Gode grep i 50 timer samfunnskunnskap

Nygård skole i Bergen har endret måten de gjennomfører opplæringen i samfunnskunnskap på. Nå består over 95 prosent av kandidatene prøven.

To menn sitter ved en pult og snakker sammen

Tidligere organiserte skolen all opplæring i samfunnskunnskap over to uker, men opplevde at mange deltakere var mye borte. Det var også vanskelig å kvalitetssikre opplæringen, ettersom det var veldig mange lærere involvert i opplæring på mange språk. Lærerne hadde heller ikke mulighet til å bli kjent med deltakerne på så kort tid, så det var vanskelig å tilpasse opplæringen til den enkelte.

– Tidspresset gikk utover konsentrasjonen, og mange ble slitne. Dette slo særlig uheldig ut for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet, sier Siavash Mirghafari, avdelingsleder ved Nygård skole.

Bedre tid, nivådeling og bruk av tospråklige lærere

Skoleåret 2017/2018 gikk Nygård skole derfor over til en ny organisering av opplæringen for deltakerne i introduksjonsprogrammet.

I stedet for et fortettet opplegg får denne gruppen tilbud om opplæring én dag per uke gjennom hele semesteret. Samtidig har skolen gått over til å gi nivåbasert opplæring der deltakere på spor 1 og en del på spor 2 er i samme gruppe, mens øvrige deltakere på spor 2 og deltakere på spor 3 er i egne grupper.

Nygård skole bruker kun tospråklige lærere i opplæringen av introduksjonsdeltakerne. Deltakere som ikke er i introduksjonsprogrammet, får fortsatt opplæringen i skolens ferier.

Gode resultater

Nygård skole har ikke direkte sammenliknbare resultat fra før og etter omleggingen, men et eksempel illustrerer utviklingen: I Bergen i 2017 besto 79 prosent av dem som fulgte tradisjonelt opplegg, mens 97 prosent av dem som fulgte det nye opplegget besto.

– Dette er gode resultater, særlig fordi det er grunn til å tro at deltakerne i den første gruppen hadde generelt bedre skolebakgrunn enn introduksjonsdeltakerne som fulgte det nye opplegget, sier Mirghafari.

I desember 2017 var det 165 kandidater som tok samfunnskunnskapsprøven ved Nygård skole. 160 besto – en beståttprosent på 97,5.

Rundt 80 av kandidatene ved Nygård skole var spor 1-deltakere. Ingen av kandidatene tok prøven ved hjelp av tolk.

De gode resultatene har vart. Høsten 2018 gikk 86 deltakere opp til samfunnskunnskapsprøven. 36 var spor 1-deltakere, mens 50 var på spor 2 eller 3. 97,7 prosent av disse besto prøven.

– Dette er oppsiktsvekkende gode resultater. Årsakene kan være sammensatte, men det er grunn til å tro at mye av forklaringen ligger i de organisatoriske og didaktiske endringene skolen har gjort, sier Anders F. Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge.

Fakta:

  • En større andel av nyankomne voksne innvandrere har lavere utdanningsnivå enn befolkningen som helhet, og en større andel har høyere utdanningsnivå enn befolkningen som helhet.
  • Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere slår fast at opplæringen skal bygge på prinsippet om tilpasset opplæring. En stor utfordring i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er å gi god, tilpasset opplæring til alle deltakere uavhengig av bakgrunn.
  • Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) understreker at opplæring i samfunnskunnskap bør starte så tidlig som mulig: Opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap skal foregå på morsmålet eller et språk vedkommende forstår så godt at hun eller han kan få rimelig utbytte av undervisningen. Innvandrere bør få god informasjon og kunnskap om det norske samfunnet så snart som mulig etter at de har kommet til Norge, jf G-01/2016 § 18.1.
  • 1.januar 2017 ble det innført nye vilkår knyttet til søknad om permanent oppholdstillatelse. Innvandrere mellom 16 og 67 år må dokumentere bestått samfunnskunnskapsprøve på et språk hun eller han forstår, i tillegg til å dokumentere ferdigheter på minimum A1-nivå i norsk muntlig.
  • Av praktiske årsaker legger svært mange opplæringssteder opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap til to uker; høstferie, vinterferie og/eller første uke etter skoleslutt i juni.