Hva sier forskningen om fleksibel opplæring for voksne

På oppdrag fra Kompetanse Norge, har NIFU laget en kunnskapsoppsummering om fleksibilitet i opplæring og utdanning for voksne. Noen studier tar for seg dimensjoner av fleksibilitet knyttet til tilrettelegging gjennom administrative og faglige ressurser og støttefunksjoner. Læreren synes å ha betydning som faglig veileder og for å understøtte studentenes læringsstrategier. Funnene viser at det er av stor betydning å tilby læringsaktiviteter innenfor et miljø som understøtter et fleksibelt kursdesign.

Skjermdump fra rapporten som er en kollasj av bøker og farger i rødtoner

Formålet med rapporten er å styrke kunnskapsgrunnlaget om fleksibel opplæring. Kompetanse Norges definisjon av fleksibel opplæring legges til grunn for kunnskapsoppsummeringen, men den ser også på forskning på fleksibel opplæring som går utover denne definisjonen. Gjennomgangen omfatter norsk og annen skandinavisk forskning, i tillegg til internasjonal forskning.

Fleksibel opplæring er bra for alle, uavhengig av evner og behov

– Rapporten angir at begrepet fleksibel opplæring ikke brukes likt av alle, og at mange heller bruker begreper som angir alternativer til tradisjonell undervisning, slik som åpen læring, fjernundervisning, omvendt undervisning, blandet læring og e-læring. Et felles fokus i fleksibel opplæring er individuell valgfrihet og mulighet for å gjøre tilpasninger, sier Karoline Tellum-Djarraya, seksjonsleder i Kompetanse Norge.

Fleksibilitet i opplæringen kan ha ulik betydning og effekt på ulike grupper studenter. Siden det største fokuset innen fleksibilisering hittil har vært digitalisering, og både brukergrensesnitt og veiledning kan ha vært mangelfullt, kan studenter med svake grunnleggende ferdigheter ha gått glipp av fordeler andre har hatt nytte av.

Et viktig funn på tvers av studiene er at det kan se ut som om fleksibel opplæring krever god selvreguleringsevne. Dette kan tyde på at institusjonene som er med i studiene mangler relevante alternativer for alle med tanke på deres evner og behov, og det ikke er god nok oppfølging og veiledning i forhold til de ulike alternativene.

Tellum-Djarraya peker på at det kanskje ikke er overraskende at et av funnene i rapporten er at fleksibilisering og digitalisering gjør utdanning mer tilgjengelig for alle, uavhengig av evner og behov

Behov for mer forskning

Det viser seg at funnene i denne kunnskapsoppsummeringen indikerer at det er behov for mer forskning på balansen mellom fleksibilitet og veiledning for å fremme gjennomføring. I tillegg er det manglende kunnskap om betydningen av lærernes kompetanse for studentenes læringsutbytte.

Kunnskapsoppsummeringen har identifisert forholdsvis mange studier knyttet til tid, sted, progresjon og samhandling. Det er færre studier som har sett på vurdering og formalisering. Det kommer også frem at det ikke er mange studier om fleksibel opplæring i andre utdanningstyper enn høyere utdanning.

Les rapporten Fleksibel opplæring for voksne