Fortsatt satsing på kompetansepolitikk

Regjeringen viderefører og styrker arbeidet med kompetansereform, integreringsstrategi og inkluderingsdugnad i statsbudsjettet for neste år.

Faksimile av forsiden til prop 1 2019/2020

Regjeringen styrker reformen «Lære hele livet» med 112 millioner kroner. Totalt foreslår regjeringen over 300 millioner kroner til reformen i 2020.

– Det blir stadig færre jobber som krever liten eller ingen formell kompetanse. Den teknologiske utviklingen krever en annen type kompetanse enn tidligere. Mange bedrifter sliter med å få tak i ansatte med riktig kompetanse. Derfor forsterker vi satsingen, og etablerer et nytt bransjeprogram. Vi tilpasser også Lånekassen for voksne og styrker fagskolene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår:

 • 30 millioner kroner til å etablere et kompetanseprogram, med en total ramme på 97 millioner kroner i 2020. 15 millioner kroner av økningen vil gå til programmer for bransjer som er særlig utsatt for omstilling.
 • 10 millioner kroner til tiltak for ungdom mellom 16 og 24 år som har falt ut av videregående opplæring.
 • 41 millioner kroner til Lånekassen for å gjøre støtteordningen for utdanning mer tilpasset voksne som ønsker å kombinere utdanning med arbeid og familie.
 • 5 millioner kroner til å opprette 100 nye studieplasser i høyere, yrkesfaglig utdanning.
 • 36,1 millioner kroner til opptrapping av en pilot i videreutdanningstilbud.

Integrering

I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen nærmere 320 millioner kroner til tiltak som skal bidra til integreringsløftet.

– En viktig årsak til at mange innvandrere står utenfor jobb, er mangel på formell kompetanse som arbeidslivet etterspør. Utdanning og gode norskkunnskaper er viktige forutsetninger for å komme i jobb. Derfor prioriterer vi tiltak som ny tilskuddsordning for fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Vi ønsker også at det opprettes flere kombinasjonsklasser slik at flere elever kan få hjelp til å fullføre og bestå videregående. Vi styrker også kompetansen til lærere som underviser i norskopplæring for voksne, sier Sanner.

Regjeringen foreslår:

 • 15 millioner kroner til ny tilskuddsordning for fag- og yrkesopplæring. Tilskuddsordningen skal bidra til mer tilrettelagte tilbud for voksne innvandrere, blant annet tilbud om ekstra språk- og læringsstøtte.
 • 25 millioner kroner til å styrke Jobbsjansen del B, tilskudd til mer grunnskoleopplæring for innvandrerungdom (ofte omtalt som kombinasjonsklasser). Tilskuddsmidlene blir som en del av regionreformen overført til fylkeskommunene fra januar 2020.
 • 5 millioner kroner til å styrke Jobbsjansen del A, formålet er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra jobb, og som har behov for grunnleggende kvalifisering.
 • 16 millioner kroner til å fornye og forbedre norskopplæringen for voksne innvandrere. Midlene går til å heve kompetansen hos lærere.
 • 5,2 millioner kroner til tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere. Midlene blir lagt inn i rammen til fylkeskommunene.
 • 5 millioner kroner til utvikling av lokale integreringstiltak som også ivaretar behov for psykisk støtte.

Inkluderingsdugnad

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen under inkluderingsdugnaden med om lag 50 millioner kroner i 2020. Tiltakene skal blant annet bidra til at arbeidsgivere kan ansette flere personer med nedsatt arbeidsevne eller hull i cv-en.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til arbeidsmarkedstiltaket individuell jobbstøtte (IPS) og til ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet. Innsatsen under dugnaden legger også til rette for økt bruk av arbeidsmarkedstiltak som lønnstilskudd og mentor.

Se budsjettet