Har vi kunnskapen vi trenger til å utvikle morgendagens norskopplæring?

På oppdrag fra Kompetanse Norge leverte Høgskolen i Innlandet rapporten «Norskopplæring for voksne innvandrere – en kunnskapsoppsummering» for å bidra til at vi får mer forskningsbasert kunnskap om opplæring i norsk for voksne innvandrere.

Fire voksne sitter i et klasserom

Rapporten gir en god oversikt over norsk og nordisk forskning som er relevant for norskopplæring av voksne innvandrere, og beskriver områder hvor det er behov for mer forskning:

  • få deltakernes egne synspunkter og erfaringer med ulike programmer og tiltak
  • se på undervisning av deltakere på spor 2, som er den største gruppen i norskopplæringen
  • se på morsmålet rolle i kartlegging og norskopplæring
  • se hvordan ulike arbeidsrettingstiltak som gjennomføres i regi av introduksjonsprogram har fungert.

Bakgrunnen for rapporten var at Kunnskapsdepartementet ga Kompetanse Norge i oppdrag å anskaffe en kunnskapsoppsummering om metode og innhold i norskopplæring høsten 2017. I Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse og NOU 2017:2 Integrasjon og tillit (Brochmann II), tas det opp at det er lite forskningsbasert kunnskap om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette gjelder både opplæringens innhold, metodisk tilnærming, læringsmiljø og kommunens organisering av tilbudet.

Les hele rapporten