til oss lærere som behersker til sammen 18 språk, sier virksomhetsleder Hilde Lervik ved Oppegård kvalifiseringssenter, som til daglig er å finne i kvalifiseringssenterets kontorer på toppen av Kolben kulturhus på Kolbotn.

Kurset avholdes to ganger i året, nærmere bestemt uke 8 og uke 40 hvert år som er skolens vinter og høstferie, og det gjennomføres 25 timer pr uke. Det er faste temaer i hver av ukene. Kursene holdes på alle de ulike sentrene som samarbeider.

– På kursene i uke 8 2016 hadde vi til sammen 320 deltakere fordelt på 14 språk og på kurset i uke 40 hadde vi 364 deltakere på 13 språk. 50 timers kursene gjennomføres i samarbeid mellom Follo kvalifiseringssenter, Oppegård kvalifiseringssenter, Ås voksenopplæring og Delta voksenopplæring i Askim. Da både Follo og Delta er interkommunale sentre, når vi gjennom denne organiseringen ut til deltakere i 13–14 kommuner, og kan på denne måten tilby kurs i mange flere språk enn vi som små kommuner hadde hatt muligheten til, forteller Lervik.

Tett ledersamarbeid

Follo-kommunene er vant til å samarbeide, og har gjort det i mange år på flere områder. De har samarbeidet om 50 timers kurs i rundt 10 år. Koordinering og samkjøring er avgjørende for lykkes.

– Godt og tett samarbeid på ledernivå er viktig. Vi ledere møtes i god tid før uke 8 og uke 40 for å planlegge. I tillegg møtes vi etter kursene for å evaluere og starte tidlig planlegging av neste kurs, og for å fordele ansvar og oppgaver, sier Hilde Lervik.

Gode og stabile lærere

Gode lærere er avgjørende. Vi har flere yrkesgrupper representert blant lærerne våre, men de fleste er lærerutdannet.

– Vi har brukt både våre egne nettverk og lærernes nettverk til å rekruttere nye når vi har hatt behov for det. Men vi har vært heldige og hatt en stabil lærerstab så det er ikke ofte vi trenger nye lærere. Vi følger opp tett. Det er viktig å ta vare på lærerne, sier Lervik.

De fleste av dem har gjennomført etterutdanningstilbudet til Vox. En uke før hvert 50 timers samfunnsfagkurs er det obligatorisk møte for alle lærerne med faglig påfyll og felles informasjon. Lærerne lager ukeplan for kurset.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne våre. De er fornøyd med å treffe deltakere fra andre kommuner. De får utvidet nettverket sitt, i tillegg til at de får kurset på et språk de forstår, sier Lervik.

Follokommunene samarbeider også med kommunene rundt seg. Dersom de ikke greier å tilby kurs i et språk, og de har få deltakere, kjøper de kursplasser i nærliggende kommuner som for eksempel Oslo eller Moss.

Dyktige saksbehandlere

Dyktige saksbehandlere som samarbeider godt, er også en viktig ingrediens i suksessoppskriften.

– De benytter den elektroniske plattformen «Base camp». Der samles og oppdateres deltakerlister, påmeldingsdata, brev, kart og annet som vi har felles, forklarer Lervik.

– Vi ser at vi har veldig stort utbytte av samarbeid. Dette hadde vi ikke klart på egenhånd.

Mer informasjon

På Vox’ nettsider (Kompetanse Norge fra 1. januar 2017) har vi samlet aktuelle temaer for lærere som underviser voksne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap på en egen nettside: http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Samfunnskunnskap/ (Dette er også nyttig for norsklærere som tar opp samfunnsfaglige emner i norskopplæringen).

samfunnskunnskap.no finner du pensum til faget 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere.