Gi innspill til Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

Forslagene til tre deler av det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning er ferdig. Du kan nå gi innspill på forslagene, som dreier seg om etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder.

Kompetanse Norge oppfordrer alle til å si sin mening om hele eller deler av forslagene i rapporten Nasjonalt kvalitetsrammeverk – faglige forslag til områdene etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder (pdf).

Du kan gi dine innspill her fram til 16. mai 2019.

Vi bearbeider innspillene og bruker dem i den videre utviklingen av kvalitetsrammeverket.

Arbeidsgrupper fra alle sektorer

Tre arbeidsgrupper har laget det faglige forslaget. Kompetanse Norge har ledet arbeidet, med støtte fra én ekspert i hver gruppe. Gruppene har bestått av til sammen 24 personer fra flere sektorer, fra både systemnivå, praksisfeltet og akademia. Arbeidsgruppene har hatt mandat til å utrede og komme med forslag til innhold i de ulike delprosjektene. Rapporten er skrevet av de tre ekspertene i samarbeid med Kompetanse Norge.

Du kan lese mer om prosessen i arbeidsgruppene under temaene etikk, kompetansestander og karrierekompetanse på prosjektnettsiden.

Bakgrunn for rammeverket

Kompetanse Norge fikk i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk i 2017. Bakgrunnen er NOU 2016:7 «Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn» (pdf), som anbefaler at det blir utviklet et slikt rammeverk.

Kvalitetsrammeverket er tverrsektorielt og et viktig grep i arbeidet for et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Rammeverket skal være til nytte for både veiledere og andre som jobber med å lede, forvalte eller utvikle karriereveiledningstjenester og bidra til tjenester av høy kvalitet.

Følg også med på Facebooksiden Karriereveiledning, Kompetanse Norge for oppdateringer på det videre arbeidet.