Forslag til ny integreringslov og endringer i statsborgerloven

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).

Norges lover ligger foran Stortinget med løvestatuen ved siden av

KD foreslår å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om:

  • kommunens og fylkeskommunens ansvar
  • tidlig kvalifisering
  • introduksjonsprogram
  • opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Forslaget skal blant annet bidra til god kvalitet på innholdet i introduksjonsprogrammet for den enkelte deltaker gjennom innføring av standardiserte elementer, mer bruk av formell kvalifisering og utdanning i introduksjonsprogrammet, samt lovfesting av differensiert programtid.

Norskopplæringen foreslås endret fra krav om antall gjennomførte timer til et krav om å nå et minimumsnivå i norsk.

KD foreslår også endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften, blant annet å heve kravet til ferdigheter i norsk muntlig fra nivå A2 til nivå B1, for rett til statsborgerskap etter søknad.

Høringsfrist 15. november

Høringsfristen er 15. november 2019, og også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen.